Hlavní obsah

vedere

Tranzitivní sloveso

  1. q/qc (u)vidět, zřít, spatřit, zhlédnout koho/coVedete come è cresciuto?Vidíte, jak vyrostl?Non si vede niente.Není nic vidět.far vedere qc a qukázat co komupřen. vedere rossozuřit, vidět ruděnon vedere l'oranemoci se dočkat, být netrpělivývedere le stellevidět hvězdičky při velké bolesti
  2. vidět nebýt slepýQui non ci si vede.Tady není (nic) vidět.vederci doppiovidět zdvojeně i přen.
  3. q potkat koho
  4. qc prohlédnout (si), navštívit co muzeum ap.Devi farti vedere dal dottore.Musíš si zajít k doktorovi.La vedremo!, Si vedrà!, È da vedere!To se (teprve) uvidí!vediviz odkazfarsi vedere (dal medico)nechat se prohlédnout (lékařem)
  5. přen.tušit, předvídatLa vedo male.Vidím to bledě.
  6. přen.vidět, chápat vnímat realituVedrai ...Uvidíš ... jestli to půjde ap.
  7. snažit sepřen. koukat něco udělatVedi di rimetterti.Koukej se dát dohromady., Seber se.

Vyskytuje se v

další: per ulteriori informazioni vedi..další podrobnosti viz...

dočkat se: non vedere l'ora di qcnemoci se dočkat čeho

dospat: non vedere l'ora di alzarsinemoci dospat nedočkavostí ap.

dvojmo: vedere doppiovidět dvojmo

naposled: Quando l'hai visto l'ultima volta?Kdys ho viděl naposled?

přistěhovalecký: visto d'immigrazionepřistěhovalecké vízum

společný: non avere niente a che fare/vedere con q/qcnemít nic společného s kým/čím nesouviset ap.

teprve: Resta da vedere se...To se teprve uvidí, jestli...

vidění: essere da vederebýt k vidění

vidno: Come si vede da ...Jak je vidno z...

vízový: obbligo di/del vistovízová povinnost

vízum: richiedere il visto di ingresso/transito(za)žádat o vstupní/tranzitní vízum

vlna: vlna vederondata di caldo

vstupní: visto d'entrata/ingressovstupní vízum

výše: vedi sopraviz výše

vzhledem k: stante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto chevzhledem k tomu, že... jelikož

zatím: Ci vediamo., A più tardi., Per adesso ciao.hovor. Tak zatím. na shledanou

žadatel: richiedente del vistožadatel o vízum

aby: Non vedo l'ora di vederli.Už aby tu byli.

bližší: per ulteriori informazioni vedi ...bližší informace viz ...

být: Ci sono stato a vedere.Byl jsem se tam podívat.

cvakat: Vedi di cacciare i soldi!Koukej cvakat!

dívat se: E come la vedi tu?A jak se na to díváš ty?

dostat: Non ho ottenuto un visto.Nedostal jsem vízum.

dožít se: No ha vissuto fino a vedere la liberazione...Nedožil se osvobození...

jak: Mi ha visto parlare con lei.Viděla mě, jak s ní mluvím.

jelikož: Visto che ...Jelikož vidím, že ...

jen: Non appena mi vide ...Jen co mě uviděl ...

kdyby: Se l'avessi visto!Kdybys to viděl!

koukat: Vedi di sparire (via) da qui!Koukej odsud zmizet!

málo: Ci vediamo raramente/poco.Vídáme se málo.

nedohledno: La soluzione non è vicina., Non si riesce a vedere la soluzione.Řešení je v nedohlednu.

někdy: Hai visto qualche volta qualcosa di simile?Viděl jsi už někdy něco takového?

obrázek: Cosa vede nell'immagine?Co vidíte na obrázku?

od, ode: Da allora non l'ho visto più.Od té doby jsem ho neviděl.

padat: Ho visto cadere una stella.Viděl jsem padat hvězdu.

počkat: Aspetta e vedrai!Počkej a uvidíš!

podat si: Me la vedrò ancora con lui!Však já si ho ještě podám!

podívat se: Vedi se ci sono.Podívej se, jestli tam jsou.

poradit si: Me la vedrò anche senza di te.Poradím si i bez tebe.

poznat: Si vedeva che aveva paura.Bylo poznat, že má strach.

provést: Ti faccio vedere la casa.Provedu tě po domě.

přesvědčit se: Vedi tu stesso!Přesvědč se sám!

sotva: Appena mi ha visto...Sotva mě uviděla ...

spatřovat: Vediamo la causa in...Příčinu spatřujeme v ...

svítat: Ora ci vedo chiaro.Už mi svítá.

sypat: Vedi di sparire!, Sloggia!Syp (odsud)!

šálit: Forse non ci vedo bene!Asi mě šálí zrak!

tamhleten: Vedi quella casa?Vidíš tamhleten dům?

těšit se: Non vedo l'ora di andare in ferie.Těším se na dovolenou.

trknout: Si vede lontano un miglio.To hned každého trkne.

ukázat: Fammelo vedere., Mostramelo.Ukaž (mi to).

uvidět: Vedremo chi vincerà!Uvidíme, kdo vyhraje!

vidět: Lo vedi anche tu?Vidíš to (taky)?

vnímat: Il capo non la vede così.Šéf to vnímá jinak.

však: Ti faccio vedere io!, Vedrai!Však počkej! výhrůžka

vždyť: Ma io non l'ho visto!Vždyť jsem to neviděl!

zhlédnout: vedere un filmzhlédnout film

čas: Si vedrà col tempo.To ukáže čas.

nadhled: vedere le cose dall'alto, mantenersi al di sopra di qcudržovat/zachovávat si nadhled

nebo: ... se no vedrai!, ... altrimenti ...!... nebo (uvidíš)! pohrůžka

nouze: Nelle sventure si vede/conosce l'amico.V nouzi poznáš přítele.

přítel: Nelle sventure si vede l'amico.V nouzi poznáš přítele.

rudě: vedere rossovidět rudě

růžově: Non lo vedo molto ottimistico.Nevidím to příliš růžově.

spatřit: vedere (per la prima volta) la lucespatřit světlo světa

vanout: vedere che aria tiravědět odkud vítr vane

contesto: visto nel contestoviděno v souvislostech/v širším kontextu, z komplexního pohledu

curiosità: avere curiosità per qc, avere la curiosità di vedere qcbýt zvědavý na co

curioso: essere curioso di vedere qcbýt zvědavý na co chtít vidět

infra: vedi infraviz níže

lato: (visto) di latoz boku, z profilu

mai: Non l'ho mai visto.Nikdy jsem ho neviděl.

modo: modo di vederenázor

nero: vedere tutto nerovidět všechno černě

obbligo: obbligo di vistovízová povinnost

occhio: vedere qc con i propri occhividět co na vlastní oči

ondata: vlna vederondata di caldo

opera: vedere q all'operavidět koho při práci

retro: vedi retroviz druhá strana, obrať(te) list

sogno: vedere qc nel sognovidět co ve snu

testimone: testimone oculare, testimone di vedutaočitý svědek

transito: visto di transitotranzitní vízum

vedente: non vedentenevidomý, slepec

vedere: far vedere qc a qukázat co komu

veduta: veduterozhled, názory osoby

visto: přen. mai vistonevídaný, dosud neviděný

adesso: L'ho visto adesso.Teď jsem ho viděl.

bella: L'ho visto con la sua bella.Viděl jsem ho s tou jeho.

bene: Vorrei ben vedere!To bych moc rád viděl!

che: Quell'uomo che tu hai visto ...Ten muž, kterého jsi viděl ...

ci: Ci hanno visto.Viděli nás.

essere: Sono tre anni che non lo vedo.Už jsem ho neviděl tři roky.

già: Sono certo di averlo già visto.Jsem si jistý, že jsem ho už viděl.

indovinare: Indovina chi ho visto!Hádej koho jsem viděl!

la: Non la vedo.Nevidím ji.

le: Non le vedo.Nevidím je.

molto: Era molto che non lo vedevo.Dlouho jsem ho neviděl.

necessità: Non vedo la necessità ...Nevidím potřebu ...

ogni: Lo vedo ogni tre giorni.Vídám ho každé tři dny.

ormai: Sono ormai due mesi che non lo vedo.Už jsou to dva měsíce, co jsem ho neviděl.

più: Vedi di non farlo più!Už to nedělej!

proprio: L'ho visto con i miei propri occhi.Viděl jsem to na vlastní oči.

quanto: Quanto è che non lo vedi?Jak dlouho jsi ho neviděl?

questo: Da questo si vede che ...Z toho je vidno, že ...

sparire: Vedi di sparire!Koukej zmizet!

spettacolare: una veduta spettacolare di qcúžasný výhled na co

tennis: Ci vediamo al tennis!Uvidíme se na tenise!

tra: Ci vediamo tra dieci minuti.Uvidíme se za deset minut.

tubo: Non vedo un tubo.Vidím prd.

vedersi: Mi vedo nello specchio.Vidím se v zrcadle.

aria: vedere che aria tiravědět odkud vítr vane

lontano: vedere lontanobýt předvídavý

sorcio: hovor. far vedere i sorci verdi a qpřipravit komu horké chvilky, dá(va)t zabrat komu, zatopit komu

tinta: vedere tutto a tinte foschevidět vše černě/pesimisticky

trave: relig. non vedere la trave nel proprio occhionevidět břevno ve svém oku nevidět vlastní chyby