Hlavní obsah

как

Příslovce

 • jak, jakpakКак (вы) пожива́ете?Jak se máte?, Jak se vám žije?

Spojka

 1. přirovnáníjako, jakбе́лый как снегbílý jako sníhБу́дьте, как до́ма.Chovejte se jako doma.
 2. ztotožnění se
 3. v uvozovacích výrazech a větách
 4. když, jak,

Fráze

 1. как бу́дто (бы) jakoby, jako kdyby
 2. как бы то ни бы́ло v každém případě, za každých podmínek, je tomu jakkoli
 3. как бы не aby (ne)vyjádření obavy
 4. как вдруг když vtom
 5. hovor.как и что Jak to jde., Jak se věci mají.
 6. как ни i když, třebaže, přestože
 7. hovor.как ни говори́(те) přece, přesto
 8. как мо́жно/нельзя́ co (možná)
 9. как ра́з zrovna, právě, akorát
 10. hovor.как ра́з akorát, přesně
 11. как... так když..., (tak)..., jakmile..., tak...
 12. zast.как ско́ро jakmile, jen co, hned jak
 13. как то́лько jakmile, jen co,

Vyskytuje se v

бог: dá-li bůh(как) бог даст

верте́ть: ať děláš co děláš..., ať to vezmeš z kterékoliv stranyкак ни верти́

ви́дный: jak vidno, jak je vidětкак ви́дно

води́ться: jako obvykle, jak bývá zvykemкак во́дится

войти́: nenechal koho ani vejít a hned...не дал войти́, как...

вот: Tak je to!, Á, tak!Вот (оно́) как/что!

встрёпанный: jako když do něj střelí vstal, vyskočil ap.как встрёпанный

говори́ться: jak se říkáкак говори́тся

грех: jako naschválкак на грех

два́жды: jak facka, jako že jedna a jedna jsou dvě naprosto jasnéкак два́жды два

до́ма: jako doma být, cítit se ap.как до́ма

жизнь: Jak jde život?, Jak se máte?Как жизнь?

зо́нтик: platný jak mrtvému zimníkкак ры́бке зо́нтик ну́жен кто что

изве́стно: jak (je) známoкак изве́стно

как: jakoby, jako kdybyкак бу́дто (бы)

ка́к-то: jednou, jedenkrátка́к-то раз

ка́нуть: jako by se voda zavřela nad kým/čímкак в воду́ ка́нул кто

колесо́: být v jednom kole, neustále spěchatкружи́ться как бе́лка в колесе́

ко́шка: pohrává si s kým jako kočka s myšíкто с кем игра́ет как ко́шка с мы́шью

куда́: velmi, značně, veliceкуда́ как

ма́сло: jako po másleкак по ма́слу

ме́жду: mezitím, coме́жду тем как

ми́ленький: (poslušný) jako beránekкак ми́ленький

ми́нимум: minimálně, přinejmenšímкак ми́нимум

наприме́р: (jako) napříkladкак наприме́р

нельзя́: nejlépe jak je to možnéкак нельзя́ лу́чше

никогда́: jako nikdy (jindy), jako ještě nikdyкак никогда́

отре́зать: jako když utneкак отре́зало

пёс: jako pesкак пёс

писа́ть: mluví jako knihaговори́т как пи́шет

пожива́ть: Jak se máte?, Jak se vám daří?Как пожива́ете?

пора́: od té doby, coс тех по́р как

пра́вило: obyčejně, zpravidla, obvykleкак пра́вило

равно́: stejně (tak) jako, jako iравно́ как (и)

рука́: zmizelo co jako mávnutím (kouzelného) proutkuкак руко́й сня́ло что

сапо́жник: pít jako Dánпить как сапо́жник

сле́довать: jaksepatří, pořádně, náležitěкак сле́дует

смерть: (je) hrozné jakсмерть как

со́кол: chudý jako kostelní myšгол как со́кол

стёклышко: čistý jako sníh/lilieкак стёклышко кто

стра́нно: i když je to (po)divné, paradoxněкак ни стра́нно

так: stejně jako kdo/coтак же как (и)

таково́й: jako takový, ve své podstatěкак таково́й

тем: a zatím(co), a mezitím (co)и ме́жду тем (как)

тогда́: přestože, ačkoli(v), i kdyžтогда́ как

угоре́лый: jako blázen utíkat ap.как угоре́лый

у́жас: (taková) hrůzaу́жас как(о́й)

успе́ть: jen co..., už...не успе́ет (сде́лать) что, (как)...

успе́х: Jak se máte?Как (ва́ши) успе́хи?

штык: na vteřinu/chlup přesněкак штык

воск: jako z vosku měkkýкак воск

жердь: hubený/dlouhý jako bidloхудо́й/дли́нный как жердь

игру́шка: jako panenka krásnýкак игру́шка

ладо́нь: jako na dlaniкак на ладо́ни

лес: nic nechápat, špatně se orientovatкак в лесу́

ло́шадь: dřít jako kůňрабо́тать как ло́шадь

мере́ть: padají jak mouchy umírajíмрут как му́хи

мо́жно: co nejrychlejiкак мо́жно быстре́е

мы́шка: Sedí jako myška. Как мы́шка сиди́т.

наро́чно: jako naschválкак наро́чно

ого́нь: bát se koho/čeho jak čert křížeбоя́ться кого/чего как огня́

ошпа́ренный: jako namydlený blesk, jako když střelíкак ошпа́ренный

поло́жено: jak se sluší a patříкак поло́жено

разоде́тый: nastrojená jako princeznaразоде́тая как принце́сса

сдуть: vypařil se, zmizel kdoкак ве́тром сду́ло кого

стрела́: rovný jako pravítkoпрямо́й как стрела́

автома́т: pracovat jako strojрабо́тать как автома́т

встреча́ть: Jak budete slavit Silvestra?Как бу́дете встреча́ть Но́вый год?

вы́глядеть: Jak vypadá?Как он(а́) вы́глядит?

жи́ться: Jak se vám daří?Как вам живётся?

интере́сно: Jsem zvědavý, jak..., Rád bych věděl, jak...Мне интере́сно, как...

ко́е-ка́к: ledabyle udělané úkolyуро́ки пригото́влены ко́е-ка́к

крути́ться: být (pořád) v jednom koleкрути́ться как бе́лка в колесе́

магни́т: kdo/co přitahuje koho jako magnetкак магни́т притя́гивает кто/что кого

называ́ться: Jak se to jmenuje?, Jak se tomu říká?Как э́то называ́ется?

но́рма: Jak se máš? Normálka.Как дела́? Но́рма.

переводи́ться: Jak se přeloží ....?Как перево́дится ...?

подоба́ть: Jak se sluší (a patří).Как подоба́ет.

а́хнуть: Ani se nenadál a (už)..., Než (bys) řekl švec už...А́хнуть не успе́л, как...

beránek: mírný jako beránekкро́ткий как ове́чка

bez, beze: bez ladu a skladuкак попа́ло, беспоря́дочно

dařit se: Jak se Vám daří?Как дела́?, Как (вы) живёте?

hlava: hlava děraváдыря́вая голова́, голова́ как решето́

jak: Jak řekl, tak udělal.Как сказа́л, так и сде́лал.

jako: jako takovýкак таково́й, взя́тый сам по себе́

létat: hovor., expr. lítat jako hadr na holiкрути́ться как бе́лка в колесе́

lusk: holka jako luskде́вушка как я́годка

mazaný: mazaný jako liškaхи́трый как лиса́

možná: co možná nejvícкак мо́жно бо́льше

naschvál: jako naschválкак наро́чно

nejlépe: co nejlépeкак мо́жно лу́чше

obvykle: jako obvykleкак обы́чно

po: růst jak houby po deštiрасти́ как грибы́ по́сле дождя́

pohan: klít jako pohanруга́ться как изво́зчик

posedět: Chvíli neposedí!Ни мину́ты не посиди́т споко́йно!, Весь как на иго́лках!

povídat: povídá se, že...говоря́т, что..., как говоря́т...

ráj: mít se jako v rájiкак сыр в ма́сле ката́ться

splašený: lítat jako splašenýноси́ться как угоре́лый

šíp: rychlý jako šípбы́стрый как стрела́

špagát: mít nervy jako špagátyне́рвы как кана́ты, стальны́е не́рвы у кого

tak: tak nějak jaksi nepříjemněкак-то неприя́тно

tradičně: jako tradičněкак обы́чно, как всегда́

troky: blbý jak trokyтупо́й как дрова́

běhat: běhat za kým jako pejsekкак соба́чка бе́гать за кем

beran: Je tvrdohlavý jako beran.Он упря́мый, как осёл.

být: Že ti není hanba!Как тебе́ не сты́дно!

cedník: děravý jako cedníkдыря́вый как решето́

cenit si: cenit si koho jako odborníkaцени́ть кого как специали́ста

cítit se: Jak se cítíte?Как вы себя́ чу́вствуете?, Как ва́ше самочу́вствие?

co: co nejdéle/nejvíce/nejlépeкак мо́жно до́льше/бо́льше/лу́чше

dělat: Dělej, jak chceš.Де́лай, как хо́чешь.

dívat se: Jak se na to díváš?Как ты смо́тришь э́то де́ло?

dobrý: Dávej dobrý pozor.Смотри́ как сле́дует.

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Как мне добра́ться до вокза́ла?

dovolit: No dovolte!Да как вы сме́ете?, Что вы себе́ позволя́ете?

fajn: Jak se máš? Fajn!Как дела́? Хорошо́!

hulit: Hulí jak fabrika.Он ды́мит как труба́.

jak to: Nepřijde. Jak to nepřijde?Он не придёт. Как так не придёт?

jednat: Jak to se mnou jednáš?А как ты со мно́й поступа́ешь?

jinak: Jak se jinak máte?Как вам вообще́ живётся?

jiný: nezbývá nic jiného než...не остаётся ничего́ друго́го, как...

jít: Jak to jde?Как (обстои́т) де́ло?, Как дела́?

jméno: Jaké je Vaše jméno?Как Ва́ше и́мя?

jmenovat se: Jak se jmenujete?Как вас зову́т?

kde: Kde ses tu vzal?Как ты сюда́ попа́л?

kostlivec: hubený jako kostlivecто́щий как скеле́т

libo: Jak je libo.Как вам уго́дно.

meteor: Zazářil jako meteor.Мелькну́л как метео́р.

mít se: Jak se máš?Как ты?, Как твои́ дела́?

nějak: nějak jinakкак-нибу́дь по-друго́му

nést se: nést se jako královnaходи́ть как короле́ва

odměnit se: Jak se vám mohu odměnit?Как я могу́ отблагодари́ть вас?

pasovat: Sako pasuje jako ulité.Пиджа́к сиди́т как вли́тый.

pelyněk: hořký jako pelyněkго́рький как полы́нь

perlička: zoubky jako perličkyзу́бки (как-)жемчу́жинки

pobíhat: Pobíhá jako smyslů zbavený.Ме́чется как угоре́лый.

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Устра́ивайтесь поудо́бнее., Бу́дьте как до́ма.

pokračovat: Jak pokračuje pátrání?Как идёт рассле́дование?

pominutý: Řehtá se jak pominutý.Хохо́чет как сумасше́дший.