Hlavní obsah

visto

Přídavné jméno

  • viděnýSe l'avessi visto!Kdybys to viděl!přen. mai vistonevídaný, dosud neviděnývisto cheponěvadž, vzhledem k tomu, že, jelikož

Vyskytuje se v

veduta: veduterozhled, názory osoby

aguzzare: aguzzare la vistanapnout zrak

contesto: visto nel contestoviděno v souvislostech/v širším kontextu, z komplexního pohledu

corto: corto di vistakrátkozraký

curiosità: avere curiosità per qc, avere la curiosità di vedere qcbýt zvědavý na co

curioso: essere curioso di vedere qcbýt zvědavý na co chtít vidět

esame: esame della vistavyšetření zraku

faccia: vista di facciapohled zepředu, přední pohled

forzare: forzare la vistanamáhat zrak

indebolimento: indebolimento della vistaoslabení zraku

infra: vedi infraviz níže

lato: (visto) di latoz boku, z profilu

mai: Non l'ho mai visto.Nikdy jsem ho neviděl.

minorato: minorato della vistazrakově postižený (člověk)

misura: misura della vista(pro)měření zraku

modo: modo di vederenázor

nero: vedere tutto nerovidět všechno černě

obbligo: obbligo di vistovízová povinnost

occhiale: occhiali da vistadioptrické brýle

occhio: vedere qc con i propri occhividět co na vlastní oči

opera: vedere q all'operavidět koho při práci

ostruire: ostruire la vista a qzakrýt výhled komu, (za)bránit ve výhledu komu

perdere: perdere l'udito/la vista/l'appetitoztratit sluch/zrak/chuť

retro: vedi retroviz druhá strana, obrať(te) list

rubare: rubare la vista(za)stínit výhled, překážet ve výhledu

sdoppiamento: sdoppiamento della vistazdvojené vidění

sogno: vedere qc nel sognovidět co ve snu

sottrarre: sottrarre qc alla vista/agli sguardi altruiskrýt co před zraky ostatních

testimone: testimone oculare, testimone di vedutaočitý svědek

transito: visto di transitotranzitní vízum

uscire: uscire dalla vistazmizet z dohledu, klidit se (z očí)

vedente: non vedentenevidomý, slepec

vista: avere la vista cortai přen. být krátkozraký

visto: přen. mai vistonevídaný, dosud neviděný

adesso: L'ho visto adesso.Teď jsem ho viděl.

bella: L'ho visto con la sua bella.Viděl jsem ho s tou jeho.

vedere: far vedere qc a qukázat co komu

bene: Vorrei ben vedere!To bych moc rád viděl!

bok: vista laterale, profil profilo pohled z boku

brýle: occhiali da vistadioptrické brýle

další: per ulteriori informazioni vedi..další podrobnosti viz...

dioptrický: occhiali da vistadioptrické brýle

dočkat se: non vedere l'ora di qcnemoci se dočkat čeho

dohled: in vistana dohled

dospat: non vedere l'ora di alzarsinemoci dospat nedočkavostí ap.

dvojmo: vedere doppiovidět dvojmo

hledisko: dal punto di vista di q/qc, co se týká per quel che riguarda q/qc, riguardo a qc, vzhledem k in relazione a qcz hlediska koho/čeho

kochat se: deliziarsi/bearsi alla vista di qckochat se pohledem na co

měření: misurazione della vistaměření zraku

na: riconoscere q/qc a prima vistapoznat koho/co na první pohled

naposled: Quando l'hai visto l'ultima volta?Kdys ho viděl naposled?

orlí: vista/occhi d'aquilaorlí zrak

ostrý: vista acutaostrý zrak

pohled: vista dall'altotech. pohled shora půdorys

pokochat se: deliziarsi alla vista di qcpokochat se pohledem na co

překážet: ostacolare la vista di qpřekážet komu ve výhledu

přistěhovalecký: visto d'immigrazionepřistěhovalecké vízum

seshora: vista dall'altopohled seshora

soud: secondo la mia opinione, dal mio punto di vista, secondo mepodle mého soudu

splatný: pagabile a vistasplatný na viděnou/při předložení

společný: non avere niente a che fare/vedere con q/qcnemít nic společného s kým/čím nesouviset ap.

stanovisko: adottare un atteggiamento/un punto di vistazaujmout stanovisko

teprve: Resta da vedere se...To se teprve uvidí, jestli...

vadit: ostacolare/impedire la vista di qvadit komu ve výhledu

vidění: essere da vederebýt k vidění

vidno: Come si vede da ...Jak je vidno z...

vízový: obbligo di/del vistovízová povinnost

vízum: richiedere il visto di ingresso/transito(za)žádat o vstupní/tranzitní vízum

vstupní: visto d'entrata/ingressovstupní vízum

výše: vedi sopraviz výše

vzhledem k: stante/visto/dato/considerato che..., předpoklad supposto chevzhledem k tomu, že... jelikož

zatím: Ci vediamo., A più tardi., Per adesso ciao.hovor. Tak zatím. na shledanou

zrak: avere buona/debole vistamít dobrý/špatný zrak

zrakový: disturbo della vista, handicap visivozraková vada

žadatel: richiedente del vistožadatel o vízum

aby: Non vedo l'ora di vederli.Už aby tu byli.

bližší: per ulteriori informazioni vedi ...bližší informace viz ...

blokovat: ostruire la vista a qblokovat komu výhled

být: Ci sono stato a vedere.Byl jsem se tam podívat.

cvakat: Vedi di cacciare i soldi!Koukej cvakat!

dívat se: E come la vedi tu?A jak se na to díváš ty?

dostat: Non ho ottenuto un visto.Nedostal jsem vízum.

dožít se: No ha vissuto fino a vedere la liberazione...Nedožil se osvobození...

jak: Mi ha visto parlare con lei.Viděla mě, jak s ní mluvím.

jelikož: Visto che ...Jelikož vidím, že ...

jen: Non appena mi vide ...Jen co mě uviděl ...

ji: L'ha vista.Viděl ji.

kdyby: Se l'avessi visto!Kdybys to viděl!

koukat: Vedi di sparire (via) da qui!Koukej odsud zmizet!

levobok: La nave in vista a babordo.Loď na obzoru na levoboku.