Hlavní obsah

they [ðeɪ]

Zájmeno

  1. oni, ony, onaThey are here.Jsou tady.
  2. oni, lidé všeobecněThey say ...Říká se, Povídá se, Prý ...

Vyskytuje se v

come: as sth as they comehrozně, strašně, neskutečně hloupý ap.

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

hatch: They hatched a plot to assassinate the Pope.Osnovali atentát na papeže.

live: They lived by hunting.Živili se lovem.

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

struggle: They struggled through the high grass.Prodírali se vysokou trávou.

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

another: They help one another.Pomáhají si (navzájem).

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

back: He shouted back at them.Zakřičel na ně zpátky.

be: They were killed by terrorists.Byli zabiti teroristy.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bedfellow: They are strange bedfellows.Je to zvláštní dvojice/pár.

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

bitch: They bitched about the service.Nadávali na obsluhu.

blow up: They blew the bridge up.Vyhodili most do vzduchu.

breathless: They were breathless with anticipation.Samým napětím ani nedýchali.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

close: They are closing on us.Dohánějí nás.

commission: They commissioned a study.Zadali studii.

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

conflict: They are in conflict with ...Jsou ve sporu s ...

convulse: They were convulsed with laughter.Svíjeli se smíchy.

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

detention: They were kept in detention.Byli (necháni)/Zůstali po škole.

different: How are they different?V čem se liší?

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

each: He read each one of them.Přečetl je všechny.

fated: They were fated to meet.Bylo jim předurčeno setkat se.

fight: They had a big fight.Hrozně se pohádali.

get: They get a salary of 11 000 a year.Dostávají plat 11 000 ročně.

have: They wouldn't have it.Oni by to nestrpěli.

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.

in: They all took part in the ceremony.Všichni se účastnili obřadu.

let: Let them not send it.Ať to neposílají.

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

many: They weren't many.Nebylo jich mnoho.

may: They may have been tired.Možná, že byli unavení.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

much: They sent as much as 6 million for charity.Poslali celých 6 milionů charitě.

outnumber: They were heavily outnumbered.Čelili silné početní převaze.

rob: They robbed a bank.Vyloupili banku.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

shunt: They were shunted to different jobs.Přesunuli je na jiné práce.

similar: They look similar.Jsou si podobní.

slow lane: They got into the slow lane.Začali ztrácet (dech)/zaostávat.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

them: It is not them.To nejsou oni.

they: They are here.Jsou tady.

unasked: They did it unasked.Udělali to, aniž by je někdo žádal.

unkempt: They had long unkempt hair.Měli dlouhé rozcuchané vlasy.

utterly: They were utterly defeated.Prohráli na celé čáře., Byli na hlavu poraženi.

venture: They ventured far from the fortress.Odvážili se daleko od pevnosti.

vocal: They are very vocal about it.Dávají to velmi hlasitě najevo.

wary: They keep a wary eye on it.Bedlivě to hlídají.

well: They might as well be robbers.Stejně tak to mohli být lupiči.

what: They had to use what money they had.Museli použít tolik peněz, kolik měli.

whether: whether they said it aloud or notať už to řekli nahlas nebo ne

while: They married a while ago.Vzali se před časem.

yet: They haven't come yet.Ještě nepřišli.

yoke: They are yoked by the contract.Jsou svázáni smlouvou.

say: They say ...Říká se ..., Prý ...

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní