Hlavní obsah

člověk

Vyskytuje se v

bezvýznamný: bezvýznamný člověkничто́жный челове́к, ноль

jakýsi: jakýsi člověkне́кто

mezi: chodit mezi lidiбыва́ть на лю́дях

místo: člověk na svém místěчелове́к на своём ме́сте

pracující: pracující člověkрабо́чий челове́к

působit: působit na lidiока́зывать возде́йствие на наро́д

vlezlý: vlezlý člověkпрола́за, проны́ра

vzpřímený: biol. člověk vzpřímenýчелове́к прямоходя́щий

anatomie: anatomie člověkaбиото́мия

cizí: cizí člověkнезнако́мец, чужо́й челове́к

co: Co je to za člověka?Что э́то за челове́к?

čím dál víc: Lidé nakupují čím dál víc.Лю́ди покупа́ют всё бо́льше.

činorodý: činorodý člověkакти́вный челове́к

dobrý: Je to dobrý člověk.Он хоро́ший челове́к.

domov: lidé bez domovaбездо́мные лю́ди

drobný: člověk drobné postavyчелове́к небольшо́го ро́ста

fiktivní: fiktivní lidé, vedení v evidenciмёртвые ду́ши

handicapovaný: handicapovaní lidéлю́ди с ограни́ченными возмо́жностями

hromada: hromada lidíку́ча люде́й

jehož, jejíž, jejichž: To je člověk, jehož mínění si vážím.Э́то челове́к, чьё мне́ние я уважа́ю.

kopa: Je tam kopa lidí.Там у́йма наро́ду.

kostra: kostra člověkaскеле́т челове́ка

lidé: Nejsou lidi.Люде́й не хвата́ет.

majetný: majetný člověkчелове́к со сре́дствами

manipulovat: sklon manipulovat lidmiскло́нность манипули́ровать людьми́

moc: Bylo tam moc lidí.Там бы́ло мно́го люде́й.

nedůvěra: nedůvěra k lidemнедове́рие к лю́дям

obyčejný: obyčejný člověkпросто́й челове́к

plašit: plašit lidi špatnými zprávamiпуга́ть люде́й плохи́ми новостя́ми

plno: plno lidíма́сса наро́ду

přehnaně: přehnaně pečlivý člověkщепети́льный челове́к

připadat: na člověka/na osobu připadá ...на ду́шу (челове́ка) прихо́дится ...

přístřeší: lidé bez přístřešíбездо́мные лю́ди

sedět: Ti lidé mi nesedí.Э́ти лю́ди мне не подхо́дят.

schopný: Ten člověk je schopný všeho.Тот челове́к спосо́бен на всё.

urozený: urozený člověkдворяни́н, благоро́дный челове́к

vážný: vážný člověkсерьёзный челове́к

vyznání: člověk bez vyznáníчелове́к без ве́ры

zajištěný: dobře finančně zajištěný člověkчелове́к с доста́тком

zastání: Člověk nemá nikde zastání.Заступи́ться не́кому.

zavděčit se: Všem se člověk nezavděčí.Всем не угоди́шь.

zdravý: zdravý člověkздоро́вый челове́к, hovor. здоровя́к

zlomený: zlomený člověkуби́тый/удручённый челове́к

zlý: zlý člověkзлой челове́к

znalý: člověk světa znalýчелове́к быва́лый

dělat: Šaty dělají člověka.По одёжке протя́гивай но́жки.

chyba: Chybami se člověk učí.На оши́бках у́чатся.

lidé: Lidé říkají, že ...Лю́ди говоря́т, что ...

mák: lidí jako mákuнаро́ду тьма

protřelý: protřelý člověkстре́ляный воробе́й, тёртый кала́ч

se, si: Člověk by se ukousal nudou.От ску́ки мо́жно помере́ть., От ску́ки му́хи до́хнут.

šaty: Šaty dělají člověka.По одёжке встреча́ют.

učit se: Chybami se člověk učí.На оши́бках у́чатся.