Hlavní obsah

would've [ˈwʊdəv]

Vyskytuje se v

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

do: sth will doco bude stačit, postačí

dream: wouldn't dream of itani (ve snu) by mě to nenapadlo něco udělat

hear: sb won't hear of sb doing sthkdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolit

houseroom: (would not) give sth houseroom(ne)chtít co (mít doma)

how: how about/would you likea co takhle ... nabídka, návrh

like: sb would like to do sthkdo by(ch) rád udělal co, chtěl by, přál by si dělat co

long: sb won't be longnepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdo

love: would love tohrozně rád by(ch) udělal co

put past: I wouldn't put it past sbŘekl bych to do koho, kdo by to byl schopný klidně udělat

rather: I would/I'd ratherraději bych co

say: I wouldn't say no to sthnepohrdnu čím obvykle jako reakce na nabídku

soon: I would just as soon do sthraději bych dělal co

sooner: I would soonerdo sth raději bych (u)dělal co

testament: last will and testamentposlední vůle, závěť předsmrtná

well: sb would do well to do sthkdo by udělal dobře, kdyby udělal co, bylo by dobré, aby kdo udělal co

will: will havepřesvědčení, že se v budoucnu něco stane

would: would haves minulým příčestím vyjadřuje, co by se bývalo mohlo stát

body blow: sth would be a body blow to sthco by byla velká rána pro co

dearly: would dearly like/love tostrašně rád(a) by(ch)

deliver: Goods will be delivered to ...Zboží bude doručeno ...

honour: form. sb would be honoured to do sthkdo by byl poctěn, komu bude ctí udělat co

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

memorial: A memorial service will be held for her.Bude se sloužit zádušní mše na její památku.

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

strength: strength of willsíla vůle

trespasser: Trespassers will be prosecuted.(Cizím osobám) vstup (na pozemek) zakázán.

a, an: I will have an apple.Dám si jablko.

account for: He will have to account for his action.Bude se za svůj čin muset zodpovídat.

airport: I will pick him up at the airport.Vyzvednu ho na letišti.

anyone: I won't tell anyone.Nikomu to neřeknu.

anyway: I will buy it anyway.Koupím to tak či tak.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bothered: I won't be bothered if ...Nebude mi vadit, když ...

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

but: But for you, he would have escaped.Nebýt tebe, byl by utekl.

care: Would you care for some juice?Nemáte chuť na džus?, Dáte si džus?

championship: Will he take the championship?Získá mistrovský titul?

change: I will have to get changed.Budu se muset převléct.

close: Would you mind if I closed the window?Nevadilo by vám, kdybych zavřel okno?

convenient: Would tomorrow be convenient for you?Hodil by se vám zítřek?

death: That will be the death of me!To bude můj konec.

delighted: I will be delighted to see you.Velmi rád vás uvidím.

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

evening: I will call you in the evening.Zavolám ti večer.

extend: The car park will be extended.Parkoviště bude zvětšeno.

favour: Will you do me a favour?Uděláte mi laskavost?, Prokážete mi službičku?

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

fit: It won't fit into my pocket.Nevejde se mi to do kapsy.

get away with: You won't get away with this.Tohle ti neprojde.

give: Will you give me a lift?Svezeš mě?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

hate: I would hate to ...Strašně nerad bych ...

have: I will have it tomorrow for you.Budu to pro vás mít zítra.

hold: Will you hold it for me?Podržíte mi to?

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

if: If I wanted it I would buy it.Kdybych to chtěl, koupil bych to.

inside: Everything will be ready inside an hour.Vše bude hotovo během hodiny.

join: Will you join us?Přidáte se k nám?

keep: I won't keep you.Nebudu vás zdržovat.

let in: Will you let me in?Pustíš mě dovnitř?

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

make: It will make your life easier.Usnadní ti to život.

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

many: Many a mother would welcome it.Mnohá matka by to uvítala.

mind: Would you mind my smoking here?Nevadilo by Vám, kdybych tady kouřil?

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

overall: How much will it cost overall?Kolik to bude stát celkem?

place: What would you do in my place?Co bys dělal na mém místě?

point out: I would like to point out that ...Rád bych upozornil, že ...

purpose: It would serve no purpose.K ničemu by to nebylo.

put through: I will put you through.Přepojím Vás.

remain: He will have to remain in hospital for a week.Bude muset týden zůstat v nemocnici.

screen: The film will be screened ...Film bude promítán/budou dávat ...

see: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

showcase: The new film will be showcased at ...Nový film se představí na...

surprise: I wouldn't be surprised if ...Nedivil bych se, kdyby ...

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

boží: will of God, řízení prozřetelnosti divine guidanceboží vůle

dopustit: obhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sthkdo nedá dopustit na koho/co

kápnout: sb will get sthkomu něco kápne z čeho

poslední: (last) will, testamentposlední vůle

přát si: I would like (to) ...Přál bych si ...

síla: strength of will, willpowersíla vůle

silný: strong willsilná vůle

vůle: last will (and testament)poslední vůle

zášť: bear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sbchovat ke komu zášť

závěť: make one's willsepsat závěť

: He won't come until tomorrow.Přijede až zítra.

během: We will meet at lunchtime.Sejdeme se během oběda.

bezpečný: It will be safer this way.Takhle to bude bezpečnější.

bohatě: It will do nicely., It'll be more than enough.To bude bohatě stačit.

by: I would like...Chtěl bych...

být: I will be there.Budu tam.

cena: It is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.To nemá cenu. je to zbytečné

cokoli: I would do anything.Udělal bych cokoli.

dát: What will you have to drink?Co si dáš k pití?

divadlo: We will go to the theatre.Půjdeme do divadla.

dlouho: How long will it take?Jak dlouho to potrvá?

do: I will send it by Monday.Pošlu to do pondělka.

dočkat se: Don't worry, your time will come.Neboj, dočkáš se.

dohromady: We will share it.Budeme to mít dohromady.

doprovodit: Will you see me to the station?Doprovodíš mě na nádraží?

dospět: When will you grow up?Kdy už (konečně) dospěješ?

dostat se: We will come to that later.K tomu se dostaneme později.

dovést: I will take you there.Dovedu vás tam.

dovolit si: I would never dare.To bych si nikdy nedovolil.

dozadu: I will sit in the back.Sednu si dozadu.

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

hnout se: The door won't budge.Ty dveře se ani nehnou.

hodina: What time will he come?V kolik hodin přijde?

hodný: Would you be so kind as to ...Byl byste tak hodný a ...

host: We will have guests.Budeme mít hosty.

hrozně: I would love to ...Hrozně rád bych ...

chtít: I would like (to) ...Chtěl bych ...

chuť: Would you fancy/How about going...?Nemáš chuť jít...?

jednička: We will take the number one tram/bus.Pojedeme jedničkou.

jestli: Ask him whether he will come.Zeptej se ho, jestli přijde.

jim: I will send it to them.Pošlu jim to.

jíst: I won't eat.Nebudu jíst.

jít: It won't open.Nejde to (otevřít).

k, ke, ku: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

kdyby: Would you mind opening the window/be so kind as to open the window?Kdybyste byl tak laskav a otevřel okno.

když: If it rains, I will wait.Když bude pršet, počkám.

lanovka: We will take a cable car.Pojedeme lanovkou.

laskavost: Would you do me a favor?Udělal/Prokázal byste mi laskavost?

lehký: It will be easier than last time.Bude to lehčí než minule.

lepší: It would be better to speak to him.Bylo by lepší promluvit si s ním.

líbit: I won't tolerate this.To si nenechám líbit.

libo: As you like., zcela volně at will, as one choose(s)Jak je libo.

místo: If I were you I would ...Na tvém místě bych ...

moct: Can you/Were you able to/Will you be able to stand up?Můžeš/Mohl jsi/Budeš moci vstát?

mu: I will tell him.Já mu to řeknu.

muset: I must/had to/will have to do homework.Musím/Musel jsem/Budu muset psát úkoly.

mysl: I wouldn't object to that.To by mi nebylo proti mysli.

naobědvat se: Will you have lunch with us?Naobědváš se s námi?

nastartovat: The car won't start.Auto nejde nastartovat.

něco: Will you do me a favour?Uděláte pro mě něco?

nechat: Would you like to leave a message for him?Chcete mu nechat zprávu?

nějaký: They will hardly fit in any group.Sotva se zařadí do nějaké skupiny.