Hlavní obsah

Dom

Vyskytuje se v

aufhalten: sich zu Hause aufhaltenzdržovat se doma

ausreißen: von zu Hause ausreißenutéci z domu

bei: bei uns zu Hauseu nás doma

bei: bei Tagesanbruch nach Hause kommenpřijít domů za svítání

daheim: daheim seinbýt doma

direkt: direkt von zu Hause kommenpřijít přímo z domu

drinnen: drinnen seinbýt doma

durch: die ganzen Ferien durch zu Hause seinbýt celé prázdniny doma

hängen: am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

Haus: die Dame des Hausespaní domu

Haus: zu Hause seinbýt doma

Haus: nach Hause gehen/kommenjít/přijít domů

heraustreten: aus dem Haus heraustretenvyjít z domu

hinter: ein Garten hinter dem Hauszahrada za domem

über: über Mittag zu Hause bleibenzůstat přes poledne doma

zu: zu dem nächsten Hausk nejbližšímu domu

zu: zu Hausedoma

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

anhalten: Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.

aus sein: Gestern war ich aus.Včera jsem nebyl doma.

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

bleiben lassen: die Kinder zu Hause bleiben lassennechat děti doma

bringen: Er hat das Mädchen nach Hause gebracht.Doprovodil dívku domů.

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

Deportation: Heimkehr aus der Deportationnávrat domů z deportace

Einbruch: der Einbruch in ein/einem Hausvloupání do domu/v domě

fliegen: Ich muss schon nach Hause fliegen.Musím už letět domů.

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

gehen: nach Hause gehenjít domů

Haus: Fühl dich wie zu Hause!(Chovej se) Jako doma!

Haus: von Haus zu Haus gehenchodit od domu k domu

herauskommen: Ich habe ihn aus dem Haus herauskommen sehen.Viděl jsem ho vyjít z domu.

hinbringen: den Koffer ins Haus hinbringenzanést kufr do domu

kurz: kurz hinter dem Hauskousek za domem

miteinander: Wir gehen nach Hause miteinander.Chodíme domů společně.

Platz: einen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommendostat místo v domově důchodců/ve školce

recht: Es ist die rechte Zeit, nach Hause zu gehen.Je právě ten správný čas jít domů.

ruhig: Geh ruhig nach Hause!Jen jdi klidně domů!

schmeißen: den eigenen Sohn aus dem Haus schmeißenvyhodit vlastního syna z domu

sollen: Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.

stecken: zu Hause steckentrčet doma

stehen: hinter dem Haus stehenstát za domem

Strafe: zur Strafe zu Hause bleiben (müssen)za trest (muset) zůstat doma

umbauen: einen Platz mit Wohnhäusern umbauenobestavět náměstí obytnými domy

verlassen: Er hat das Haus um 5 Uhr verlassen.Odešel z domu v pět hodin.

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

verwehren: Wir verwehrten ihm, das Haus zu betreten.Zakázali jsme mu vstupovat do domu.

vor: vor dem Haus stehenstát před domem

vorbeigehen: beim Arzt/zu Hause vorbeigehenstavit se u lékaře/doma

zurückbleiben: zu Hause zurückbleibenzůstat doma

zusammenpacken: zusammenpacken und nach Hause gehensbalit se a jít domů

číslo: číslo domudie Hausnummer

dodávka: dodávka do domuLieferung nach Hause

domov: touha po domovědas Heimweh

chrám: Svatovítský chrám (v Praze)der Sankt-Veits-Dom (in Prag)

klíč: klíč od domu/bytuder Hausschlüssel/Wohnungsschlüssel

obyvatel: obyvatelé domudie Hausbewohner

od, ode: dům od domuvon Haus zu Haus

paní: paní domudie Hausherrin

stesk: stesk po domovědas Heimweh

svatovítský: Svatovítský chrám v Prazeder Sankt-Veits-Dom in Prag

touha: touha po domovědas Heimweh

vnitřek: vnitřek domudas Hausinnere

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

daleko: daleko od domovafern von der Heimat

doma: u nás domabei uns daheim

doma: zastihnout koho domaj-n zu Hause erreichen

doma: cítit se kde jako domasich irgendwo heimisch fühlen

domnívat se: Domníval se, že je doma.Er vermutete sie zu Hause.

domov: lidé bez domovaMenschen ohne Heim

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

držet: držet děti domadie Kinder zu Hause halten

flákat se: Už týden se fláká doma.Schon seit einer Woche lungert er zu Hause herum.

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

hnát se: hnát se z domuaus dem Haus stürmen

hned: hned vedle našeho domudicht neben unserem Haus

hnít: Hnije celé dny doma.Er hockt tagelang zu Hause.

jak: jak doma, tak v ciziněsowohl zu Hause als auch im Ausland

klidně: Jen jdi klidně domů!Geh ruhig nach Hause!

kostra: stav. železobetonová kostra domudas Stahlbetongerüst des Hauses

málo: Je málo doma.Er ist selten/wenig zu Hause.

mezera: mezera mezi domydie Lücke zwischen den Häusern

muset: Musím už jít domů.Ich muss schon nach Hause gehen.

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

napřed: Napřed půjdu domů, pak do kina.Zuerst gehe ich nach Hause, dann ins Kino.

návětrný: návětrná strana domudie Wetterseite eines Hauses

nezvyklý: přijít domů v nezvyklou hodinuzu ungewohnter Stunde nach Hause kommen

obchůzka: dojít domů obchůzkounach Hause mit einem Rundgang kommen

odrodit: Moje žena odrodila doma.Meine Frau hat zu Hause entbunden.