Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (ne zlý) goodmůj dobrý přítelgood friend of mine
  2. (dle nároků) v čem good at sth(velmi) accomplished at sthJe dobrý v matematice.He is good at maths.
  3. (kvalitní) good(-quality)(slušný) decent, fair(chutný též) tasty(lahodný) delicious(dobře fungující) efficientbýt v dobré kondicibe in good shape
  4. (bezchybný) correct, right
  5. (užitečný, výhodný) useful, good
  6. (v pořádku) all right, goodhovor. okay, OK
  7. (laskavý, hodný) kind(-hearted), good-hearted, openhearted
  8. (příznivý) good, favourable, propitiousje dobré znamení pro koho/coit's a good sign, it augurs well for sb/sthmít dobrou náladube in a good mood

Vyskytuje se v

co: co nejlepšías good as possible

den: dobrý denráno good morning, odpoledne good afternoon, hovor. hello

dobré: po dobrémamicably, peacefully

lepší: ještě/mnohem lepšíeven/much better

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

nejlepší: Všechno nejlepší!Best wishes., k narozeninám Happy birthday!

noc: Dobrou noc.Goodnight.

nuže: nuže dobráall right then

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

pohádka: pohádka na dobrou nocbedtime story

pověst: dobrá pověstgood reputation

poznání: o poznání lepšínoticeably/visibly better

přání: přání všeho nejlepšíhobest wishes

přehled: mít (dobrý) přehled o čemo vývoji situace ap. keep (a good) track of sth, znalosti be (very) knowledgeable in sth

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

ráno: dobré ráno(good) morning

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

střelec: nejlepší střelec turnaje ap.top scorer, golden boot

třetice: do třetice všeho dobréhothird time lucky

večer: Dobrý večer.Good evening.

víra: udělat co v dobré víře, že ...do sth in good faith that ...

vůle: ani při nejlepší vůlieven with the best will in the world

vykonat: vykonat dobrý skutekdo a good deed

vztah: mít dobré vztahy s kýmhave good relations with sb, be on friendly terms with sb

budit: budit dobrý dojemmake a good impression

bydlet: Bydlíme v dobrém hotelu.We are staying in a good hotel.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuremain well preserved

dojem: udělat dobrý dojem na kohomake a good impression on sb

dostat se: Nedostal se mezi nejlepších deset.He didn't make it to the top ten.

chloupek: Už je to o chloupek lepší.It is a shade better now.

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, přeje-li číšník ap. též Enjoy your meal!

jeho: jeho dobrý přítela good friend of his

ještě: Tyto jsou ještě lepší.These are even better.

kousek: Je to o kousek lepší.It's a little better.

lepšit se: Počasí se lepší.The weather is improving.

mnoho: o mnoho lepšímuch better

můj, má, mé, moje: můj dobrý přítela good friend of mine

nálada: mít dobrou náladube in a good humour

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Happy birthday!, Many happy returns!

náš, naše: naši dobří přátelégood friends of ours

nedobrý: nedobré znameníbad sign

obrátit se: obrátit se k lepšímuchange for the better

odvést: Odvedli jste dobrou práci.You have done a good job.

paměť: mít dobrou paměť na jménahave a good memory for names

partie: Je to dobrá partie.He's a good match.

patřit: Patří k těm nejlepším.He ranks among the best.

popřát: popřát komu dobrou nocwish/form. bid sb good night

pořízení: Dobré pořízení!Good luck!

projev: jako projev dobré vůleas a token of goodwill

přát: Přeji vám vše dobré.I wish you well.

reputace: mít dobrou reputacihave a good reputation

řadit se: Řadí se k těm nejlepším.She ranks among the best.

říkat: Říká se o něm, že je dobrý učitel.He is said to be a good teacher.

sháňka: Je sháňka po dobrých programátorech.Good programmers are sought after.

světlo: Ukázali se v dobrém světle.They gave a good account of themselves.

teprve: To nejlepší teprve přijde.The best is yet to come.

úmysl: v dobrém úmysluin good faith, with good intention

vkus: mít dobrý/vytříbený/špatný vkushave a good/refined/poor taste

vodič: dobrý/špatný vodičgood/poor conductor

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy Birthday!, Best wishes!

výraz: jako výraz dobré vůleas an expression/a token of goodwill

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.No good will come of it.

zařadit se: zařadit se mezi nejlepšírank among the best

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

konec: Konec dobrý, všechno dobré.All's well that ends well.

koruna: Každá koruna dobrá.Every penny counts.

vrabec: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.A bird in the hand is worth two in the bush.

act: jednat v dobré vířepráv. act bona fide

advice: dobrá radaa piece of good advice

afternoon: dobré odpolednegood afternoon

anniversary: Všechno nejlepší k výročí!Happy anniversary!

augur: být dobrým znamením pro koho/coform. augur well for sb/sth

bear: nepřát komu nic dobréhobear sb malice

bearer: posel dobrých zprávbearer of good news

bed: být dobrý v postelibe good in bed

bedtime: pohádka na dobrou nocbedtime story

behove: je záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal coform. it behoves sb to do sth

best: přání všeho nejlepšího, blahopřáníbest wishes

birthday: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy birthday!

bode: nevěstit nic dobréhobode ill

boot: zlatá kopačka, nejlepší střelec turnajesport., i přen. golden boot

buddy: dobrý kámošhovor. bosom buddy

cape: mys Dobré nadějeCape of Good Hope

cheer: vnést trochu dobré nálady do čehobring some cheer into sth

come out: být (nakonec) nejlepší, zvítězit, vyjít (z toho) jako vítězcome out on top

compare: být lepší ve srovnání, obstát ve srovnání s čímcompare favourably/well with sth

deal: udělat dobrý obchod s čímget a good deal on sth

done: Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznáníWell done.

evening: Dobrý večer!Good evening!

fucking: kurevsky dobrýfucking good

good: dobrý důvodgood reason

goodnight: polibek na dobrou nocgoodnight kiss

grade: mít dobré/špatné známkyget good/poor grades

happy: Všechno nejlepší k narozeninám!Happy birthday!

health: být zdráv, být na to zdravotně dobře, těšit se dobrému zdravíbe in good health

hearing: mít dobrý sluchhave good hearing

humour: mít dobrou/špatnou náladube in a good/bad humour

ill will: nepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášťbear sb ill will

keep: stále se usmívat, přen. neztrácet dobrou náladukeep smiling

knack: umět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemhave a knack for sth

match: dobrá kombinace, dobrá partie co/kdo jde dobře dohromadygood match

mile: mnohem/daleko lepšímiles better

mood: mít dobrou náladube in good mood

next: druhý nejlepší jako alternativa k nejlepšímuthe next best

nicely: slušně se chovající, mající dobré chovánínicely behaved

omen: dobré/špatné znamenígood/bad omen

op: (dobrá) příležitost k foceníphoto op

performer: ti kdo podali nejlepší výkonytop performers

queasy: mít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čímfeel queasy about sth

relationship: dobře vycházet, mít dobré vztahy s kýmhave a good relationship with sb

repair: udržovat co v dobrém stavukeep sth in repair

set: dávat komu dobrý příkladset a good example to sb

society: společenská smetánka, lepší společnosthigh society

story: pohádka na dobrou nocbedtime story

superior: být v čem lepší než kdobe sb's superior in sth

talker: být dobrý/špatný řečníkbe a good/poor talker

taste: člověk s dobrým vkusemperson of taste

tear down: nahlodat/podrýt čí (dobrou) pověsttear down sb's reputation

temper: mít dobrou náladube in a good temper

value: být dobrý za danou cenu, vyplatit se výrobekbe good value (for money)

well: vzdělaný, s dobrým vzdělánímwell-educated

wish: nepřát komu (nic dobrého)wish sb ill

awkward: cítit se nesvůj, nemít dobrý pocitfeel awkward

bad: Sporty mi nejdou., Nejsem dobrý na sporty.I am bad at sports.

do: form. Těší mě., Dobrý den. při prvním setkání, hovor. Nazdar.How do you do?

dress up: Musím si na večeři obléct něco lepšího?Do I need to dress up for dinner?