Hlavní obsah

them [ðem unstressed ðəm]

Zájmeno

  1. vztahující se k nimje, jim, nichIt is not them.To nejsou oni.
  2. mu, není-li udané pohlaví
  3. tyto, tyhle, tamhletyOur boy doesn't eat them ones.Náš kluk tyhle nejí.

Vyskytuje se v

come: as sth as they cometak, že to (ani) dál nejde, hrozně, strašně jaký hloupý ap.

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

extort: They were extorting money from her.Vydírali ji.

hatch: They hatched a plot to assassinate the Pope.Osnovali atentát na papeže.

live: They lived by hunting.Živili se lovem.

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

again: They may, but there again they may not.Mohou, ale taky nemusí.

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

another: They help one another.Pomáhají si (navzájem).

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

around: They just hang around the harbor.Jen se tak poflakují v přístavu.

back: He shouted back at them.Zakřičel na ně zpátky.

barb: They traded a few barbs.Vyměnili si pár uštěpačných poznámek.

be: They were killed by terrorists.Byli zabiti teroristy.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bedfellow: They are strange bedfellows.Je to zvláštní dvojice/pár.

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

bitch: They bitched about the service.Nadávali na obsluhu.

blow up: They blew the bridge up.Vyhodili most do vzduchu.

breathless: They were breathless with anticipation.Samým napětím ani nedýchali.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

close: They are closing on us.Dohánějí nás.

commission: They commissioned a study.Zadali studii.

concern: They expressed concern about ...Vyjádřili obavy ohledně ...

conflict: They are in conflict with ...Jsou ve sporu s ...

convulse: They were convulsed with laughter.Svíjeli se smíchy.

course: They are on course for victory.Směřují k vítězství., Mají našlápnuto na výhru.

curtain call: There were ten curtain calls., They took ten curtain calls.Účinkující se desetkrát klaněli.

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

detention: They were kept in detention.Byli (necháni)/Zůstali po škole.

different: How are they different?V čem se liší?

do: They were doing some 100 miles an hour.Jeli takových 100 mil za hodinu.

each: He read each one of them.Přečetl je všechny.

fated: They were fated to meet.Bylo jim předurčeno setkat se.

fight: They had a big fight.Hrozně se pohádali.

get: They get a salary of 11 000 a year.Dostávají plat 11 000 ročně.

gun: They put a gun to his head.Dali mu pistoli k hlavě., přen. Dali mu nůž na krk.

hand: They make money hand over fist.Peníze se jim jen hrnou.

have: They wouldn't have it.Oni by to nestrpěli.

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.

in: They all took part in the ceremony.Všichni se účastnili obřadu.

language: They used bad/foul/dirty language.Mluvili sprostě/hrubě.

leave behind: They left me behind.Nechali mě tam., Ujeli mi. spolucestující

let: Let them not send it.Ať to neposílají.

like: They will bring him with, like as not.Nejspíš ho přivedou s sebou.

make: They never made the top 10.Nikdy se nedostali mezi 10 nejlepších.

many: They weren't many.Nebylo jich mnoho.

may: They may have been tired.Možná, že byli unavení.

meant: They were meant for each other.Jsou si souzeni.

might: They might not have arrived yet.Je možné, že ještě nepřijeli.

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

much: They sent as much as 6 million for charity.Poslali celých 6 milionů charitě.

outnumber: They were heavily outnumbered.Čelili silné početní převaze.

rob: They robbed a bank.Vyloupili banku.

rush: They left in a rush.Spěšně odešli.

short: They still fall short of ten pounds.Ještě jim něco chybí do deseti liber.

shunt: They were shunted to different jobs.Přesunuli je na jiné práce.

similar: They look similar.Jsou si podobní.

slippery: They're going down the slippery slope.Jde to s nimi z kopce., Pěkně se vezou.

slow lane: They got into the slow lane.Začali ztrácet (dech)/zaostávat.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

them: It is not them.To nejsou oni.

they: They are here.Jsou tady.

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

unasked: They did it unasked.Udělali to, aniž by je někdo žádal.

underpaid: They are seriously underpaid.Jsou silně platově podhodnocení.

oni, ony, ona: with thems nimi

všichni, všechny, všechna: every single one (of them), each and every onevšichni do jednoho

vzhůru: Hands up!, hovor. Put/Stick them up!Ruce vzhůru!

aby: It was necessary for them to come in time.Bylo nutné, aby přišli včas.

: Call them not to send it.Zavolej jim, ať to neposílají.

audience: The king granted/gave them an audience.Král jim udělil audienci.

: There could be as many as 20 000 of them.Mohlo by jich být až 20 000.

běžet: They ran to cover.Běželi se schovat.

bít se: They fought for freedom.Bili se za svobodu.

blokovat: They are blocking the entrance.Blokují vchod.

dobrat se: They arrived at the conclusion that ...Dobrali se závěru, že ...

dojmout: They were deeply moved.Byli hluboce dojati.

donutit: They frightened him into confessing.Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.

dostat se: They gained access to our data.Dostali se k našim datům.

dosud, doposud: They haven't arrived yet.Dosud nedorazili.

dotlačit: They pushed me into (doing) it.Dotlačili mě do toho.

házet: They were throwing stones at the police.Házeli na policisty kameny.

jejich: If I were them ...Já na jejich místě ...

jich: I am afraid of them.Bojím se jich.

jim: I will send it to them.Pošlu jim to.

jimi: Don't let them discourage you.Nenechte se jimi odradit.

manžel: How long have they been married?Jak dlouho už jsou manželé?

měkký: Don't be so soft with them.Nebuď na ně tak měkký.

mezi: They argue among themselves.Hádají se mezi sebou.

mimoto: Besides, they haven't even got a contract.Mimoto ani nemají smlouvu.

mnohý: many of themmnozí z nich

moct: They might decide to ...Mohli by se rozhodnout ...

muset: They were forced to land.Museli přistát.

nadchnout: They were really enthused/impressed by it.Opravdu je to nadchlo.

nahrnout se: They crowded into the house.Nahrnuli se do domu.

nanejvýš: We'll give them two at the most.Dáme jim nanejvýš dva.

naúčtovat: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

: for thempro/za ně

nějaký: They will hardly fit in any group.Sotva se zařadí do nějaké skupiny.

nevalný: They don't think much of ...Mají nevalné mínění o ...

nich: without thembez nich

nimi: He went with them.Šel s nimi.

nula: They won three nil., AmE They won three nothing.Vyhráli tři nula.

od, ode: a message from themzpráva od nich

odcizit: They took/stole my purse.Odcizili mi peněženku.

okolo: They were sitting around the fire.Seděli okolo ohně.

omrzlina: They suffered frostbite.Utrpěli omrzliny.

ostatní: And what about the rest of them?A co ti ostatní? zbývající

ovládat: They have a basic command of English.Ovládají základy angličtiny.

ozbrojit: They armed themselves with grenades.Ozbrojili se granáty.

podobně: They look similar.Vypadají podobně.

podobný: They have similar tastes.Mají podobný vkus.

pole: They work in the fields., obdělávají půdu They work on the land.Pracují na poli.

políbit: They kissed (each other).Políbili se.

postavit se: They faced the enemy.Postavili se nepříteli.

potvrdit: Did they confirm it in writing?Potvrdili to písemně?

použít: They used no violence.Nepoužili násilí.

poznat: They met in college.Poznali se na studiích.

projet: They went past us.Projeli kolem nás.

prý: They say the place is haunted.Prý tam straší.

přes, přese: They managed to get across the road.Dostali se přes silnici.

přestěhovat se: They moved into a new house.Přestěhovali se do nového domu.

přislíbit: They promised to help us.Přislíbili nám pomoc.

přivlastnit si: They appropriated the idea.Přivlastnili si ten nápad.

pustit: They didn't let me in.Nepustili mě dovnitř.

rád: They love each other.Mají se rádi. muž a žena

remizovat: They drew with Ireland.Remizovali s Irskem.

je: Take them with you.Vezmi je s sebou.