Hlavní obsah

Dom

Vyskytuje se v

aufhalten: sich zu Hause aufhaltenzdržovat se doma

ausreißen: von zu Hause ausreißenutéci z domu

bei: bei uns zu Hauseu nás doma

daheim: daheim seinbýt doma

direkt: direkt von zu Hause kommenpřijít přímo z domu

drinnen: drinnen seinbýt doma

durch: die ganzen Ferien durch zu Hause seinbýt celé prázdniny doma

hängen: am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

Haus: die Dame des Hausespaní domu

heraustreten: aus dem Haus heraustretenvyjít z domu

hinter: ein Garten hinter dem Hauszahrada za domem

über: über Mittag zu Hause bleibenzůstat přes poledne doma

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

anhalten: Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.

aus sein: Gestern war ich aus.Včera jsem nebyl doma.

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

bleiben lassen: die Kinder zu Hause bleiben lassennechat děti doma

bringen: Er hat das Mädchen nach Hause gebracht.Doprovodil dívku domů.

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

Deportation: Heimkehr aus der Deportationnávrat domů z deportace

Einbruch: der Einbruch in ein/einem Hausvloupání do domu/v domě

fliegen: Ich muss schon nach Hause fliegen.Musím už letět domů.

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

gehen: nach Hause gehenjít domů

herauskommen: Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.Viděl jsem ho vyjít z domu.

hinbringen: den Koffer ins Haus hinbringenzanést kufr do domu

kurz: kurz hinter dem Hauskousek za domem

miteinander: Wir gehen nach Hause miteinander.Chodíme domů společně.

Platz: einen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommendostat místo v domově důchodců/ve školce

recht: Es ist die rechte Zeit, nach Hause zu gehen.Je právě ten správný čas jít domů.

ruhig: Geh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!

schmeißen: den eigenen Sohn aus dem Haus schmeißenvyhodit vlastního syna z domu

sollen: Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.

stecken: zu Hause steckentrčet doma

stehen: hinter dem Haus stehenstát za domem

Strafe: zur Strafe zu Hause bleiben (müssen)za trest (muset) zůstat doma

umbauen: einen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

verlassen: Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.Odešel z domu v pět hodin.

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

verwehren: Wir verwehrten ihm, das Haus zu betreten.Zakázali jsme mu vstupovat do domu.

vor: vor dem Haus stehenstát před domem

vorbeigehen: beim Arzt/zu Hause vorbeigehenstavit se u lékaře/doma

zurückbleiben: zu Hause zurückbleibenzůstat doma

zusammenpacken: zusammenpacken und nach Hause gehensbalit se a jít domů

číslo: die Hausnummerčíslo domu

dodávka: Lieferung nach Hausedodávka do domu

domov: das Heimwehtouha po domově

chrám: Svatovítský chrám (v Praze)der Sankt-Veits-Dom (in Prag)

klíč: der Hausschlüssel/Wohnungsschlüsselklíč od domu/bytu

obyvatel: die Hausbewohnerobyvatelé domu

od, ode: von Haus zu Hausdům od domu

paní: die Hausherrinpaní domu

stesk: das Heimwehstesk po domově

svatovítský: Svatovítský chrám v Prazeder Sankt-Veits-Dom in Prag

touha: das Heimwehtouha po domově

vnitřek: das Hausinnerevnitřek domu

a: Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.Prší, a proto zůstaneme doma.

: Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.Až budeš doma, zavolej mi.

daleko: fern von der Heimatdaleko od domova

doma: bei uns daheimu nás doma

domnívat se: Er vermutete sie zu Hause.Domníval se, že je doma.

domů: die Arbeit nach Hause nehmenbrát si práci domů

držet: die Kinder zu Hause haltendržet děti doma

flákat se: Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.Už týden se fláká doma.

hezky: Bleib nur schön zu Hause.Jen zůstaň hezky doma.

hnát se: aus dem Haus stürmenhnát se z domu

hned: dicht neben unserem Haushned vedle našeho domu

hnít: Er hockt tagelang zu Hause.Hnije celé dny doma.

jak: sowohl zu Hause als auch im Auslandjak doma, tak v cizině

klidně: Geh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!

kostra: das Stahlbetongerüst des Hausesstav. železobetonová kostra domu

málo: Er ist selten/wenig zu Hause.Je málo doma.

mezera: die Lücke zwischen den Häusernmezera mezi domy

muset: Ich muss schon nach Hause gehen.Musím už jít domů.

myslím: Die Mutter ist wohl zu Hause.Matka je myslím doma.

napřed: Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.Napřed půjdu domů, pak do kina.

návětrný: die Wetterseite eines Hausesnávětrná strana domu

nezvyklý: zu ungewohnter Stunde nach Hause kommenpřijít domů v nezvyklou hodinu

obchůzka: nach Hause mit einem Rundgang kommendojít domů obchůzkou

odrodit: Meine Frau hat zu Hause entbunden.Moje žena odrodila doma.

odvést: das Mädchen nach Hause bringenodvést dívku domů

ohřát se: Du hast dich zu Hause nicht lange aufgehalten.Dlouho ses doma neohřál.

okolí: in der Hausumgebung/Stadtumgebungv okolí domu/města

padat: Geh' nach Hause!Padej domů!

patrně: Vermutlich ist er zu Hause.Patrně je doma.

pláchnout: von zu Hause durchbrennenpláchnout z domova

podat si: Den werde ich mir mal richtig vorknöpfen, sobald er nach Hause kommt.Až přijde domů, pěkně si ho podám.

pozůstatek: die Überreste der Häuserpozůstatky domů

provázet: j-n auf dem Heimweg begleitenkoho provázet na cestě domů

průchod: der Durchgang zwischen den Häusernprůchod mezi domy

prý: Du sollst gleich nach Hause gehen.Máš prý jít hned domů.

před, přede: vor dem Haus wartenčekat před domem

přijít: von der Arbeit nach Hause kommenpřijít z práce domů

přiléhat: Der Garten liegt dem Haus an.K domu přiléhá zahrada.

přistavět: eine Garage ans Haus anbauenpřistavět k domu garáž

rád: Am liebsten bin ich zu Hause.Nejraději jsem doma.

rekonstrukce: der Umbau des Familienhausesrekonstrukce rodinného domu

rozplývat se: Die Dächer der Häuser verschwimmen im Nebel.Střechy domů se rozplývají v mlze.

řádek: eine Reihe/Zeile Häuserřádek domů

sám, sama, samo, samý: Sie war allein zu Hause.Byla doma sama.