Hlavní obsah

they [ðeɪ]

Zájmeno

  1. oni, ony, onaThey are here.Jsou tady.
  2. oni, lidé všeobecněThey say ...Říká se, Povídá se, Prý ...

Vyskytuje se v

come: hrozně, strašně, neskutečně hloupý ap.as sth as they come

love: nemají se (zrovna) v láscethere is no love lost between them

charge: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

extort: Vydírali ji.They were extorting money from her.

hatch: Osnovali atentát na papeže.They hatched a plot to assassinate the Pope.

live: Živili se lovem.They lived by hunting.

rest: A co ti ostatní?And what about the rest of them?

struggle: Prodírali se vysokou trávou.They struggled through the high grass.

again: Mohou, ale taky nemusí.They may, but there again they may not.

all: Ví o nich všechno.He knows all about them.

another: Pomáhají si (navzájem).They help one another.

apiece: Každému jsem dal dvě jablka.I gave them two apples apiece.

around: Jen se tak poflakují v přístavu.They just hang around the harbor.

back: Zakřičel na ně zpátky.He shouted back at them.

be: Byli zabiti teroristy.They were killed by terrorists.

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

bedfellow: Je to zvláštní dvojice/pár.They are strange bedfellows.

between: Jaký je mezi nimi rozdíl?What is the difference between them?

bitch: Nadávali na obsluhu.They bitched about the service.

blow up: Vyhodili most do vzduchu.They blew the bridge up.

breathless: Samým napětím ani nedýchali.They were breathless with anticipation.

catch up: Musíme je dohonit.We must catch up with them.

close: Dohánějí nás.They are closing on us.

commission: Zadali studii.They commissioned a study.

concern: Vyjádřili obavy ohledně ...They expressed concern about ...

conflict: Jsou ve sporu s ...They are in conflict with ...

convulse: Svíjeli se smíchy.They were convulsed with laughter.

deploy: Nasadili pozemní jednotky.They deployed ground troops.

derive: Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.They derive pleasure from helping others.

detention: Byli (necháni)/Zůstali po škole.They were kept in detention.

different: V čem se liší?How are they different?

do: Jeli takových 100 mil za hodinu.They were doing some 100 miles an hour.

each: Přečetl je všechny.He read each one of them.

fated: Bylo jim předurčeno setkat se.They were fated to meet.

fight: Hrozně se pohádali.They had a big fight.

get: Dostávají plat 11 000 ročně.They get a salary of 11 000 a year.

have: Oni by to nestrpěli.They wouldn't have it.

hold: Uspořádají schůzi.They will hold a meeting.

in: Všichni se účastnili obřadu.They all took part in the ceremony.

let: Ať to neposílají.Let them not send it.

like: Nejspíš ho přivedou s sebou.They will bring him with, like as not.

make: Domů se už nikdy nedostali.They've never made it home.

many: Nebylo jich mnoho.They weren't many.

may: Možná, že byli unavení.They may have been tired.

might: Je možné, že ještě nepřijeli.They might not have arrived yet.

misquote: Uvedli/Udali špatně své ceny.They misquoted their prices.

much: Poslali celých 6 milionů charitě.They sent as much as 6 million for charity.

outnumber: Čelili silné početní převaze.They were heavily outnumbered.

rob: Vyloupili banku.They robbed a bank.

short: Ještě jim něco chybí do deseti liber.They still fall short of ten pounds.

shunt: Přesunuli je na jiné práce.They were shunted to different jobs.

similar: Jsou si podobní.They look similar.

slow lane: Začali ztrácet (dech)/zaostávat.They got into the slow lane.

tell apart: Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.I can never tell them apart.

them: To nejsou oni.It is not them.

they: Jsou tady.They are here.

unasked: Udělali to, aniž by je někdo žádal.They did it unasked.

unkempt: Měli dlouhé rozcuchané vlasy.They had long unkempt hair.

utterly: Prohráli na celé čáře., Byli na hlavu poraženi.They were utterly defeated.

venture: Odvážili se daleko od pevnosti.They ventured far from the fortress.

vocal: Dávají to velmi hlasitě najevo.They are very vocal about it.

wary: Bedlivě to hlídají.They keep a wary eye on it.

well: Stejně tak to mohli být lupiči.They might as well be robbers.

what: Museli použít tolik peněz, kolik měli.They had to use what money they had.

whether: ať už to řekli nahlas nebo newhether they said it aloud or not

while: Vzali se před časem.They married a while ago.

yet: Ještě nepřišli.They haven't come yet.

yoke: Jsou svázáni smlouvou.They are yoked by the contract.

say: Říká se ..., Prý ...They say ...

oni, ony, ona: s nimiwith them

všichni, všechny, všechna: všichni do jednohoevery single one (of them), each and every one

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.It was necessary for them to come in time.

: Zavolej jim, ať to neposílají.Call them not to send it.

audience: Král jim udělil audienci.The king granted/gave them an audience.

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

běžet: Běželi se schovat.They ran to cover.

bít se: Bili se za svobodu.They fought for freedom.

blokovat: Blokují vchod.They are blocking the entrance.

dobrat se: Dobrali se závěru, že ...They arrived at the conclusion that ...

dojmout: Byli hluboce dojati.They were deeply moved.

donutit: Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.They frightened him into confessing.

dosud, doposud: Dosud nedorazili.They haven't arrived yet.

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

dotlačit: Dotlačili mě do toho.They pushed me into (doing) it.

jejich: Já na jejich místě ...If I were them ...

jich: Bojím se jich.I am afraid of them.

jim: Pošlu jim to.I will send it to them.

jimi: Nenechte se jimi odradit.Don't let them discourage you.

manžel: Jak dlouho už jsou manželé?How long have they been married?

měkký: Nebuď na ně tak měkký.Don't be so soft with them.

mezi: Hádají se mezi sebou.They argue among themselves.

mimoto: Mimoto ani nemají smlouvu.Besides, they haven't even got a contract.

mnohý: mnozí z nichmany of them

moct: Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

muset: Museli přistát.They were forced to land.

nadchnout: Opravdu je to nadchlo.They were really enthused/impressed by it.

nahrnout se: Nahrnuli se do domu.They crowded into the house.

nanejvýš: Dáme jim nanejvýš dva.We'll give them two at the most.

naúčtovat: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

: pro/za něfor them

nějaký: Sotva se zařadí do nějaké skupiny.They will hardly fit in any group.

nevalný: Mají nevalné mínění o ...They don't think much of ...

nich: bez nichwithout them

nimi: Šel s nimi.He went with them.

od, ode: zpráva od nicha message from them

odcizit: Odcizili mi peněženku.They took/stole my purse.

okolo: Seděli okolo ohně.They were sitting around the fire.

omrzlina: Utrpěli omrzliny.They suffered frostbite.

ostatní: A co ti ostatní? zbývajícíAnd what about the rest of them?

ovládat: Ovládají základy angličtiny.They have a basic command of English.

ozbrojit: Ozbrojili se granáty.They armed themselves with grenades.

podobně: Vypadají podobně.They look similar.

podobný: Mají podobný vkus.They have similar tastes.

políbit: Políbili se.They kissed (each other).

postavit se: Postavili se nepříteli.They faced the enemy.

potvrdit: Potvrdili to písemně?Did they confirm it in writing?

použít: Nepoužili násilí.They used no violence.

poznat: Poznali se na studiích.They met in college.

projet: Projeli kolem nás.They went past us.

prý: Prý tam straší.They say the place is haunted.

přes, přese: Dostali se přes silnici.They managed to get across the road.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přislíbit: Přislíbili nám pomoc.They promised to help us.

přivlastnit si: Přivlastnili si ten nápad.They appropriated the idea.

pustit: Nepustili mě dovnitř.They didn't let me in.

rád: Mají se rádi. muž a ženaThey love each other.

remizovat: Remizovali s Irskem.They drew with Ireland.

rozdělit se: Rozdělili se (o to).They split it among themselves.

rozeznat: Nemohl je od sebe rozeznat.He couldn't tell them apart.

je: Vezmi je s sebou.Take them with you.