Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) вещь, предме́тpráv. věc doličnáполи́чное, веще́ственное доказа́тельство
  2. věci (majetek) ве́щи, иму́ществоosobní věciли́чные ве́щиpráv. movité/nemovité věciдви́жимое/недви́жимое иму́щество
  3. (skutečnost) де́ло
  4. (událost) вещь, собы́тие
  5. (problém, záležitost) де́лоMluvte k věci.Говори́те по существу́.To je jiná věc.Э́то друго́е де́ло.To je věc vkusu.Э́то де́ло вку́са.ministerstvo zahraničních věcíминисте́рство иностра́нных дел

Vyskytuje se v

hlavní: hlavní věc jádro problémuсуть

mluvit: mluvit k věciговори́ть конкре́тно

příští: očekávat věci příštíждать, что пока́жет бу́дущее

stránka: světlá/stinná stránka věciсве́тлая/тенева́я сторона́ де́ла

tak: Tak to je., Tak se věci mají.Таки́е-то дела́.

vyřízený: vyřízená věcзакры́тое/зако́нченное де́ло

žaloba: žaloba ve věci...иск по де́лу...

cizí: plést se do cizích věcíлезть не в своё де́ло

donést: donést věci do vagonuвнести́ ве́щи в ваго́н

dostat: dostat věci do kufruсложи́ть ве́щи в чемода́н

jádro: jádro věciсуть де́ла

jistý: Je to jistá věc.Э́то бесспо́рно.

k, ke, ku: nemluvit k věciне говори́ть по существу́

míchat se: míchat se do cizích věcíлезть не в своё де́ло

ministerstvo: ministerstvo zahraničních věcíминисте́рство иностра́нных дел

nepostradatelný: nepostradatelná věcнезамени́мая вещь

projevovat: projevovat zájem o věcпока́зывать интере́с к де́лу

předat: předat věc kompetentní instanciпереда́ть де́ло в компете́нтную инста́нцию

vkus: Je to věc vkusu.Э́то де́ло (осо́бого) вку́са.

vměšovat se: vměšovat se do cizích věcíвме́шиваться не в своё де́ло

vyloučený: To je naprosto vyloučená věc.Э́то абсолю́тно исключено́.

vynášet: práv. vynášet rozsudek ve věci...вы́носить пригово́р по де́лу...

zodpovědný: zodpovědný přístup k věciсерьёзное отноше́ние к де́лу

žertovat: O takových věcech se nežertuje.Таки́ми веща́ми не шу́тят.

balit: balit si věci chystat seсобира́ться к отъе́зду

čest: Je to věc cti.Э́то де́ло че́сти.

dobro: pro dobro věciдля по́льзы де́ла

hotový: postavit koho před hotovou věcпоста́вить кого пе́ред соверши́вшимся фа́ктом

jméno: nazývat věci pravými jményназыва́ть ве́щи свои́ми имена́ми

kloub: přijít věci na kloubдобра́ться до су́ти де́ла, разобра́ться в чём

konec: chytit věc za správný konecпра́вильно подойти́ к де́лу

nazývat: nazývat věci pravými jményназыва́ть ве́щи свои́ми имена́ми

pohyb: dát věci do pohybuдать ход де́лу

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményназва́ть ве́щи свои́ми имена́ми

ponechat: ponechat věcem volný průběhдать де́лу идти́ свои́м хо́дом

postavit: postavit koho před hotovou věcпоста́вить кого пе́ред фа́ктом

pravý: nazývat věci pravými jményназыва́ть ве́щи свои́ми имена́ми

projednávat: práv. projednávat věc s vyloučením veřejnostiслу́шать де́ло при закры́тых дверя́х

průběh: nechat věcem volný průběhпредоста́вить де́лу есте́ственный ход

před, přede: postavit před hotovou věcпоста́вить пе́ред соверши́вшимся фа́ктом

přímo: Jděte přímo k věci.Переходи́те пря́мо к де́лу.

вещь: osobní věciли́чные ве́щи

ви́димый: jasná věcви́димое де́ло

де́ло: ministerstvo zahraničních věcí/vnitraминисте́рство иностра́нных дел/вну́тренних дел

жите́йский: všední věcде́ло жите́йское

иностра́нный: ministerstvo zahraničních věcíминисте́рство иностра́нных дел

конкре́тно: mluvit k věci, být konkrétníговори́ть конкре́тно

ли́чный: soukromá věcли́чное де́ло

министе́рство: Ministerstvo zahraničních věcíМинисте́рство иностра́нных дел

сей: v této věciна сей счёт

вни́кнуть: pochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)вни́кнуть в суть де́ла

добра́ться: dostat se k jádru věci добра́ться до су́ти де́ла

заве́домо: předem ztracená věcзаве́домо ги́блое де́ло

за́втра: odložit věci na zítřekотложи́ть дела́ на за́втра

ли́шний: zbytečnosti, nepotřebné věciли́шние ве́щи

обстоя́ть: Věci se daří dobře.Дела́ обстоя́т хорошо́.

поверну́ться: Věc se začala vyvíjet zcela jinak.Де́ло поверну́лось совсе́м ина́че.

поня́тный: Jasná věc., To se rozumí.Поня́тное де́ло.

предме́т: předmět denní potřeby, nezbytná věcпредме́т пе́рвой необходи́мости

ра́ди: pro společnou věcра́ди о́бщего де́ла

серьёзный: zodpovědný přístup k věciсерьёзное отноше́ние к де́лу

факт: Postavil nás před hotovou věc.Поста́вил нас пе́ред фа́ктом.

шту́ка: To je ale věc!Вот така́я шту́ка!

назва́ть: nazvat věci pravými jményназва́ть ве́щи свои́ми имена́ми

поле́зть: začít se plést do cizích věcíполе́зть не в своё де́ло

свой: nazývat věci pravými jményназыва́ть ве́щи свои́ми имена́ми

тьфу: Sakra!, Zpropadená věc!, Safra(porte)!Тьфу, про́пасть!

ход: dát věc do pohybuдать ход де́лу

věc: práv. věc doličnáполи́чное, веще́ственное доказа́тельство