Hlavní obsah

жить

Nedokonavé slovesoживу́, живёшь; жил, жила́, жи́ло; не́ жил, не жила́, не́ жило, не́ жили/не жи́ли

  1. žít, existovat, být živ o člověku, zvířatechжить за счёт когоpřiživovat se na kom jako parazit ap.
  2. růst, žít, být živ o rostlinách
  3. přen.být, žít, vyskytovat se názory, city ap.
  4. bydlet, žít, přebývat kde s kým v Moskvě, s rodiči ap.
  5. žít z čeho z úspor ap., živit se čím prací ap.жить за чужо́й счётžít na cizí účetжить в долгžít na dluh
  6. přen.žít kým/čím pro koho/co pro rodinu ap., věnovat se komu/čemu studiu ap.

Vyskytuje se v

широ́кий: žít na vysoké nozeжить на широ́кую но́гу

долг: žít na dluhжить в долг

жить: přiživovat se na kom jako parazit ap.жить за счёт кого

нараспа́шку: žít nevázaným životem жить нараспа́шку

вдали́: žít daleko od příbuznýchжить вдали́ от родны́х

вдвоём: žít ve dvouжить вдвоём

верх: bydlet úplně nahoře, bydlet v posledním patřeжить на са́мом верху́

вме́сте: bydlet spoluжить вме́сте

врозь: Manželé se rozešli a žijí odděleně.Супру́ги разошли́сь и живу́т врозь.

го́род: žít na předměstíжить за́ городом

незави́симо: samostatně žítжить незави́симо

оди́н: Žije sám.Он живёт оди́н.

одино́чка: žít osaměleжить одино́чкой

под: žít v okolí Moskvyжить под Москво́й

спарта́нец: žít jako spartánжить спарта́нцем

ты: Jak se máš?Как ты (живёшь)?

чуде́сно: Žít je nádherné!Жить так чуде́сно!

ба́рин: žít si jako milostpánжить ба́рином

волк: Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.С волка́ми жить по-во́лчьи выть.

одино́ко: žít samotářskyжить одино́ко

сосе́дство: bydlet v sousedstvíжить по сосе́дству

dařit se: Jak se Vám daří?Как дела́?, Как (вы) живёте?

dluh: žít na dluhжить в долг

pokoj: žít v míru a pokojiжить в ми́ре и поко́е

žíla: geol. zlatonosná žílaзолотоно́сная жи́ла

bydlet: Kde bydlíte?Где вы живёте?

centrum: Bydlí v centru.Он живёт в це́нтре.

dobře: Mějte se dobře!Всего́ хоро́шего!, Живи́те счастли́во!

domácnost: žít ve společné domácnostiжить одно́й семьёй

hojnost: žít v hojnostiжить в изоби́лии

ilegalita: žít v ilegalitěжить на нелега́льном положе́нии

internát: bydlet na internátuжить в общежи́тии

kde: Kde bydlíš?Где ты живёшь?

luxus: žít v luxusuжить в ро́скоши

osaměle: žít osaměleжить обосо́бленно, вести́ одино́кую жизнь

patro: Bydlí ve třetím patře.Он живёт на четвёртом этаже́.

poustevník: žít jako poustevníkжить отше́льником

přízemí: Bydlíme v přízemí.Мы живём на пе́рвом этаже́.

sen: žít jako ve snuжить как во сне

u: bydlet u Prahyжить под Пра́гой

ústraní: žít v ústraníжить в уедине́нии

zdravě: zdravě žítжить здоро́во

žít: žít na dluhжить в долг

život: Učit se musíš celý život.Век живи́ - век учи́сь.

čtyři: žít mezi čtyřmi zdmiжить в одино́честве

humno: bydlet za humnyжить совсе́м ря́дом

jednou: Byl jednou jeden král.Жил (да) был оди́н коро́ль.

nouze: třít bídu s nouzíжить в лише́ниях/недоста́тке

opice: Je sto let za opicema!В лесу́ живёт, пню моли́тся!

poměr: žít si nad poměryжить не по сре́дствам

střecha: bydlet pod jednou střechouжить под одно́й кры́шей

takž: Máme se jakž takž.Живём помале́ньку.

teplo: sedět (si) v tepleго́ря не знать, жить как у Христа́ за па́зухой

účet: žít na cizí účetжить за чужо́й счёт

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.С волка́ми жить, по-во́лчьи выть.

z, ze: být živ z milostiжить ми́лостыней

дверь: bydlet hned vedleжить дверь в дверь