Hlavní obsah

smrt

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (skon) смерть, ги́бельodsoudit k smrti kohoприговори́ть к сме́ртной ка́зни когоaž do smrtiдо са́мой сме́ртиtrest smrtiсме́ртная казньcela smrtiка́мера сме́ртниковnásilná smrtнаси́льственная смерть
  2. (zosobnění smrti) смерть

Vyskytuje se v

boj: boj na život a na smrtборьба́ не на жи́знь, а на́ смерть

klinický: klinická smrtклини́ческая смерть

nepřirozený: nepřirozená smrtнеесте́ственная смерть

otázka: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

práh: přen. na prahu smrtiна поро́ге сме́рти

trest: trest smrtiсме́ртная казнь

údolí: Údolí smrtiДоли́на Сме́рти

život: otázka života a smrtiвопро́с жи́зни и сме́рти

násilný: násilná smrtнаси́льственная смерть

příčina: příčina smrtiпричи́на сме́рти

rozrušit: Její smrt ho velmi rozrušila.Её смерть его́ си́льно взволнова́ла.

vyděsit se: vyděsit se k smrtiиспуга́ться до́ смерти

vylekaný: Je k smrti vylekaný.Он напу́ганный до́ смерти.

zdrtit: Jeho smrt ji zdrtila.Его́ смерть её подкоси́ла.

balancovat: balancovat mezi životem a smrtíбаланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́рти

bledý: bledý jako smrtсмерте́льно бле́дный

jazyk: smrt na jazyku.Он ды́шит на ла́дан.

podívat se: podívat se smrti/pravdě do očíпосмотре́ть сме́рти/пра́вде в глаза́

pokraj: na pokraji smrtiна волосо́к от сме́рти, на краю́ ги́бели

přirozený: zemřít přirozenou smrtíумере́ть есте́ственной сме́ртью

vlásek: Jen o vlásek unikl smrti.Находи́лся на волосо́к от сме́рти.

zapomenout: zapomenout jako na smrtвы́летело из головы́ у кого

вопро́с: вопро́с жи́зни и сме́ртиotázka života a smrti velmi důležitá záležitost

извеще́ние: извеще́ние о сме́ртиúmrtní oznámení, oznámení o smrti

исхо́д: лета́льный исхо́дletální konec, smrt

казнь: сме́ртная казньtrest smrti

му́ченический: му́ченическая смертьmučednická smrt

наси́льственный: наси́льственная смертьnásilná smrt

пригово́р: сме́ртный пригово́рrozsudek smrti

про́пасть: на краю́ про́пастиna pokraji smrti

равня́ть: Смерть всех равня́ет.Ve smrti jsou si všichni rovni.

смерть: клини́ческая/биологи́ческая смертьklinická/biologická smrt

смерть: наси́льственная смертьnásilná smrt, vražda

смерть: Он бле́ден как смерть.přen. Je bledý jako smrt.

смерть: сме́рти в глаза́ смотре́тьdívat se smrti do očí

вини́ть: вини́ть кого в сме́рти когоobviňovat koho z čí smrti

ги́бель: траги́ческая ги́бельtragická smrt

голо́дный: голо́дная смертьsmrt hladem

лета́льный: лета́льный исхо́дsmrt

на́смерть: на́смерть перепуга́тьсяk smrti se vylekat

наступи́ть: Смерть наступи́ла в ...Smrt nastala v ... hodin

обречённый: обречённый на́ смертьodsouzený k smrti

смерте́льно: Я смерте́льно уста́л.Jsem k smrti unaven.

вода́: водо́й не разольёшь когоkdo jsou přátelé na život a na smrt

ги́бель: на краю́ ги́белиna pokraji smrti

моги́ла: найти́ себе́ моги́луnajít svou smrt, umřít kde

нет: На нет и суда́ нет.Kde nic není, ani smrt nebere.

о́бух: под о́бух идти́jít na jistou smrt