Hlavní obsah

пра́во

Podstatné jméno, rod střední-а; права́, прав, права́м

  1. práv.právo, právní normyуголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́воtrestní/ústavní/občanské právoизбира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́воvolební/pracovní/rodinné právo
  2. práv.právo, nárok na coправа́ челове́каlidská právaпра́во го́лосаhlasovací právoпреиму́щественное пра́воpřednostní právoпо пра́вуprávem, oprávněněпо како́му пра́вуjakým právemс по́лным пра́вомplným právem
  3. právo na co, možnost čeho kontroly ap., oprávnění k čemu
  4. důvod, právo, příčina

Podstatné jméno, rod střední-а; права́, прав, права́м

  1. междунаро́дное пра́во práv.mezinárodní právo
  • где пра́во, где ле́во (не зна́ет) hovor. žert.neví, která bije

Vyskytuje se v

ле́во: kde je vpravo, kde je vlevoгде пра́во, где ле́во

обы́чный: zvykové právoобы́чное пра́во

пра́во: mezinárodní právoмеждунаро́дное пра́во

убе́жище: právo na azyl, právo azyluпра́во убе́жища

а́вторский: copyright, autorské právoа́вторское пра́во

ве́то: právo vetaпра́во ве́то

води́тельский: řidičský průkazводи́тельские права́

всео́бщий: všeobecné hlasovací právo всео́бщее избира́тельное пра́во

гражда́нство: občanská právaправа́ гражда́нства

избира́тельный: hlasovací právoизбира́тельное пра́во

неотъе́млемый: nedotknutelné právoнеотъе́млемое пра́во

неприкоснове́нность: nedotknutelnost lidských právнеприкоснове́нность прав челове́ка

преиму́щественный: přednostní právo koupěпреиму́щественное пра́во поку́пки

ри́мский: římské právoри́мское пра́во

удостовере́ние: zbrojní průkazудостовере́ние на пра́во ноше́ния ору́жия

зае́хать: zařadit se do pravého (jízdního) pruhuзае́хать в пра́вую полосу́

каза́ться: Myslel jsem si, že má pravdu.Мне каза́лось, что он прав.

обя́занность: práva a povinnosti občanůправа́ и обя́занности гра́ждан

ограни́чить: omezit koho v právechограни́чить кого в права́х

отстоя́ть: uhájit svá právaотстоя́ть свои́ права́

пра́вый: Máš pravdu.Ты права́.

су́щность: Má v podstatě pravdu.В су́щности, он прав.

уверя́ть: Ubezpečuji tě, že mám pravdu.Уверя́ю тебя́, что я прав.

autorský: autorská právaа́вторские права́, копира́йт

civilní: civilní právoгражда́нское пра́во

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

kanonický: kanonické právoканони́ческое пра́во

krajní: krajní praviceкра́йне пра́вые, ультрапра́вые, праворадика́лы

lidský: Všeobecná deklarace lidských právВсео́бщая деклара́ция прав челове́ка

opční: opční právoпра́во опта́ции

platný: platné právoде́йствующее пра́во

podpisový: podpisové právoпра́во по́дписи

pracovní: práv. pracovní právoтрудово́е пра́во

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyпра́вило пра́вой/ле́вой руки́

právo: práv. mezinárodní právoмеждунаро́дное пра́во

pravý: pravé křídloпра́вое крыло́

průkaz: řidičský průkazводи́тельские права́

psaný: práv. psané právoпи́санное пра́во

římský: římské právoри́мское пра́во

бо́же: Můj ty bože!Бо́же пра́вый!

sebeurčení: právo (národů) na sebeurčeníпра́во самоопределе́ния (наро́дов)

subjekt: práv. právní subjektсубъе́кт пра́ва

trestní: trestní právoуголо́вное пра́во

veto: právo vetaпра́во ве́то

vláda: pravicová/levicová vládaпра́вое/ле́вое прави́тельство

vlastnický: práv. vlastnické právoпра́во со́бственности

volební: volební právoизбира́тельное пра́во

z, ze: z pravé/levé stranyс пра́вой/ле́вой стороны́, спра́ва/сле́ва

zastánce: zastánce lidských právзащи́тник прав челове́ка

zvykový: zvykové právoобы́чное пра́во

brnět: Brní mě pravá noha.У меня́ онемева́ет пра́вая нога́.

dodržování: dodržování lidských právсоблюде́ние прав челове́ка

držet se: Držte se vpravo!Держи́тесь пра́вой стороны́!

hlasovací: všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

jet: jet bez řidičského průkazuе́хать без води́тельских прав

kodifikace: kodifikace občanského právaкодифика́ция гражда́нского пра́ва

mít: mít pravduбыть прав

naštípnout: Naštípl pravou lyži.У него́ пра́вая лы́жа тре́снула.

obhájce: obhájce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

obránce: obránce lidských právзащи́тник прав челове́ка, правозащи́тник

odebrání: odebrání řidičského průkazu za coлише́ние води́тельских прав за что

omezit: omezit koho v právechограни́чить кого в права́х

patentní: práv. patentní právoпате́нтное пра́во

porušování: porušování lidských právнаруше́ние прав челове́ка

pravda: Má pravdu.Он прав., Его́ пра́вда.

pravicový: pravicová vládaпра́вое прави́тельство

pravotočivý: pravotočivá zatáčkaпра́вый поворо́т

připustit: Jsem ochoten připustit, že má pravdu.Я согла́сен допусти́ть, что он прав.

razit: právo razit minceпра́во чека́нить моне́ты

řidičský: řidičský průkazводи́тельские права́

síň: levá/pravá srdeční síňле́вое/пра́вое предсе́рдие

voličský: voličský průkazудостовере́ние на пра́во голосова́ния

volit: právo volitпра́во избира́ть

všeobecný: polit. všeobecné hlasovací právoвсео́бщее избира́тельное пра́во

vyhradit si: vyhradit si právo na coоста́вить за собо́й пра́во на что

závit: levotočivý/pravotočivý závitле́вая/пра́вая резьба́

vyhradit: Všechna práva vyhrazena.Все права́ защищены́/сохранены́.