Hlavní obsah

nic

Zájmeno

  • nichtsNic netrvá věčně.Nichts dauert ewig.Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

Vyskytuje se v

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

pro: pro nic za nicum ein Nichts/für nichts und wieder nichts

stát se: Nic se nestalo.Nichts passiert.

za: za nic na světěum nichts in der Welt

zlé: Nic ve zlém!Nichts für ungut!

bát se: Ničeho se nebojí.Er fürchtet sich vor nichts.

být: Tohle není k ničemu.Das ist zu nichts zu gebrauchen.

dát: nedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassen

hodit se: On se nehodí k ničemu.Er taugt nichts.

jinak: jinak nicsonst nichts/nichts sonst

kloudný: Neřekl nic kloudného.Er sagte nichts Vernünftiges.

lehký: Není nic lehčího.Es gibt nichts Leichteres.

mít: Nechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.

momentálně: Momentálně nic nepotřebuji.Momentan brauche ich nichts.

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

namluvit: Nesnaž se mi nic namluvit!Versuche nicht, mir etwas einzureden!

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

nikde: Nikde nic.Nirgends nichts.

odstrašit: Nenechám se ničím odstrašit.Ich lasse mich durch nichts abschrecken.

odůvodnit: To se nedá ničím odůvodnit.Das ist durch nichts zu begründen.

platný: Není to nic platné.Es hilft nichts.

postrčit: Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.

rozházet: Nic ho nerozhází.Ihn bringt nichts aus der Ruhe.

rozhoupat se: Nemůžu se k ničemu rozhoupat.Ich kann mich zu nichts aufraffen.

soupeřit: Nechci s tebou v ničem soupeřit.Ich will mit Dir um nichts wetteifern.

stát se: Nic se mu nestalo.Ihm ist nichts zugestoßen.

svatý: komu není nic svatéj-m ist nichts heilig

štítit se: Neštítí se ničeho.Er scheut sich vor nichts.

takový: Nic takového jsem neřekl.Ich habe nichts dergleichen gesagt.

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

věc: To na věci nic nemění.Das ändert nichts an der (Tat)Sache.

vhod: Nic mu není vhod.Ihm ist nichts recht.

vlézt: hovor. Pokud mi do toho nic nevleze, přijedu v sobotu.Wenn (mir) nichts dazwischenkommt, komme ich am Samstag.

vyčíst: Není mu možné nic vyčíst.Man kann ihm nichts vorhalten.

vytknout: Jemu se nedá nic vytknout.Ihm kann man nichts vorwerfen.

zbytečný: nebrat s sebou nic zbytečnéhonichts Unnützes mitnehmen

zlý: Není to nic zlého.Es ist nichts Schlimmes.

změnit: Na tom se nedá nic změnit.Daran ist nichts zu ändern.

zmoct: Křikem nic nezmůžeš.Mit Schreien erreichst du nichts.

zmoct: Proti němu nic nezmůžeš.Gegen ihn kommst du nicht an.

zvláštní: Nestalo se nic zvláštního.Es ist nichts Seltsames passiert.

dělat: Nic si z toho nedělej.Mach dir nichts daraus.

dělat: Nedá se nic dělat.Man kann nichts machen.

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

něco: Lepší něco než nic.Besser etwas als gar nichts.

osel: Stokrát nic umořilo osla.Viele Säcke sind des Esels Tod.

svět: za nic na světěum nichts in der Welt

určitý: nevědět nic určitéhonichts Bestimmtes wissen

zůstat: nezůstat komu nic dluženj-m nichts schuldig bleiben

als: nichts (anderes) als...nic (jiného) než...

außer: nichts außer einem leichten Kratzernic až na lehké škrábnutí

gar: gar nichtsvůbec nic

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

Rechenschaft: j-m keine Rechenschaft schuldig seinnezůstat komu nic dlužen

sonst: sonst nichts, nichts sonstjinak nic

abschrecken: Er lässt sich durch nichts abschrecken.Nenechá se ničím odstrašit.

angehen: Das geht mich nichts an.Do toho mi nic není., To se mě netýká.

befehlen: Von ihr lasse ich mir nichts befehlen.Od ní si nenechám nic rozkazovat.

daraus: Mach dir nichts daraus!Nic si z toho nedělej!

darunter: Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.Měla na sobě jen župan a nic pod tím.

dergleichen: nichts dergleichennic takového/nic podobného

Ding: Das ist nicht so mein Ding.Na tohle moc nejsem., To není (nic) pro mě.

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

einlassen: Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!

erwachsen: Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.

finden: Ich finde nichts daran.Nic na tom nevidím.

geschehen: Er tut, als wäre nichts geschehen.Dělá, jako by se nic nestalo.

haben: Ich habe nichts dagegen.Nemám nic proti tomu.

kosten: Das kostet gar nichts.To vůbec nic nestojí.

kritteln: An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.Její práci se nedá nic vytknout.

nachstehen: Er steht seinem Bruder in nichts nach.Za svým bratrem v ničem nezaostává.

nichts: nichts sagennic neříkat

nichts: überhaupt nichtsvůbec nic

nichts: nichts weiternic víc

nichts: Es gibt nichts Neues.Není nic nového.

passieren: Er tat so, als sei nichts passiert.Dělal, jako by se nic nestalo.

regen: Es war alles still, nichts regte sich.Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.

sagen: Davon habe ich nichts gesagt.O tom jsem nic neříkal.

taugen: Das Buch taugt nichts.Ta kniha nestojí za nic.

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

Trara: viel Trara um nichts machendělat kravál pro nic za nic

tun: Er tut dir nichts.Nic ti neudělá.

tun: Sie tat so, als wäre nichts passiert.Dělala, jako by se nic nestalo.

vorerst: Es ändert sich vorerst nichts.Prozatím se nic nemění.

vorstellen: Darunter kann ich mir nichts vorstellen.Pod tím si nic nevybavím.

weltbewegend: přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.Nic zvláštního se nestalo.

wichtig: Hat er nichts Wichtigeres zu tun?Nemá nic důležitějšího na práci?