Hlavní obsah

sur [syʀ]

Předložka

 1. nana otázku kde?, kam?sur la tablena stole
 2. sur soi u sebe
 3. do, na, zvérifier sur la carteověřit na mapě
 4. nad, přesse pencher sur qqchsklonit se nad co/čím
 5. na, do, posměrvue sur la mervýhled na moře
 6. na, podlepohnutka, motivsur ma recommandationna mé doporučení
 7. zárukacompter sur qqn/qqchspoléhat na koho/cocroire qqn sur parolevěřit komu na slovo
 8. vztah mezi dějem a předmětem, námět ap.apprendre qqch sur qqndozvědět se co o kom
 9. časověsur le coup(i)hned, okamžitěêtre pris sur le faitbýt chycen při činu
 10. opakovánícoup sur couprána za ranou
 11. sur ce nato, potom

Vyskytuje se v

accent: mettre l'accent surqqch klást důraz na co, zdůrazňovat co

base: sur la base deqqch na základě čeho

conscience: sur la consciencena svědomí

coup: sur le coup(i)hned, okamžitě

dévolu: jeter son dévolu surqqn/qqch ucházet se o koho/co, brousit si zuby na koho/co

dos: sur le dosna záda, na zádech

entrefaite: sur ces entrefaitesv tu chvíli

faim: rester sur sa faimnenajíst se dosyta, zůstat při chuti, přen. nepřijít si na své

flanc: être sur le flancbýt upoután na lůžko o nemocném, být strašně unavený

fond: faire fond surqqn/qqch spolehnout se na koho/co

moment: sur le momentv tu chvíli, v tom okamžiku

parole: sur parolena dobré/čestné slovo bez jiných záruk

passage: sur le passagede qqn/qqch na místě, kudy projíždí kdo/co

pied: sur piedna nohou

place: sur place(hned) na místě, v místě konání

plein: en plein sur/danspřesně, právě, navlas

point: sur le pointde +inf. právě

point: sur ce pointv této věci, v tomto bodě, v tomto ohledu

porter: être porté sur qqchbýt posedlý čím, být celý pryč do čeho, potrpět si na co

prendre: prendre qqch sur soivzít na sebe co

proposition: sur (la) propositionde qqn na čí návrh

roue: sur les chapeaux de rouesna plný pecky velmi rychle

séant: sur son séantv sedu, v sedě z lehu

sûr: être sûrde qqn moci se na koho spolehnout, ručit za koho

sûr: bien sûrsamozřejmě, ovšem, jistě(že)

sûr: pour sûrsamozřejmě, jasně, to se ví

tabler: tabler surodhadnout

application: application d'un enduit sur un murnanesení nátěru na zeď

bien: bien sûrsamozřejmě, jistě(že)

ce: sur cepoté, nato

chaîne: Sur quelle chaîne ?Na kterém programu?

conseil: faire qqch sur le conseil de qqn(u)dělat co podle rady koho

coup: à coup sûrurčitě, jistě, dozajista

cuivre: gravure sur cuivremědirytina

décision: revenir sur sa décisionzměnit své rozhodnutí

dessiner: dessiner qqch sur le vifzachytit kresbou

fait: tout fait/sur mesurekonfekční/na míru

fil: sur le fil du rasoirjen tak tak, v nejisté situaci

fond: remarques sur le fondpoznámky k obsahu

garde: prendre garde, être sur ses gardesdá(va)t pozor, mít se na pozoru

lancée: courir sur sa lancéeběžet dál

lanterne: lanterne sourdezlodějská svítilna

marcher: marcher à quatre pattes/sur les mains/sur la pointe des piedsjít/chodit po čtyřech/rukách/špičkách

marcher: Défense de marcher sur les pelouses !Nešlapte po trávnících!

médicament: médicament délivré sur ordonnancelék (vydávaný) na předpis

mesure: sur mesurena míru o šatech

monter: monter sur les pointesstoupnout si na špičky

naviguer: naviguer sur la Toilesurfovat na síti

paletot: tomber sur le paletot à qqnvlítnout, sesypat se na koho

pas: retourner sur ses pasvrátit se stejnou cestou

pas: arriver sur les pas de qqnpřijít těsně po kom

pas: marcher sur les pas de qqnsledovat koho, fig. kráčet v čích stopách

plan: sur le plan de qqchz hlediska čeho, po stránce jaké

plaquer: plaquer de l'or sur un bijoupozlatit šperk

porter: hovor. être porté sur la bagatellemít to rád sex

quoi: sur quoinačež

rang: être sur les rangszařadit se mezi uchazeče o místo, titul ap.

rente: rentes sur l'Étatstátní renta, dluhopis

sein: serrer qqn/qqch sur son seinpřitisknout si koho/co na hruď

solidement: solidement campé sur ses jambespevně stojící na vlastních nohou

sourd: être sourd d'une oreillebýt hluchý na jedno ucho

sourd: salle sourdeneakustická místnost

sûr: à coup sûrjistě

sûr: être sûr de soibýt si jist sám sebou, důvěřovat si

taxe: taxe sur la valeur ajoutée T. V. A.daň z přidané hodnoty DPH

terrain: aller sur le terrainjít na souboj

testament: mettre qqn sur son testamentpamatovat na koho v závěti

topo: faire un petit topo sur une questionzběžně nastínit otázku

vingt: vingt-quatre heures sur vingt-quatrečtyřiadvacet hodin denně, neustále, non stop

voie: sur la voie publiquena veřejnosti

appesantir: s'appesantir sur les détailspříliš zabíhat do podrobností

appuyer: appuyer le pied sur la pédalesešlápnout pedál

appuyer: appuyer sur l'accélérateursešlápnout plyn pedál

asseoir: asseoir qqn sur le trônedosadit koho na trůn

bomber: bomber des slogans sur des mursstříkat slogany po zdech

bouchonner: Ça bouchonne sur l'autoroute.Na dálnici je zácpa.

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

cocher: cocher un nom sur une listezaškrtnout jméno na seznamu

coincer: Elle coince sur les maths.Vázne v matice.

contrôler: contrôler un texte sur l'originalzkontrolovat text podle originálu

couler: La sueur coulait sur son front.Po čele mu stékal pot.

déboucher: La rue débouche sur une place.Ulice ústí na náměstí.

départ: être sur le départbýt na odchodu

échelle: sur une telle échellev takovém měřítku, v takové míře

étendre: étendre du beurre sur du painrozetřít máslo na chleba

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

hockey: hockey sur glacelední hokej

incollable: Il est incollable sur ce sujet.V tom ho nedostaneš.

perdre: perdre sur une marchandiseproděl(áv)at na (určitém) zboží

planter: planter un baiser sur la joue de qqnvlepit komu pusu na tvář