Hlavní obsah

porter [pɔʀte]

Tranzitivní sloveso

 1. nést
 2. qqn/qqch (u)nést, (u)držet koho/co o nohách, ledu ap.
 3. nosit dítě, o ženě, být březí/stelná/skotná o samicích
 4. plodit, rodit, nést o rostlinách, půdě
 5. nosit, mít (na sobě)porter la culottenosit kalhoty o panovačné ženěporter des cornesnosit parohy i hovor., přen.
 6. nést, mít název, jméno ap.
 7. zanést, přinést, donést
 8. (do)vézt, dopravit
 9. nasměrovat, obrátit gesta, pohled ap.
 10. zapsat, zanést, zaznamen(áv)atporter au comptepřipsat na účet
 11. à qqch (do)vést, přivést k čemuporter qqn au pouvoirpřivést koho k mociporter qqn aux nuesvynášet koho do nebes
 12. qqch à qqn nést, přinést komu co, chovat ke komu co city ap.
 13. projevit, vyslovit, pronést
 14. (qqn) à (faire) qqch vést, přimět (koho) k čemu
 15. sur qqch opírat se o co, spočívat, stát na čemporter à fauxnebýt podepřen, volně přečnívatà bout portantz bezprostřední blízkosti

Podstatné jméno mužské

 • porter anglické černé pivo

Vyskytuje se v

cochère: porte cochèrevrata

ombrage: porter ombrageà qqn vzbuzovat čí nedůvěru, vzbuzovat čí žárlivost, znepokojovat koho

pas: pas de la portepráh

porte: porte à portev bezprostředním sousedství, vedle sebe

porte: à la portevenku, za dveřmi

porte-à-faux: en porte-à-fauxpřečnívající, letmo uložený, letmý

portée: hors de (la) portéemimo dosah

portée: à (la) portée (de)dostupný

porteur: au porteurna doručitele, na držitele, na majitele

bonheur: porter bonheur à qqnpřinést štěstí komu

brassée: porter qqch à brasséesnosit co v plných náručích, nosit náruče čeho

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

candidat: se porter candidat à des électionskandidovat ve volbách

caution: se porter caution pour qqnzaručit se za koho

chance: porter chance à qqnpřinést štěstí komu

deuil: porter le deuilnosit smutek

fatal: porter le coup fatalzasadit smrtelnou ránu

fermé: porte fermée à clézamčené dveře

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

nouveau: fin. porter à nouveauzapsat na nový účet

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

porte: de porte en portedům od domu

porte: à ma portekousek ode mě od mého bytu, domu

portée: hors de la portée de qqnnedostupný komu

portée: à la portée de qqndostupný komu

remède: porter remède à qqchnapravit co, odpomoci čemu, potírat co

scène: porter à la scène, adapter pour la scènezdramatizovat, upravit pro divadlo

secours: porter secours à qqnposkytnout pomoc, pomoci komu

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

voix: à portée de (la) voixna doslech

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

bâiller: une porte qui bâillenedovírající se dveře

coller: coller son oreille à la portepřitisknout ucho na dveře

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

depuis: depuis la porteod dveří

flanquer: flanquer qqn à la portevyrazit s kým dveře, vyhodit koho ze dveří

noir: porter du noir, être en noirchodit v černém, být v černém na znamení smutku

ouvrir: ouvrir la porte avec une cléodemknout dveře

atteinte: porter atteinte à qqchškodit čemu

balayer: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

conseil: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

culotte: porter des culottes courtesmít mléko na bradě o chlapcích

culotte: hovor. C'est elle qui porte la culotte.To ona doma vládne.

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

fermer: fermer sa porte à qqnzavřít své dveře komu

nerf: porter sur les nerfs à qqnjít komu na nervy

nue: porter qqn/qqch aux nuesvynášet koho/co do nebe(s)

nuit: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

plainte: porter plainte contre qqnvznést žalobu proti komu

porte: mettre qqn à la portevyrazit, vyhodit koho, vyrazit s kým dveře

porte: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

portée: à portée de la vuena dohled

portée: à portée de la mainna dosah (ruky)

portée: à la portée de toutes les boursescenově dostupný

porte-monnaie: avoir le porte-monnaie bien garnimít pěkně naditou peněženku být bohatý

prison: hovor. aimable comme une porte de prisonpříjemný jako kudla v zádech

prison: hovor. triste comme une porte de prisonsmutný jako po pohřbu

refuser: refuser sa porte à qqnzavřít před kým dveře

sortie: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

buk: být zdravý jako bukse porter comme le Pont-Neuf

dobře: mít se dobřese porter bien

dohled: na dohledà portée de sa vue

dosah: na dosah rukyà portée de (la) main

doslech: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

doslech: na doslech, v doslechuà portée de (la) voix

dostupný: dostupný komuà la portée de qqn

lézt: expr. lézt na nervy komuénerver qqn, taper sur les nerfs de qqn, porter sur les nerfs de qqn

loď: (mateřská) letadlová loďporte-avions

mimo: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

mrtvý: práv. prohlásit koho za mrtvéhoporter qqn disparu

na: být na dosah (ruky)être à portée de la main

obžaloba: vznést obžalobu proti komuporter une accusation contre qqn

padák: dostat padákaêtre foutu à la porte

plný: nosit co v plných náručíchporter qqch à brassées

podvazkový: podvazkový pásporte-jarretelles , gaine

posedlý: být posedlý čímavoir la manie de qqch, être porté sur qqch

pozornost: obracet svou pozornost na co, k čemuporter son attention sur qqch

prásknout: prásknout dveřmiclaquer la porte

prodavač: podomní prodavačcolporteur , vendeur qui fait du porte à porte

pronést: pronést přípitekporter un toast

pryč: být celý pryč do čehoêtre porté sur qqch

přednést: přednést přípitekporter un toast

připisovat: připisovat co na účet kohoporter qqch sur le compte de qqn, imputer qqch sur le compte de qqn

připsat: připsat co na účet kohoporter/imputer qqch sur le compte de qqn

ruka: na dosah rukyà portée de (la) main

sklopný: stav. sklopná vrataporte à rabattement

smůla: přinášet komu smůluporter la poisse/la guigne/le malheur à qqn

smutek: nosit smutekporter/prendre le deuil

snaha: zaměřit svoji snahu na coporter son effort sur qqch