Hlavní obsah

setzen

Slovesoh./i.

 1. sich setzen sednout si, posadit seSetzt euch!Posaďte se!sich bequem an den Tisch setzenpohodlně si sednout ke stolu
 2. užívá se v určitých předložkových spojeních s podstatným jménem k opisu slovesasich zur Wehr setzenpostavit se na odporsich mit j-m in Verbindung setzenspojit se, zkontaktovat se s kýmsich in Bewegung setzendát se do pohybusich an die Spitze setzendostat se na špici
 3. j-n/etw. irgendwohin posadit, nasadit, dát koho/co kameinen Topf auf den Herd setzendát hrnec na sporáksich ein Kind auf den Schoß setzenposadit si dítě na klín
 4. užívá se v určitých předložkových spojeních s podstatným jménem k opisu slovesaetw. in/außer Betrieb setzenzapnout/vypnout coetw. unter Strom setzenpustit proud do čeho, zapojit coetw. in Brand setzenzapálit coj-n ins Erstaunen setzenpřivést koho do úžasuetw. in Musik setzenzhudebnit coj-n unter Alkohol setzenopít koho
 5. vysadit, zasadit rajčata ap.
 6. vztyčit, nasadit, napnout plachty ap.
 7. napsat, zapsatseine Unterschrift unter den Brief setzenpodepsat se pod dopiseinen Punkt setzennapsat tečku
 8. polygr.sázet, provádět sazbu
 9. sázet, vsadit, spoléhatEr hat 100 Euro auf das Pferd gesetzt.Vsadil na toho koně 100 euro.Ich setze auf ihre Diskretion.Spoléhám na vaši diskrétnost.
 10. stanovit, klást (si), dávat si za cíl ap.
 11. über etw. Akk dostat se přes co, přeskočit co plot, zeď ap.über einen Graben setzendostat se přes příkop
 12. über etw. Akk přeplavit se přes co
 13. j-n (pře)plavit, převézt koho
 14. sich setzen klesnout, usadit se, sednout písek ve vodě ap.Der Staub setzt sich in die Ritzen.Prach se usazuje ve štěrbinách.

Vyskytuje se v

Benehmen: sich mit j-m ins Benehmen setzendohodnout se s kým

Fall: gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...pro případ, že..., v případě, že...

Floh: j-m einen Floh ins Ohr setzennasadit komu brouka do hlavy

Gefecht: j-n außer Gefecht setzenvyřadit koho z boje

instand: etw. Akk instand setzendát co do pořádku, opravit co

Messer: j-m das Messer an die Kehle setzendát komu nůž na krk

Pistole: j-m die Pistole auf die Brust setzenpřitlačit koho ke zdi, dát ultimátum komu

Positur: sich in Positur setzen/stellen/werfenzaujmout pózu, pózovat jednat afektovaně

Schlusspunkt: einen Schlusspunkt unter/hinter etw. Akk setzenudělat tečku za čím, ukončit co

Spiel: etw. Akk aufs Spiel setzendát v sázku, riskovat co

Tür: j-n vor die Tür setzenvyhodit koho z práce, dát komu padáka

Wehr: sich zur Wehr setzenbránit se

Welt: j-n in die Welt setzenvypustit koho do světa porodit dítě

Welt: etw. Akk in die Welt setzenpustit co do světa zprávu, fámu ap.

Wurf: alles auf einen Wurf setzenvsadit všechno na jednu kartu

Zweifel: Zweifel in etw. Akk setzen, etw. Akk in Zweifel ziehenuvést v pochybnost co

Index: ein Buch auf den Index setzenzapsat knihu na index

Kenntnis: j-n von etw. in Kenntnis setzenkoho uvědomit, informovat o čem

Klammer: ein Wort in Klammern setzendát slovo do závorky

schachmatt: j-n schachmatt setzendát komu šachmat

Schoß: sich auf j-s Schoß setzen/j-m auf den Schoß setzenposadit se komu na klín

Tisch: sich an den Tisch setzensednout si ke stolu

vor: sich vor den Fernseher setzenposadit se před televizi

Ziel: sich langfristige Ziele setzenstanovit si dlouhodobé cíle

ansetzen: Das Rohr setzt Rost an.Trubka se pokrývá rzí.

Bank: sich auf eine Bank setzensednout si na lavičku

Bewegung: Das Auto setzte sich in Bewegung.Auto se dalo do pohybu.

eigen: Er setzt immer eigene Meinung durch.Vždy prosazuje svůj názor.

einsetzen: Sein Onkel setzte ihn zu seinem Erben ein.Jeho strýc ho ustanovil svým dědicem.

entgegensetzen: Er setzte meinen Forderungen Widerstand entgegen.Postavil se (na odpor) mým požadavkům.

Erwartung: große Erwartungen in j-n/etw. setzenklást v koho/co velké naděje

heroisch: sich heroisch zur Wehr setzenpostavit se hrdinsky na odpor

ineinander: die Töpfe ineinander setzennaskládat hrnce jeden do druhého

Schatten: sich in den Schatten setzenposadit se do stínu

Segel: (die) Segel setzennapnout plachty

Tagesordnung: auf die Tagesordnung setzendát do programu jednání

übersetzen: Die Truppen setzten ans Festland über.Jednotky se přeplavily na pevninu.

Verbindung: sich mit j-m in Verbindung setzenspojit se s kým

zusetzen: Die Krankheit setzt ihr völlig zu.Nemoc ji zcela udolává.

chod: uvést co do choduetw. in Gang setzen

provoz: dát do provozu coetw. in Betrieb setzen

blízko: sednout si blíž k oknusich näher zum Fenster setzen

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

cíl: vytknout si co za cílsich etw. zum Ziel setzen

hazardovat: hazardovat se zdravímseine Gesundheit aufs Spiel setzen

chládek: sednout si do chládkusich in den Schatten setzen

jet: Jedeme dál!Setzen wir fort!

k, ke, ku: sednout si ke stolusich an den Tisch setzen

klást: klást meze komuj-m Grenzen setzen

klín: vsadit klín do čehoeinen Keil in etw. setzen

klín: sednout si komu na klínsich j-m auf den Schoß setzen, sich auf j-s Schoß setzen

kruh: sednout si do kruhusich in den Kreis setzen

mez: sednout si na mezsich auf einen Rain setzen

napnout: napnout plachtydie Segel setzen

naproti: Usedl naproti.Er setzte sich gegenüber.

poblíž: usednout poblížsich nah setzen

přesednout: Přesedni si do první lavice.Setze dich in die erste Bank um.

přisednout: Přisedl ke mně.Er hat sich zu mir gesetzt.

přisednout: Přisedla mu nohu.Sie setzte sich auf sein Bein.

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

usednout: usednout na židlisich auf den Stuhl setzen

uvádět: uvádět do pohybuin Bewegung setzen

uvést: uvést do provozuin Betrieb setzen

uvozovka: dát větu do uvozovekden Satz in Anführungszeichen setzen

vězeň: propustit vězně na svoboduden Gefangenen auf freien Fuß setzen

vyhoupnout se: Po výhře se vyhoupli do čela tabulky.Nach dem Sieg setzten sie sich an die Spitze der Tabelle.

vyřadit: vyřadit co z provozuetw. außer Betrieb setzen

vysadit: vysadit dítě na židlidas Kind auf den Stuhl (hinauf)setzen

vystrčit: vystrčit novináře za dveřeJournalisten vor die Tür setzen

vytknout: vytknout si cílsich ein Ziel setzen

vytyčit: vytyčit si cílsich ein Ziel setzen

země: sednout si na zemsich auf den Boden setzen

zneškodnit: zneškodnit únosceden Entführer außer Gefecht setzen

žerď: spustit vlajku na půl žerdidie Flagge (auf) halbmast setzen

brouk: nasadit komu brouka do hlavyj-m einen Floh ins Ohr setzen

hlava: vzít si co do hlavysich etw. in den Kopf setzen

index: dát koho/co na indexj-n/etw. auf den Index setzen

kopyto: přen. roznést koho/co na kopytechj-n matt setzen, j-n fertig machen

naděje: vložit naději do koho/čehoseine Hoffnung auf j-n/etw. setzen

nůž: nasadit komu nůž na krkj-m das Messer an die Kehle setzen

prdel: padnout na prdel před kýmsich vor j-m auf den Arsch setzen

sázka: dát co v sázkuetw. aufs Spiel setzen

svět: pustit co do světa zprávu ap.etw. in die Welt setzen

špatný: vsadit na špatného koněaufs falsche Pferd setzen

ulice: vyhodit koho na ulicij-n auf die Straße setzen

veš: nasadit komu vši do kožichuj-m eine Laus in den Pelz setzen

vyprovodit: expr. vyprovodit koho ze dveříj-n zur Tür hinaus befördern, j-n vor die Tür setzen

zadek: padnout na zadeksich auf den Hintern setzen

zadnice: padnout na zadnicisich auf den Hintern setzen