Hlavní obsah

leave [liːv]

Slovesopt&pp left

 1. sth for sth odejít, odjet odkud kam z města ap.He left Prague for London.Odjel z Prahy do Londýna.
 2. sth opustit co, odejít od čeho organizace ap.leaving presentdar na rozloučenou při odchodu z podniku ap.
 3. sth (za)nechat co kde/jak položené, ve stavu ap.
 4. nechat (si) na později, neudělat ap.be leftzůstat, zbýt jídlo ap.
 5. mat., hovor.dávat, rovnat se výsledek odčítání
 6. sb with sth nechat co na kom nepříjemnost ap.be leftbýt ponechán, zůstat v nějaké situaci
 7. sb in sth přivést koho kam zanechat koho kde událost ap., dojít kam
 8. zanechat (po sobě) stopu, dojem ap.
 9. sth (up) to sb nechat co na kom rozhodnutí ap.Leave it (up) to me.Nech(te) to na mně.
 10. ponechávat/dát prostor k čemu k jednání ap.
 11. sth until sth odkládat, nechávat až na kdy na poslední chvíli

Podstatné jméno

 1. volno z práce, dovolená ze zákonných důvodů, dovolenkaleaving agevěk ukončení školyFrench leaveneomluvená absence, nepovolený odchod, hovor. áčko volno bez dovolení
 2. form.svolení, povolení, dovolení k činnostiby your leaves vaším svolenímBrE Indefinite Leave to Remain ILRpovolení k pobytu
 3. form.rozloučení, odchod

Předložka

 • leaving aside (po)necháme-li stranou co

Vyskytuje se v

device: nechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komuleave sb to his/her own devices

for: odjet, odejít kam, jet do čeholeave for

high: nechat koho na holičkách v beznadějné situacileave sb high and dry

last: nechat (si) co/koho na konecleave sth/sb until last

leave: (po)necháme-li stranou coleaving aside

leave behind: být pozadu, pokulhávatbe left behind

leave out: Nech(te) toho!Leave it out.

leave over: zbýt, zbývatbe left over

left: zbylý, přebytečný, navícleft over

left field: (po)divný, ujetý, svéráznýleft-field

left luggage: úschovna zavazadelleft luggage (office)

lurch: nechat koho ve štychu/na holičkáchleave sb in the lurch

mark: podepsat se, zanechat stopy na čem nechat trvalé následkyleave one's mark

minus: být bez čehobe (left) minus sth

sabbatical: vědecká dovolená profesora ap.sabbatical (leave)

stand: nechat odstát o jídle ap.leave to stand

take: ber, nebo nech být, tohle, nebo nictake it or leave it

up: zvednout se a odejít z ničeho nicup and leave

absence: volno, dovolenka, uvolnění z práce, od útvaru ap.leave of absence

absent: být na dovolenévoj. be absent on leave

blank: Zde nevyplňujte.Leave blank.

compliment: dvojznačný kompliment který lze chápat i negativněleft-handed compliment

discretion: nechat co na uvážení koholeave sth to sb's discretion

inset: ve výřezu vlevo o fotce ap.inset left

leaning: levicově orientovaný deník ap.left-leaning

luggage: úschovna zavazadelleft luggage (office)

maternity: mateřská (dovolená)maternity leave

over: zbylýleft over

parental: rodičovská dovolená, rodičovské volnoparental leave

post: opustit stanovištěleave the post

right: na všechny stranyright and left

school-leaving: věk ukončení (povinné) školní docházkyschool-leaving age

shore: vycházka na pevninu námořníkashore leave

strand: nechat koho ve štychu/na holičkách/na pospasleave sb stranded

taste: zanechat komu (nepříjemnou) pachuť v ústech zážitek ap.přen. leave a bad taste in sb's mouth

turn: zahnout dolevamake a left turn

unpaid: neplacené volnounpaid leave

unsaid: neříct co, nechat co nevyřčenoleave sth unsaid

winger: levý/pravý křídelní útočník, hovor. levé/pravé křídloleft/right winger

about: Chystá se odejít., Je na odchodu.He is about to leave.

alone: Nechte mě na pokoji.Leave me alone.

aside: Pomineme-li ..., Nebereme-li v úvahu ...Leaving aside ...

behind: Nechal auto za domem.He left the car behind the house.

find: Zjistil, že není schopen odejít.He found himself unable to leave.

from: Osm bez dvou je šest.Two from eight leaves six.

goodbye: odejít bez rozloučeníleave without saying goodbye

have: Nemám už žádné peníze.I have no money left.

it: Opustila dítě poté, co se narodilo.She left the child after it was born.

leave off: Začneme tam, kde jsme přestali.Let's start from where we left off.

left-handed: Je to levák.He is left-handed.

luck: Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.You're in luck! There's one ticket left.

may: Můžete odejít.You may leave.

paralysed: Po nehodě zůstal ochrnutý.The accident left him paralysed.

point: Právě se chystal odejít.He was on the point of leaving.

speechless: Ta zpráva mu vzala dech.The news left him speechless.

strength: Už jsem neměl vůbec žádnou sílu.There was no strength left in me.

untold: neprozradit tajemstvíleave the secret untold

dovolená: mateřská dovolenámaternity leave, přerušení kariéry baby break

jet: jet na dovolenougo on holiday, odjet na leave for holiday

levice: po vaší levicion your left

levotočivý: levotočivá zatáčkaleft bend

mateřský: mateřská dovolenámaternity leave, hovor. baby break

maturitní: maturitní vysvědčení(secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificate

míchat: nemíchat koho do čeho nezatahovatleave sb out of sth

náhoda: ponechat náhodě coleave sth to chance

napospas: nechat/dát koho napospas komu/čemuleave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the wind

nechat: nechat co na pozdějileave sth until later, put sth on hold

cold: nechávat chladným, nezaujmout koholeave sb cold

neplacený: neplacené volnounpaid leave

odbočení: dopr. zákaz odbočení vlevo/vpravono left/right turn

odbočit: odbočit vpravo/vlevoturn (to the) right/left

odstát: nechat odstát pokrm ap.leave to stand

ohled: nebrat ohled na codisregard sth, leave sth out of consideration, have no regard for sth

opuštění: při opuštění čehowhen leaving sth, on departure from sth

pokoj: nechat koho na pokoji nerušit ap.leave sb alone

pravidlo: fyz. pravidlo pravé/levé rukyright/left-hand rule

předsíň: anat. levá srdeční předsíňleft atrium (of the heart)

samota: nechat koho o samotěleave sb alone

sebrat se: sebrat se a (ode)jítget up and leave, náhle up and leave

strana: pravicová/levicová stranaright/left-wing party

útočník: levý/pravý (křídelní) útočníkleft/right wing

vlevo: Vlevo v bok!Left face/turn!

vycházka: vycházkyvolno vojáků leave (of absence), vězňů na dvoře yard time, námořníků z lodi též liberty

zavazadlo: úschovna zavazadels obsluhou left luggage (office), AmE checkroom, skříňka left luggage locker

zleva: zleva dopravafrom (the) left to (the) right, po směru hodinových ručiček clockwise

zotavená: dovolená na zotavenouholiday, convalescent leave

aby: Řekl mu, aby odešel.He told him to leave.

běžet: Nechal motor běžet.He left the engine running.

dát se: Dejte se druhou ulicí vpravo.Take the second street left.

do: Odjel do Brna.He left for Brno.

dojem: Mám dojem, že (už) odešel.I guess he has left.

doleva: Zahněte doleva.Turn left.

levák: Je to levák.He is left-handed.

list: palmové listypalm leaves

mě, mne: Nechal mne o samotě.He left me alone.

mezera: udělat mezeru v textuleave a blank space

na: Jsem na odchodu.I am about to leave.

namluvit: namluvit vzkaz na záznamníkleave a message on the answering machine

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

nezbývat: Nezbývá nám moc času.We don't have much time left.

než: ... než odejdeš.Before you leave ...

odcestovat: Včera odcestoval do Prahy.He left for Prague yesterday.

odejít: Odešli jsme z místnosti.We left the room.

odchod: při odchoduwhen leaving, at departure

odjet: odjet z městaleave the town

ohluchnout: Při výbuchu ohluchl.The explosion left him deaf.

ochrnout: Po nehodě ochrnul.He was left paralyzed after the accident.

ona: Ona už odešla.She has left already.

opustit: Opustila ho žena.His wife left/walked out on him.

plést: Mě do toho nepleť.Leave me out of this.

ponechat: To už ponechám na Vás.I will leave this up to you.

poroučet se: Já se poroučím!I'm leaving!, I'm off!

pozdější: nechat co na pozdější dobuleave sth for later

roh: v levém horním rohuin the top left(-hand) corner

rozhodnout se: Rozhodl se odejít.He decided to leave.

rozloučení: odejít bez rozloučeníleave without saying goodbye

smět: Nesměl opustit dům.He wasn't allowed to leave the house.

spoušť: nadělat spoušťwreak havoc, leave a scene of devastation

téct: Nechal téct vodu.He left the tap running.

úvaha: nebrat co v úvahuleave sth out of account, take no account of sth, ignorovat disregard sth

uvážení: Nechám to na vaše uvážení.I'll leave it to/at your discretion.

vycházet: Nevychází z domu.She doesn't leave the house.

vyjet: vyjet z kolejíjump the rails, derail, leave the track