Hlavní obsah

vědění

Vyskytuje se v

dát: let sb knowdát vědět komu

dělat: not know what to do, být bezradný not know which way to turnnevědět, co dělat

pokud: As far as I know, To (the best of) my knowledgePokud vím

rada: be at one's wits' endnevědět si rady

vědět: let sb knowdát vědět komu

ano: He doesn't know, but I do!On to neví, ale já ano!

copak: Don't you know?Copak to nevíš?

člověk: One never knows., You can never tell.Člověk nikdy neví.

dost: He is clever enough to know that.Je dost chytrý na to, aby to věděl.

jeden, jedna, jedno: One never knows.Jeden nikdy neví.

jelikož: Knowing how much you hate it ...Jelikož vím, jak moc to nesnášíš ...

jistě: I don't know it for sure.Nevím to jistě.

když: I'll give an answer, even if I don't know it for sure.Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.

možná: Maybe he doesn't know it.Možná to neví.

nám: Let us know.Dejte nám vědět.

některý: Does any of you know it?Ví to některý z vás?

on: He knows it.On to ví.

proč: I don't know why he did it.Nevím, proč to udělal.

předem: Let us know in advance.Dejte nám vědět předem.

říct: I don't know how to put it.Nevím, jak to říct.

sám: I don't know it myself.Já sám to nevím.

se, si: It is not known ...Neví se ...

spíš: Father is more likely to know that.To by věděl spíš táta.

zařadit: I didn't know where to put him.Nevěděl jsem, kam ho zařadit.

zdržovat se: I don't know his whereabouts.Nevím, kde se teď zdržuje.

že: You know (that) he is clever.Víš, že je chytrý.

beton: be absolutely sure about sthvědět co na beton

kam: nevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lostnevědět kudy kam

vanout: realize/know which way the wind is blowingzjistit/vědět odkud vítr vane

věda: It's not rocket science., nic na tom není There is nothing to it., je to hračka It's a piece of cake.Není to žádná věda.

far: as far as I knowpokud vím

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

foreknowledge: have foreknowledge of sthpředem/dopředu vědět o čem

ignorant: be ignorant of sthneznat co, nevědět o čem, nebýt si vědom čeho, nebýt obeznámen s čím

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

knowledge: have no knowledge of sth(nic) nevědět o čem

known: make osf knowndát o sobě vědět, upozornit na sebe, dostat se do povědomí veřejnosti ap., ohlásit se pachatel policii ap.

make: make osf heardbýt slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědět

never: you can never tell, one never knowsčlověk nikdy neví

quandary: be in a quandarymít dilema, nevědět, co dělat, být na vážkách

science: natural sciencepřírodní věda

shout: hovor. give sb a shoutdát komu vědět

wise: put sb wise to sthinformovat, uvědomit, poučit koho o čem, upozornit koho na co, dát vědět komu o čem

all: He knows all about them.Ví o nich všechno.

as: As far as I know...Pokud vím...

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

bound: She's bound to know.Určitě to ví.

curious: be curious about sthvyzvídat o čem, chtít vědět co, vyptávat se, být zvědavý na co

deal: I know a good deal about it.Hodně o tom vím.

do: I don't know.Já nevím.

doesn't: She doesn't know.Ona neví.

don't: I don't know.Nevím.

guess: Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

have: If I had known that ...Kdybych to byl věděl ...

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

idea: I've no idea.Netuším., Vůbec nevím., Nemám ponětí.

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

keep: I knew she was keeping something from me.Věděl jsem, že přede mnou něco tají.

know: as far as I know ...Pokud vím ...

like: I would like to know it.Rád bych to věděl.

many: Many knew it.Mnozí to věděli.

mean: You know what I mean.Víte, co myslím.

need: She need not know I did it.Nemusí vědět, že jsem to udělal.

now: I know now ...Už vím ...

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

rocket science: It is not rocket science.Není to žádná velká věda., Nedělejme z toho vědu.

well: Well, I don't know.No, já nevím.

what: I want to know what happened to him.Chci vědět, co se mu stalo.

whatnot: He drank rum, wine, vodka and whatnot.Pil rum, víno, vodku a já nevím co ještě.

would: I thought you would know.Myslel jsem, že to budeš vědět.

you: You can never tell., You never know.Člověk nikdy neví.