Hlavní obsah

trestní

Přídavné jméno

  • уголо́вныйtrestní zákoníkуголо́вный ко́дексtrestní právoуголо́вное пра́воtrestní oznámeníзаявле́ние в судtrestní odpovědnostуголо́вная отве́тственностьtrestní rejstříkрее́стр суди́мости

Vyskytuje se v

bod: trestný bodштрафно́е очко́

čin: práv. trestný čin(уголо́вное) преступле́ние

činnost: trestná činnostпресту́пная де́ятельность

hod: trestný hod v basketbaluштрафно́й бросо́к

kop: trestný kopштрафно́й (уда́р)

lavice: sport. trestná laviceскаме́йка штрафнико́в

odpovědnost: trestní odpovědnostуголо́вная отве́тственность

podněcování: práv. podněcování k trestnému činuподстрека́тельство

právo: práv. občanské/rodinné/trestní právoгражда́нское/семе́йное/уголо́вное пра́во

proces: trestní/civilní procesуголо́вный/гражда́нский проце́сс

rejstřík: výpis z trestního rejstříkuспра́вка о суди́мости

řízení: trestní řízeníуголо́вное де́ло

skutkový: práv. skutková podstata trestného činuсоста́в преступле́ния

trestný: práv. trestný činпреступле́ние

zákoník: občanský/obchodní/trestní zákoníkгражда́нский/торго́вый/уголо́вный ко́декс

spoluúčast: práv. spoluúčast při trestném činuсоуча́стие в преступле́нии

výpis: práv. výpis z trestního rejstříkuспра́вка о суди́мости

иму́щественный: majetkový trestný čin иму́щественное преступле́ние

неосторо́жность: neúmyslný trestný činпреступле́ние по неосторо́жности

пра́во: trestní/ústavní/občanské právoуголо́вное/конституцио́нное/гражда́нское пра́во

уголо́вный: trestní odpovědnostуголо́вная отве́тственность

штрафни́к: trestná laviceскаме́йка штрафнико́в

очко́: trestný bodштрафно́е очко́

преступле́ние: trestný činуголо́вное преступле́ние

раси́стский: rasistický motiv trestného činuраси́стский моти́в преступле́ния

штрафно́й: trestný kop штрафно́й (уда́р)

trestní: trestní zákoníkуголо́вный ко́декс