Hlavní obsah

would've [ˈwʊdəv]

Vyskytuje se v

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

do: sth will doco bude stačit, postačí

do: That will do!To už (by snad) stačilo!, Už dost!, Přestaň! okřiknutí ap.

dream: wouldn't dream of itani (ve snu) by mě to nenapadlo něco udělat

hear: sb won't hear of sb doing sthkdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolit

houseroom: (would not) give sth houseroom(ne)chtít co (mít doma)

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

like: sb would like to do sthkdo by(ch) rád udělal co, chtěl by, přál by si dělat co

like: would you like sth(ne)chtěl bys(te) co, (ne)dal by sis co nabídka, návrh

long: sb won't be longnepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdo

love: would love tohrozně rád by(ch) udělal co

put past: I wouldn't put it past sbŘekl bych to do koho, kdo by to (toho) byl klidně schopný

rather: I would/I'd ratherraději bych co

say: I wouldn't say no to sthnepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídku

soon: I would just as soon do sthraději bych dělal co

sooner: I would soonerdo sth raději bych (u)dělal co

testament: last will and testamentposlední vůle, závěť předsmrtná

well: sb would do well to do sthkdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal co

will: will havepřesvědčení, že se v budoucnu něco stane

will: against sb's willproti čí vůli

will: do sth at will(u)dělat co (po)dle libosti, libovolně, podle vlastní vůle

would: would haves minulým příčestím vyjadřuje, co by se bývalo mohlo stát

would: would notvyjadřuje neuskutečnění děje i přes snahu

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

deliver: Goods will be delivered to ...Zboží bude doručeno ...

honour: form. sb would be honoured to do sthkdo by byl poctěn, komu bude ctí udělat co

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

strength: strength of willsíla vůle

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

will: lose one's will to liveztratit vůli žít

will: strength of willsíla vůle

will: battle of willssouboj vůlí

will: do sth of one's own (free) will(u)dělat co z vlastní vůle

will: make one's willsepsat závěť

will: last will and testamentposlední vůle, závěť

will: will osf to do sthpřemoci se, přimět se k čemu, překonat se a udělat co silou vůle

would: Would you like ...?Nechtěl byste ...? nabídka

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

anyway: I will buy it anyway.Koupím to tak či tak.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

but: But for you, he would have escaped.Nebýt tebe, byl by utekl.

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

championship: Will he take the championship?Získá mistrovský titul?

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

convenient: Would tomorrow be convenient for you?Hodil by se vám zítřek?

death: That will be the death of me!To bude můj konec.

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

do: Will ten dollars do?Bude stačit deset dolarů?

do: Anything will do me.Mně bude stačit cokoliv.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

evening: I will call you in the evening.Zavolám ti večer.

extend: The car park will be extended.Parkoviště bude zvětšeno.

favour: Will you do me a favour?Uděláte mi laskavost?, Prokážete mi službičku?

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

give: Will you give me a lift?Svezeš mě?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

hate: I would hate to ...Strašně nerad bych ...

have: I will have it tomorrow for you.Budu to pro vás mít zítra.

have: They wouldn't have it.Oni by to nestrpěli.

have: I will have ...Dám si ...

hold: Will you hold it for me?Podržíte mi to?

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude připraveno do hodiny.

join: Will you join us?Přidáte se k nám?

keep: I won't keep you.Nebudu vás zdržovat.

let in: Will you let me in?Pustíš mě dovnitř?

like: I would like to know it.Rád bych to věděl.

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

low: Temperatures will be in the low 30s.Teploty budou těsně nad 30ti stupni.

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

make: Will you make some tea?Uděláš čaj?

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

many: Many a mother would welcome it.Mnohá matka by to uvítala.

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?