Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (v čí prospěch, na čí podporu) за кого/что(děti, rodinu ap.) для кого/чего, в по́льзу кого/чегоKdo je pro?Кто за?důvody pro a protiдо́воды про и ко́нтра
  2. (vyjadřuje účel, cíl) для чего, на чтоhovor. ра́ди чегоpro zábavuра́ди развлече́нияjít pro lékařeидти́ за врачо́мumění pro uměníиску́сство для иску́сстваstezka pro cyklistyдоро́жка для велосипеди́стов, велосипе́дная доро́жка
  3. (kvůli) из-за кого/чего, по кому/чемуpro nic za nic bez důvoduни за что́ ни про что́, без причи́ны
  4. (pokud jde o) для кого/чего
  5. (vyjadřuje omezení časem, okolnostmi) для чего, на чтоpro začátek stačíдля нача́ла хва́титpro každý případна вся́кий слу́чай

Vyskytuje se v

domácnost: potřeby pro domácnostхозя́йственные това́ры

důkaz: osvobodit pro nedostatek důkazůоправда́ть за недоста́точностью ули́к

hlas: hlas pro/protiго́лос за/про́тив

chodec: přechod pro chodceпешехо́дный перехо́д

: pro mě za měмне всё равно́

jistota: pro jistotuна вся́кий слу́чай, для ве́рности

jízdenka: zlevněná/poloviční jízdenka pro studentyпроездно́й биле́т для студе́нтов со ски́дкой 50%

každý: pro každý případна вся́кий слу́чай

nevidomý: škola pro nevidoméшко́ла для слепы́х

nic: pro nic za nicни за что, ни про что

pastva: pastva pro očiприя́тное зре́лище, глаз не оторва́ть, (пря́мо) загляде́нье

počasí: pro nepřízeň počasíиз-за непого́ды

pro forma: pro forma fakturaсчёт-профо́рма

přechod: přechod pro chodceпешехо́дный перехо́д

případ: pro všechny případyна все слу́чаи

smilování: pro smilování božíра́ди Христа́

spolek: spolek pro ochranu zvířatо́бщество защи́ты живо́тных

stezka: stezka pro chodce/cyklistyпешехо́дная/велосипе́дная доро́жка

strava: med. umělá strava (pro pacienta)иску́сственное пита́ние (для больно́го)

styk: oddělení pro styk s veřejnostíотде́л по свя́зям с обще́ственностью

tentokrát: pro tentokrátна сей раз

ústav: ústav pro choromyslné/duševně nemocnéсумасше́дший дом, дом для умалишённых

úvazek: sedací úvazek (pro horolezce)ни́жняя страхо́вочная систе́ма, обвя́зка (для скалола́зания)

výklenek: výklenek pro postelалько́в

za: pro nic za nicбеспричи́нно

zábava: pro zábavuдля развлече́ния

zařízení: čtecí zařízení (pro karty)счи́тывающее устро́йство (для карт)

zastoupení: výhradní zastoupení (pro Slovensko a Maďarsko)исключи́тельное представи́тельство (для Слова́кии и Ве́нгрии)

závěs: motor. závěs pro vlečný vozíkбукси́рный крюк

absence: absence pro nemocотсу́тствие из-за боле́зни

angličtina: angličtina pro samoukyсамоучи́тель англи́йского языка́

být: být proбыть за

dělat: Dělá vše pro to, aby...Он стара́ется изо все́х сил...

doběhnout: doběhnout pro lékyсбе́гать за лека́рством

doktor: jít pro doktoraидти́ за врачо́м

důchodce: slevy pro důchodceски́дки для пенсионе́ров

granule: granule pro psaсухо́й корм

hlasovat: hlasovat pro návrh/proti návrhuголосова́ть за предложе́ние/про́тив предложе́ния

hluchoněmý: znakový jazyk pro hluchoněméже́стовый глухонемы́х

humor: Má smysl pro humor.Не лишён чу́вства ю́мора.

ilustrace: pro ilustraciдля иллюстра́ции

interní: pouze pro interní potřebuто́лько для вну́треннего употребле́ния

jednohlasně: Poslanci hlasovali jednohlasně pro.Депута́ты проголосова́ли единогла́сно за.

jít: jít pro lékaře/pivoсбе́гать за до́ктором/пи́вом

klid: pro klid svědomíдля успокое́ния со́вести

kočka: žrádlo pro kočkyкорм для ко́шек

košík: košík pro psaнамо́рдник

krmivo: suché krmivo pro kočky a psyсухо́й корм для ко́шек и соба́к

legrace: všem pro legraciна поте́ху всем

napsat: napsat zprávu pro tiskсде́лать заявле́ние для печа́ти

nastávající: pro nastávající maminkyдля бу́дущих мам

nekuřák: vagon pro nekuřákyваго́н для некуря́щих

nepřítomný: Je nepřítomen pro nemoc.Он отсу́тствует из-за боле́зни.

nepřízeň: pro nepřízeň počasíиз-за непого́ды

nezájem: pro nezájemиз-за отсу́тствия интере́са

nezaměstnaný: rekvalifikační kurzy pro nezaměstnanéпереподгото́вка безрабо́тных

oddělení: oddělení pro kuřákyотделе́ние для куря́щих

ohrada: ohrada pro dobytekзаго́н

osoba: večeře pro šest osobу́жин на шесть персо́н

osobní: množství pro osobní potřebuма́сса для ли́чного по́льзования

paráda: To je jen pro parádu.Э́то то́лько для красоты́.

platit: Zákon platí pro všechny.Зако́н каса́ется всех/обяза́телен для всех.

plošina: plošina pro vozíčkářeподъёмник (для инвали́дов)

pocta: Je to pro mě velká pocta.Э́то больша́я честь для меня́.

podpůrný: podpůrný fond pro bydleníжили́щный субсидиа́рный фонд

pokročilý: kurz pro pokročiléкурс для продви́нутых (ученико́в)

povídat: povídat si něco pro sebeбормота́ть под но́с

proti: důvody pro a protiдо́воды за и про́тив

předpoklad: Máš předpoklady pro tuto práci.У тебя́ предпосы́лки для э́той рабо́ты.

přiběhnout: přiběhnout pro raduобрати́ться за сове́том

rampa: rampa pro vozíčkářeпа́ндус для инвали́дов

samouk: angličtina pro samoukyсамоучи́тель англи́йского языка́

sebeobrana: kurzy sebeobrany pro ženyку́рсы самооборо́ны для же́нщин

sjet: Sjedu pro vás autem.Я зае́ду за ва́ми на маши́не.

smysl: Má smysl pro humor.У него́ чу́вство ю́мора.

ubytovna: ubytovna pro dělníkyобщежи́тие для рабо́чих

učebnice: učebnice pro samoukyсамоучи́тель

útulek: útulek pro psyприю́т для соба́к

uživatel: manuál pro uživateleруково́дство по́льзователя

vozíčkář: přístupný pro vozíčkářeдосту́пный для (инвали́дов-)коля́сочников

výhoda: výhody pro zákazníkyвы́годы для зака́зчиков

začátečník: přípravný kurz pro začátečníkyвво́дный курс для начина́ющих

zájemce: informace pro zájemceинформа́ция для заинтересо́ванных лиц

zajít: Zajdi pro cigarety!Сходи́ за сигаре́тами!

zpestření: pro zpestřeníдля разнообра́зия

ztrácet: ztrácet smysl pro realituтеря́ть представле́ние о реа́льности

dobro: pro dobro věciдля по́льзы де́ла

králík: pro srandu králíkůmку́рам на смех

pánbůh: Pro pánaboha!О го́споди!, О бо́же!

podruhé: ponaučení pro podruhéуро́к на бу́дущее

povyk: Mnoho povyku pro nic.Мно́го шу́ма из ничего́.

pracovat: Čas pracuje pro nás.Вре́мя рабо́тает на нас.

slepičí: Proč? Pro slepičí kvoč!Почему́? Потому́ что конча́ется на у!

strýček: pro strýčka Příhoduна вся́кий слу́чай

španělský: To je pro mě španělská vesnice.Э́то для меня́ кита́йская гра́мота.

pro: důvody pro a protiдо́воды про и ко́нтра

банк: Evropská banka pro obnovu a rozvojЕвропе́йский банк реконстру́кции и разви́тия

взве́сить: zvážit všechna pro a protiвзве́сить все за и про́тив

внима́ние: Upozornění pro uživatele!Внима́нию по́льзователей!

га́лочка: pro formu, kvůli výkazuдля га́лочки

зре́лище: pohled pro bohyзре́лище для бо́гов

инкуба́тор: inkubátor (pro novorozence) инкуба́тор для новорождённых

лю́лька: autosedačka (pro nejmenší děti)автомоби́льная лю́лька

обслу́живание: komunální služby, služby pro obyvatelstvoбытово́е обслу́живание

отча́янный: Má pro strach uděláno.Он челове́к отча́янный.

суди́мость: lhůty pro zahlazení trestuсро́ки погаше́ния суди́мости

фе́льдшерский: škola pro paramedikyфе́льдшерская шко́ла

ю́мор: smysl pro humorчу́вство ю́мора

а́ктовый: aula, sál pro slavnostní shromážděníа́ктовый зал

бальза́м: balzám pro dušiбальза́м для души́

в: ze srandy, pro legraci, žertemв шу́тку

всле́дствие: nepřítomnost pro nemocотстава́ние всле́дствие боле́зни

голосова́ть: hlasovat pro kandidáta, volit kandidátaголосова́ть за кандида́та

ку́кольный: nábytek pro panenkyку́кольная ме́бель

ку́рсы: kurz pro zvýšení kvalifikaceку́рсы по повыше́нию квалифика́ции

лес: Tato věda je pro něj španělská vesnice.Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.

лиши́ть: Neztratil smysl pro humor.Не лишён чу́вства ю́мора.

молодожёны: byty pro novomanželeкварти́ры для молодожёнов

нача́ло: Pro začátek to není špatné.Непло́хо для нача́ла.

о́бщество: spolek pro ochranu zvířatо́бщество защи́ты живо́тных

пешехо́дный: přechod pro chodceпешехо́дный перехо́д

по: pro nemocпо боле́зни

подозре́ние: pro podezření z krádežeпо подозре́нию в кра́же

про: číst si v duchu/pro sebeчита́ть про себя́

проби́рный: puncovní úřad, zkušebna pro drahé kovyпроби́рная пала́та

проре́ктор: prorektor pro vědecko-výzkumnou činnostпроре́ктор по нау́чно-иссле́довательской рабо́те

ра́ди: pro společnou věcра́ди о́бщего де́ла

руково́дство: příručka pro fotografyруково́дство по фотогра́фии

самооборо́на: kurzy sebeobrany pro ženyку́рсы самооборо́ны для же́нщин

самоучи́тель: angličtina pro samoukyсамоучи́тель англи́йского языка́

справедли́вость: cit pro spravedlnostчу́вство справедли́вости

ста́рше: pro děti od 6 letдля дете́й ста́рше 6 лет

сходи́ть: skočit pro chlebaсходи́ть за хле́бом

фе́рма: hřebčín, farma pro chov koníконево́дческая фе́рма

шу́тка: pro srandu/legraciра́ди шу́тки

бу́ря: bouře ve sklenici vody, mnoho povyku pro nicбу́ря в стака́не воды́

вре́мя: Čas pracuje pro nás.Вре́мя рабо́тает на нас.

поню́шка: pro nic za nic zabít ap., úplně zbytečně ztratit ap.ни за поню́шку табаку́

пра́вда: Pro pravdu se každý zlobí.Пра́вда глаза́ ко́лет.

расчи́стить: připravit půdu pro rozhovoryрасчи́стить по́ле для перегово́ров

ро́бкий: Mám pro strach uděláno.Я не ро́бкого деся́тка.

сей: pro tentokrátна сей раз

серьга́: Pro každého něco.Всем сёстрам по серьга́м.

смерть: Tebe si tak poslat pro smrt.Тебя́ то́лько за сме́ртью посыла́ть.

ста́ться: Pro jedno slovo neubude., Slovem neublížíš.От сло́ва не ста́нется.

ani: ani nápadни в ко́ем слу́чае, и не ду́май

bezva: Bezva nápad!Клёвая иде́я!

bezvadný: bezvadný nápadзамеча́тельная иде́я

dostat: Dostal jsem nápad.Мне пришла́ в го́лову иде́я.

nápad: Mám nápad!У меня́ иде́я!