Hlavní obsah

nic

Zájmeno

  • nichtsNic netrvá věčně.Nichts dauert ewig.Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

Vyskytuje se v

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

pro: pro nic za nicum ein Nichts/für nichts und wieder nichts

stát se: Nic se nestalo.Nichts passiert.

za: za nic na světěum nichts in der Welt

zlé: Nic ve zlém!Nichts für ungut!

bát se: Ničeho se nebojí.Er fürchtet sich vor nichts.

být: Tohle není k ničemu.Das ist zu nichts zu gebrauchen.

dát: nedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassen

hodit se: On se nehodí k ničemu.Er taugt nichts.

jinak: jinak nicsonst nichts/nichts sonst

kloudný: Neřekl nic kloudného.Er sagte nichts Vernünftiges.

lehký: Není nic lehčího.Es gibt nichts Leichteres.

mít: Nechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.

momentálně: Momentálně nic nepotřebuji.Momentan brauche ich nichts.

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

namluvit: Nesnaž se mi nic namluvit!Versuche nicht, mir etwas einzureden!

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

nic: Nic se neboj.Hab keine Angst.

nikde: Nikde nic.Nirgends nichts.

odstrašit: Nenechám se ničím odstrašit.Ich lasse mich durch nichts abschrecken.

odůvodnit: To se nedá ničím odůvodnit.Das ist durch nichts zu begründen.

platný: Není to nic platné.Es hilft nichts.

postrčit: Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.

rozházet: Nic ho nerozhází.Ihn bringt nichts aus der Ruhe.

rozhoupat se: Nemůžu se k ničemu rozhoupat.Ich kann mich zu nichts aufraffen.

soupeřit: Nechci s tebou v ničem soupeřit.Ich will mit Dir um nichts wetteifern.

svatý: komu není nic svatéj-m ist nichts heilig

štítit se: Neštítí se ničeho.Er scheut sich vor nichts.

takový: Nic takového jsem neřekl.Ich habe nichts dergleichen gesagt.

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

věc: To na věci nic nemění.Das ändert nichts an der (Tat)Sache.

vhod: Nic mu není vhod.Ihm ist nichts recht.

vlézt: hovor. Pokud mi do toho nic nevleze, přijedu v sobotu.Wenn (mir) nichts dazwischenkommt, komme ich am Samstag.

vyčíst: Není mu možné nic vyčíst.Man kann ihm nichts vorhalten.

vytknout: Jemu se nedá nic vytknout.Ihm kann man nichts vorwerfen.

zbytečný: nebrat s sebou nic zbytečnéhonichts Unnützes mitnehmen

zlý: Není to nic zlého.Es ist nichts Schlimmes.

změnit: Na tom se nedá nic změnit.Daran ist nichts zu ändern.

zmoct: Křikem nic nezmůžeš.Mit Schreien erreichst du nichts.

zvláštní: Nestalo se nic zvláštního.Es ist nichts Seltsames passiert.

dělat: Nic si z toho nedělej.Mach dir nichts daraus.

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

něco: Lepší něco než nic.Besser etwas als gar nichts.

osel: Stokrát nic umořilo osla.Viele Säcke sind des Esels Tod.

svět: za nic na světěum nichts in der Welt

určitý: nevědět nic určitéhonichts Bestimmtes wissen

zůstat: nezůstat komu nic dluženj-m nichts schuldig bleiben

als: nic (jiného) než...nichts (anderes) als...

außer: nic až na lehké škrábnutínichts außer einem leichten Kratzer

gar: vůbec nicgar nichts

gewiss: nevědět nic určitéhonichts Gewisses wissen

Rechenschaft: nezůstat komu nic dluženj-m keine Rechenschaft schuldig sein

sonst: jinak nicsonst nichts, nichts sonst

abschrecken: Nenechá se ničím odstrašit.Er lässt sich durch nichts abschrecken.

angehen: Do toho mi nic není., To se mě netýká.Das geht mich nichts an.

befehlen: Od ní si nenechám nic rozkazovat.Von ihr lasse ich mir nichts befehlen.

daraus: Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

darunter: Měla na sobě jen župan a nic pod tím.Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.

dergleichen: nic takového/nic podobnéhonichts dergleichen

einfallen: Nic lepšího mě nenapadá.Mir fällt nichts Besseres ein.

einlassen: Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!

erwachsen: Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.

finden: Nic na tom nevidím.Ich finde nichts daran.

geschehen: Dělá, jako by se nic nestalo.Er tut, als wäre nichts geschehen.

haben: Nemám nic proti tomu.Ich habe nichts dagegen.

kosten: To vůbec nic nestojí.Das kostet gar nichts.

kritteln: Její práci se nedá nic vytknout.An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.

nachstehen: Za svým bratrem v ničem nezaostává.Er steht seinem Bruder in nichts nach.

nichts: nic neříkatnichts sagen

passieren: Dělal, jako by se nic nestalo.Er tat so, als sei nichts passiert.

regen: Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.Es war alles still, nichts regte sich.

sagen: O tom jsem nic neříkal.Davon habe ich nichts gesagt.

taugen: Ta kniha nestojí za nic.Das Buch taugt nichts.

tragen: nesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodůnicht schwer tragen dürfen

Trara: dělat kravál pro nic za nicviel Trara um nichts machen

tun: Nic ti neudělá.Er tut dir nichts.

vorerst: Prozatím se nic nemění.Es ändert sich vorerst nichts.

vorstellen: Pod tím si nic nevybavím.Darunter kann ich mir nichts vorstellen.

weltbewegend: Nic zvláštního se nestalo.přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.

wichtig: Nemá nic důležitějšího na práci?Hat er nichts Wichtigeres zu tun?

zustoßen: Doufejme, že se mu nic nestalo.Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen.

entweder: Buď všechno, nebo nic!Entweder alles oder nichts!

werden: Z toho stejně nic nebude.Das/Daraus wird doch nichts!