Hlavní obsah

vedere

Tranzitivní sloveso

  1. q/qc (u)vidět, zřít, spatřit, zhlédnout koho/coVedete come è cresciuto?Vidíte, jak vyrostl?Non si vede niente.Není nic vidět.far vedere qc a qukázat co komupřen. vedere rossozuřit, vidět ruděnon vedere l'oranemoci se dočkat, být netrpělivývedere le stellevidět hvězdičky při velké bolesti
  2. vidět nebýt slepýQui non ci si vede.Tady není (nic) vidět.vederci doppiovidět zdvojeně i přen.
  3. q potkat koho
  4. qc prohlédnout (si), navštívit co muzeum ap.Devi farti vedere dal dottore.Musíš si zajít k doktorovi.La vedremo!, Si vedrà!, È da vedere!To se (teprve) uvidí!vediviz odkazfarsi vedere (dal medico)nechat se prohlédnout (lékařem)
  5. přen.tušit, předvídatLa vedo male.Vidím to bledě.
  6. přen.vidět, chápat vnímat realituVedrai ...Uvidíš ... jestli to půjde ap.
  7. di fare snažit sepřen. koukat udělat coVedi di rimetterti.Koukej se dát dohromady., Seber se.

Vyskytuje se v

další: další podrobnosti viz...per ulteriori informazioni vedi..

dočkat se: nemoci se dočkat čehonon vedere l'ora di qc

dospat: nemoci dospat nedočkavostí ap.non vedere l'ora di alzarsi

dvojmo: vidět dvojmovedere doppio

naposled: Kdys ho viděl naposled?Quando l'hai visto l'ultima volta?

přistěhovalecký: přistěhovalecké vízumvisto d'immigrazione

společný: nemít nic společného s kým/čím nesouviset ap.non avere niente a che fare/vedere con q/qc

teprve: To se teprve uvidí, jestli...Resta da vedere se...

vidění: být k viděníessere da vedere

vidno: Jak je vidno z...Come si vede da ...

vízový: vízová povinnostobbligo di/del visto

vízum: (za)žádat o vstupní/tranzitní vízumrichiedere il visto di ingresso/transito

vlna: vlna vederondata di caldo

vstupní: vstupní vízumvisto d'entrata/ingresso

výše: viz výševedi sopra

vzhledem k: vzhledem k tomu, že... jelikožstante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto che

zatím: hovor. Tak zatím. na shledanouCi vediamo., A più tardi., Per adesso ciao.

žadatel: žadatel o vízumrichiedente del visto

aby: Už aby tu byli.Non vedo l'ora di vederli.

bližší: bližší informace viz ...per ulteriori informazioni vedi ...

být: Byl jsem se tam podívat.Ci sono stato a vedere.

být: Jak je vidět...Come si può vedere..., Come si vede...

cvakat: Koukej cvakat!Vedi di cacciare i soldi!

dívat se: A jak se na to díváš ty?E come la vedi tu?

dostat: Nedostal jsem vízum.Non ho ottenuto un visto.

dožít se: Nedožil se osvobození...No ha vissuto fino a vedere la liberazione...

jak: Viděla mě, jak s ní mluvím.Mi ha visto parlare con lei.

jelikož: Jelikož vidím, že ...Visto che ...

jen: Jen co mě uviděl ...Non appena mi vide ...

kdyby: Kdybys to viděl!Se l'avessi visto!

koukat: Koukej odsud zmizet!Vedi di sparire (via) da qui!

málo: Vídáme se málo.Ci vediamo raramente/poco.

nedohledno: Řešení je v nedohlednu.La soluzione non è vicina., Non si riesce a vedere la soluzione.

někdy: Viděl jsi už někdy něco takového?Hai visto qualche volta qualcosa di simile?

obrázek: Co vidíte na obrázku?Cosa vede nell'immagine?

od, ode: Od té doby jsem ho neviděl.Da allora non l'ho visto più.

padat: Viděl jsem padat hvězdu.Ho visto cadere una stella.

počkat: Počkej a uvidíš!Aspetta e vedrai!

podat si: Však já si ho ještě podám!Me la vedrò ancora con lui!

podívat se: Podívej se, jestli tam jsou.Vedi se ci sono.

poradit si: Poradím si i bez tebe.Me la vedrò anche senza di te.

poznat: Bylo poznat, že má strach.Si vedeva che aveva paura.

provést: Provedu tě po domě.Ti faccio vedere la casa.

přesvědčit se: Přesvědč se sám!Vedi tu stesso!

sotva: Sotva mě uviděla ...Appena mi ha visto...

spatřovat: Příčinu spatřujeme v ...Vediamo la causa in...

svítat: Už mi svítá.Ora ci vedo chiaro.

sypat: Syp (odsud)!Vedi di sparire!, Sloggia!

šálit: Asi mě šálí zrak!Forse non ci vedo bene!

tamhleten: Vidíš tamhleten dům?Vedi quella casa?

těšit se: Těším se na dovolenou.Non vedo l'ora di andare in ferie.

trknout: To hned každého trkne.Si vede lontano un miglio.

ukázat: Ukaž (mi to).Fammelo vedere., Mostramelo.

uvidět: Uvidíme, kdo vyhraje!Vedremo chi vincerà!

uvidět: Časem se uvidí.Si vedrà col tempo.

vidět: Vidíš to?Lo vedi?

vidět: Nikdy jsem to neviděl.Non l'ho mai visto.

vidět: Tak vidíš. a máš toEcco, vedi.

vidět: Nemůžu ho ani vidět.Non lo posso vedere.

vidět: To se často nevidí.È una cosa che non si vede spesso.

vidět: Vidím to tak, že ...Per come la vedo io ...

vidět: Jak to vidíte vy?Lei come la vede?, Lei cosa ne pensa?

vidno: Z toho je vidno, že ...Da questo si vede che ...

vnímat: Šéf to vnímá jinak.Il capo non la vede così.

však: Však počkej! výhrůžkaTi faccio vedere io!, Vedrai!

vždyť: Vždyť jsem to neviděl!Ma io non l'ho visto!

zhlédnout: zhlédnout filmvedere un film

čas: To ukáže čas.Si vedrà col tempo.

nadhled: udržovat/zachovávat si nadhledvedere le cose dall'alto, mantenersi al di sopra di qc

nebo: ... nebo (uvidíš)! pohrůžka... se no vedrai!, ... altrimenti ...!

nouze: V nouzi poznáš přítele.Nelle sventure si vede/conosce l'amico.

přítel: V nouzi poznáš přítele.Nelle sventure si vede l'amico.

rudě: vidět ruděvedere rosso

růžově: Nevidím to příliš růžově.Non lo vedo molto ottimistico.

spatřit: spatřit světlo světavedere (per la prima volta) la luce

vanout: vědět odkud vítr vanevedere che aria tira

contesto: visto nel contestoviděno v souvislostech/v širším kontextu, z komplexního pohledu

curiosità: avere curiosità per qc, avere la curiosità di vedere qcbýt zvědavý na co

curioso: essere curioso di vedere qcbýt zvědavý na co chtít vidět

infra: vedi infraviz níže

lato: (visto) di latoz boku, z profilu

mai: Non l'ho mai visto.Nikdy jsem ho neviděl.

modo: modo di vederenázor

nero: vedere tutto nerovidět všechno černě

obbligo: obbligo di vistovízová povinnost

occhio: vedere qc con i propri occhividět co na vlastní oči

ondata: ondata di caldovlna veder

opera: vedere q all'operavidět koho při práci

retro: vedi retroviz druhá strana, obrať(te) list

sogno: vedere qc nel sognovidět co ve snu