Hlavní obsah

telling [ˈtelɪŋ]

Vyskytuje se v

apart: rozeznat, odlišit, rozlišit koho/co od sebetell sb/sth apart

bird: být zpraven o tom, jak chodí děti na svět, mít sexuální výchovube told about the birds and bees

fortune: věštit komu osud z dlaně ap.tell sb's fortune

tell: říci komu, aby udělal co, nařídit, přikázat komu cotell sb to do sth

telling: Nelze (s určitostí) říci ...There's no telling ...

tell off: vynadat komu, hovor. sprdnout, sjet kohotell sb off

time: poznat čas (na hodinkách) dítě ap.(can) tell the time

told: celkově, dohromady, všehovšudyall told

truth: abych řekl pravdu ..., popravdě řečeno ...to tell the truth

uncertain: říci co komu bez obalu, dát co komu nepokrytě najevotell sb sth in no uncertain terms

lie: lháttell lies

never: člověk nikdy nevíyou can never tell, one never knows

telling-off: vynadat, dát kartáč komu, sprdnout kohogive sb a telling-off

tell-tale: příznaky, poznávací znamenítell-tale signs

term: říkat co bez okolkůtell sth in no uncertain terms

about: Řekl mi o tom.He told me about it.

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

anyone: Nikomu to neřeknu.I won't tell anyone.

can: Nemohu vám říct, kdo to udělal.I can't tell you who did it.

could: Kdybys s ní mluvil, mohl bys jí to říct.If you spoke to her, you could tell her.

going: Chystal jsem se mu to říct.I was going to tell him.

have: Poté, co mi to řekli...Having been told it...

her: Řekl jsem jí o tom.I told her about it.

kind: To je od vás hezké, že mi to říkáte.It's kind of you to tell me.

might: Mohl jsi mi to říct dřív!You might have told me that before!

must: Nikomu to nesmíš říkat.You mustn't tell anyone.

ought: Měl jsem mu o tom říct.I ought to have told him about it.

tell apart: Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.I can never tell them apart.

what: Chci ti říct, že ...What I want to tell you is ...

would: Kdybych to byl věděl, byl bych ti to řekl.If I had known it, I would have told you.

you: Člověk nikdy neví.You can never tell., You never know.

neprospěch: hrát v neprospěch kohowork to sb's disadvantage, určitý rys ap. tell against sb

růženec: modlit se růženectell one's beads, count the rosary, say one's prayers

věštit: věštit komu osud/budoucnosttell sb's fortune

vtip: vyprávět vtipytell jokes

aby: Abych řekl pravdu ...To tell the truth ...

: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

člověk: Člověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.

jemu: Jemu to neříkej.Don't tell it to him.

jim: Řekl jim to.He told them.

mi: Řekni/Řekněte mi, jak ...Tell me how ...

mu: Já mu to řeknu.I will tell him.

naléhat: Naléhala na něj, aby jí to řekl.She urged him to tell her.

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

nechť: Řekni mu, nechť mi to pošle.Tell him to send it to me.

nesmět: Nesmíš mu to říct.You mustn't tell him.

odvážit se: Neodvážil jsem se mu to říct.I didn't dare to tell him.

po: po pravdě řečenoto tell the truth

povídat: No, to mi povídej! výraz souhlasuYou're telling me!

pozdravovat: pozdravuj(te) ode mne kohogive my regards to sb, hovor. tell sb I said hi

poznat: Poznáš rozdíl mezi ...?Can you tell the difference between ...?

pravda: říkat pravdutell the truth

příběh: vyprávět příběhtell/narrate a story

přiznat se: Abych se přiznal... řekl pravduTo tell the truth..., To be frank...

rovina: Řekl mi na rovinu, že ...He told me straight that ...

rovnou: Proč mi to nemohl říct rovnou?Why couldn't he tell me straight out?

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.He couldn't tell them apart.

říct: Řekni mu, ať přestane.Tell him to stop.

sdělit: Sdělil mu tu novinu.He told him the news.

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

teprve: Vyjdi teprve, až ti řeknu.Don't come out until I tell you.

troufat si: Netroufal jsem si říct mu to.I didn't dare tell him.

uvidět: Časem se uvidí.Time will tell.

vědět: Víš co ...I'll tell you what ...

vidět: Je to vidět.It can be seen., It's visible., je to znát You can tell., It shows.

vyhubovat: Dostal vyhubováno.He got told off/chided.

vyřídit: Já mu to vyřídím.I'll tell him.

vzkazovat: Vzkazuje vám, že ...He asked/wanted me to tell you that ...

vždyť: Ale vždyť jsem mu to řekl.But I did tell him.

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!

že: Tys mu to řekl, že?You told him, didn't you?

oko: říct komu co do očítell sb sth to sb's face

osud: věštit komu osud z dlaně ap.tell sb's fortune

poslat: vulg. poslat koho do prdeletell sb to fuck off

proto: dát komu co protogive sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson, hovor. to give sb his/her gruel