Hlavní obsah

dostání

Vyskytuje se v

brynda: dostat se do (pěkné) bryndyпопа́сть в переплёт, сесть в лу́жу, оказа́ться в пи́ковом положе́нии

čelo: dostat se do čelaдоби́ться руководя́щего положе́ния

dostat: dostat darem coполучи́ть в пода́рок что

echo: dostat echoполучи́ть извеще́ние

nazpět: dostat nazpět při placeníполучи́ть сда́чу

padák: dostat padáka v práci ap.вы́лететь (с рабо́ты), быть уво́ленным

pokuta: dostat/zaplatit pokutuполучи́ть/уплати́ть штраф

proto: Dostal co proto.Ему́ здо́рово доста́лось.

čenich: dostat přes čenichполучи́ть по но́су

dar: dostat co daremполучи́ть что в пода́рок

dieta: Dostal diety.Ему́ вы́платили су́точные.

dostát: dostát slovuсдержа́ть сло́во

dostat se: Jak se dostanu na nádraží?Как мне добра́ться до вокза́ла?

důtka: udělit/dostat důtkuсде́лать/получи́ть вы́говор

finále: dostat se do fináleвы́йти в фина́л

gól: dát/dostat gólзаби́ть/пропусти́ть гол/ша́йбу

chládek: dostat se do chládkuпопа́сть в куту́зку

instrukce: dát/dostat řadu instrukcíдать/получи́ть ряд указа́ний

jádro: dostat se k jádru čehoдобра́ться до су́ти чего, войти́ в суть чего

jednička: dostat jedničku z matematikyполучи́ть пятёрку по матема́тике

konflikt: dostat se do konfliktu s kýmвступи́ть в конфли́кт с кем

malér: dostat se do maléruпопа́сть в беду́

obklíčení: dostat se z obklíčeníвы́рваться из (кольца́) окруже́ния

pecka: dostat peckuполучи́ть уда́р

pětka: dostat pětku známkuполучи́ть кол/едини́цу

podmíněně: Dostal dva roky podmíněně.Получи́л два го́да усло́вно.

prekérní: dostat se do prekérní situaceпопа́сть в тру́дное положе́ние, оказа́ться в непро́чном положе́нии

rána: dostat ránuполучи́ть уда́р

ráže: dostat se do rážeвойти́ в раж

scestí: dostat se na scestíсби́ться с и́стинного пути́

smyk: Auto dostalo smyk.Маши́на пошла́ ю́зом., Маши́ну занесло́.

svízelný: dostat se do svízelné situaceпопа́сть в затрудни́тельное положе́ние

svolení: dostat svoleníполучи́ть разреше́ние

špatný: dostat se do špatné společnostiпопа́сть в дурно́е о́бщество

úpal: dostat úpalполучи́ть теплово́й уда́р

úžeh: dostat úžehполучи́ть со́лнечный уда́р

věno: dostat věnoполучи́ть прида́ное

vyhazov: dostat vyhazovвы́лететь с рабо́ты

vynadat: Dostal vynadáno.Его́ вы́ругали.

vztek: dostat vztekразозли́ться

zamítavý: dostat zamítavou odpověďполучи́ть отка́з

známka: dát/dostat známkuпоста́вить/получи́ть оце́нку

želízko: dostat želízkaнаде́ть на кого́ нару́чники

žízeň: dostat žízeňпочу́вствовать жа́жду

čepec: dostat se pod čepecвы́йти за́муж

desítka: dostat se do první desítky mezi nejlepšíпопа́сть в пе́рвую деся́тку

do: dostat se do varuразгорячи́ться

frak: Dostal na frak.Ему́ здо́рово попа́ло.

huba: dostat přes hubuполучи́ть по мо́рде

jeden, jedna, jedno: dostat za jednaполучи́ть отли́чно

kaše: dostat se do pěkné kašeпопа́сть в переплёт

kopačka: přen. dostat kopačkyполучи́ть отка́з

mříž: dostat se za mřížeпопа́сть за решётку

natvrdo: dostat tři roky natvrdoполучи́ть три го́да отси́дки

okap: dostat se z deště pod okapпопа́сть из огня́ да в по́лымя

oprátka: Dostal oprátku.Его́ приговори́ли к пове́шению.

peklo: dostat se do peklaпопа́сть в ад

poznámka: dostat poznámku (ve škole)получи́ть замеча́ние

situace: dostat se do hloupé situaceоказа́ться в глу́пом положе́нии

slepý: dostat se do slepé uličkyпопа́сть в тупи́к

šlamastyka: dostat se do pěkné šlamastykyпопа́сть в переде́лку, сесть в лу́жу

ulička: přen. dostat se do slepé uličkyпопа́сть/зайти́ в тупи́к

úzké: dostat se do úzkýchпопа́сть впроса́к/в переплёт/в исто́рию

var: dostat se do varu rozzlobit seприйти́ в я́рость

věc: dostat se k jádru věciдобра́ться до су́ти де́ла

z, ze: Nedostaneš z něho ani slovo.Из него́ ни сло́ва не вы́давишь.

závazek: dostát (svým) závazkůmвы́полнить обяза́тельства, испо́лнить свой долг

вли́пнуть: dostat se do bryndyвли́пнуть в исто́рию

вы́йти: objevit se, dostat se na veřejnostвыйти́ в свет

захоте́ться: zachtělo se komu, dostal chuťзахоте́лось кому

лета́: S léty dostane rozum., Až dospěje, zmoudří.С лета́ми поумне́ет.

спи́сок: dostat se do užšího výběru kandidátů ap.попа́сть в оконча́тельный спи́сок кандида́тов

фо́кус: stát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmuпопа́сть в фо́кус внима́ния

ава́нсом: dostat předemполучи́ть ава́нсом

ви́за: dostat vízumполучи́ть ви́зу

вне: dostat se mimo pořadí, projít bez frontyпройти́ вне о́череди

dostání: být k dostáníмо́жно купи́ть/доста́ть

вы́лететь: V práci dostal padáka.Вы́летел с рабо́ты.

вытрезви́тель: dostat se na záchytkuпопа́сть в вытрезви́тель

да́ром: dostat co zdarmaполучи́ть что да́ром

добра́ться: dostat se k jádru věci добра́ться до су́ти де́ла

заболе́ть: dostat chřipkuзаболе́ть гри́ппом

из-под: dostat se z jeho vlivuвы́йти из-под его́ влия́ния

отка́з: dostat odmítavou odpověďполучи́ть отка́з

под: dostat se k soudu, ocitnout se před soudemпопа́сть под суд

подверну́ться: dostat se do rukouподверну́ться по́д руку

порица́ние: dostat/udělit důtkuполучи́ть/вы́нести порица́ние

посте́ль: dostat se kam přes postelпопа́сть куда че́рез посте́ль

поступи́ть: dostat se do prodejeпоступи́ть в прода́жу

прийти́: dostat dobrou náladuприйти́ в хоро́шее настрое́ние

причита́ться: Má dostat...Ему́ причита́ется...

с: Dostanu/Platíte deset rublů.С вас де́сять рубле́й.

сда́ча: dostat nazpět při nakupováníполучи́ть сда́чу

арка́н: Nedostaneš ho tam ani heverem.Его́ туда́ и на арка́не на затя́нешь.

воробе́й: Vyslovené slovo ani párem volů zpátky nedostaneš.Сло́во не воробе́й, вы́летит не пойма́ешь.

коле́но: dostat koho na kolena, pokořit kohoпоста́вить на коле́ни кого́

о́бух: Je jako by dostal palicí do hlavy.Его́ как о́бухом по голове́ уда́рило.

решётка: dostat za mřížeпосади́ть за решётку

сменя́ть: (dostat se) z bláta do loužeсменя́ть куку́шку на я́стреба

ше́я: dostat po krkuпо ше́е получи́ть