Hlavní obsah

внима́ние

Podstatné jméno, rod střední

  1. pozor(nost), soustředěníобрати́ть внима́ние на чтоvšimnout si čeho, obrátit pozornost k čemuБлагодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.Внима́ние!Pozor!Внима́нию по́льзователей!Upozornění pro uživatele!
  2. pozornost, péče o koho/coоста́вить кого без внима́нияnechat bez povšimnutí

Vyskytuje se v

заостри́ть: заостри́ть внима́ние на чёмzaměřit pozornost na co

обрати́ть: обрати́ть внима́ние на кого/чтоvšimnout si koho/čeho, obrátit pozornost na koho/co, upozornit na koho/co

центр: быть в це́нтре внима́нияbýt středem pozornosti

напра́вить: напра́вить внима́ние к кому/чемуobrátit pozornost na koho/co

фо́кус: попа́сть в фо́кус внима́нияstát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmu

акценти́ровать: акценти́ровать внима́ниеsoustředit pozornost

благодари́ть: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

концентри́ровать: концентри́ровать своё внима́ние на чёмsoustředit se na co

оказа́ть: оказа́ть внима́ниеvěnovat pozornost

centrum: центр внима́нияcentrum zájmu

ohled: принима́ть во внима́ние кого, счита́ться с кемbrát ohled na koho

podívání (se): заслу́живать внима́нияstát za podívání

pozornost: в це́нтре внима́нияve středu pozornosti

přihlédnutí: учи́тывая, беря́ во внима́ние чтоs přihlédnutím k čemu

zřetel: име́ть в виду́ что, брать на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоmít na zřeteli co

brát: принима́ть во внима́ние/к све́дениюbrát na vědomí

děkovat: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

dělat: Не пережива́й., Не принима́й бли́зко к се́рдцу., Не обраща́й на э́то внима́ния.Nic si z toho nedělej.

chvilka: Прошу́ мину́ту внима́ния!Prosím o chvilku pozornosti!

obrátit: обрати́ть внима́ние на чтоobrátit pozornost na co

odpoutat: отвле́чь внима́ниеodpoutat pozornost

polevit: осла́бить внима́ниеpolevit v pozornosti

pozor: Внима́ние, по́езд отправля́ется!Pozor, vlak odjíždí!

přenést: переключи́ть внима́ниеpřenést pozornost

převést: переключи́ть внима́ниеpřevést pozornost

rozptýlit: отвле́чь внима́ниеrozptýlit pozornost

střed: быть в це́нтре внима́нияbýt středem pozornosti

věnovat: Прошу́ внима́ния!, Удели́те мне внима́ние!Věnujte mi prosím pozornost!

všímat si: Не обраща́й внима́ния на э́то!Nevšímej si toho!

zaměřit: обрати́ть внима́ние на кого/что, сосредото́чить на ком/чемzaměřit pozornost k čemu

zvláštní: удели́ть чему осо́бое внима́ниеvěnovat čemu zvláštní pozornost

nechat: не обраща́ть внима́ние на что, оста́вить чтоnechat co plavat

poutat: привлека́ть внима́ниеpoutat pozornost

připravit: Внима́ние, на старт!Pozor, ke startu připravit!

připravit se: На старт, внима́ние, марш!Připravit se ke startu, pozor, teď!

přitáhnout: привле́чь чьё внима́ниеpřen. přitáhnout čí pozornost

úvaha: взять на учёт что, приня́ть во внима́ние чтоvzít v úvahu co

vpravo: де́йствовать без огля́дки, ни на что не обраща́ть внима́нияneohlížet se ani vlevo, ani vpravo jednat přímo

внима́ние: Благодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.