Hlavní obsah

portée [pɔʀte]

Předložka

  • à (la) portée (de) dostupnýà la portée de qqndostupný komu

Vyskytuje se v

cochère: porte cochèrevrata

ombrage: porter ombrageà qqn vzbuzovat čí nedůvěru, vzbuzovat čí žárlivost, znepokojovat koho

pas: pas de la portepráh

porte: porte à portev bezprostředním sousedství, vedle sebe

porte: à la portevenku, za dveřmi

porte-à-faux: en porte-à-fauxpřečnívající, letmo uložený, letmý

porter: être porté à (faire) qqchpřiklánět se, mít sklony k čemu

porter: être porté sur qqchbýt posedlý čím, být celý pryč do čeho, potrpět si na co

porter: se portermít se, cítit se jak

porter: se porternosit se o oblečení ap.

porter: se porterà qqch dát se strhnout k čemu

bonheur: porter bonheur à qqnpřinést štěstí komu

brassée: porter qqch à brasséesnosit co v plných náručích, nosit náruče čeho

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

candidat: se porter candidat à des électionskandidovat ve volbách

caution: se porter caution pour qqnzaručit se za koho

chance: porter chance à qqnpřinést štěstí komu

deuil: porter le deuilnosit smutek

fatal: porter le coup fatalzasadit smrtelnou ránu

fermé: porte fermée à clézamčené dveře

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

nouveau: fin. porter à nouveauzapsat na nový účet

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

porte: de porte en portedům od domu

porte: à ma portekousek ode mě od mého bytu, domu

porter: porter la culottenosit kalhoty o panovačné ženě

porter: porter des cornesnosit parohy i hovor., přen.

porter: porter à fauxnebýt podepřen, volně přečnívat

porter: à bout portantz bezprostřední blízkosti

porter: hovor. être porté sur la bagatellemít to rád sex

porter: se porter bienmít se dobře

remède: porter remède à qqchnapravit co, odpomoci čemu, potírat co

scène: porter à la scène, adapter pour la scènezdramatizovat, upravit pro divadlo

secours: porter secours à qqnposkytnout pomoc, pomoci komu

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

voix: à portée de (la) voixna doslech

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

bâiller: une porte qui bâillenedovírající se dveře

coller: coller son oreille à la portepřitisknout ucho na dveře

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

depuis: depuis la porteod dveří

flanquer: flanquer qqn à la portevyrazit s kým dveře, vyhodit koho ze dveří

noir: porter du noir, être en noirchodit v černém, být v černém na znamení smutku

ouvrir: ouvrir la porte avec une cléodemknout dveře

porter: porter au comptepřipsat na účet

porter: porter qqn au pouvoirpřivést koho k moci

porter: porter qqn aux nuesvynášet koho do nebes

atteinte: porter atteinte à qqchškodit čemu

balayer: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

conseil: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

culotte: porter des culottes courtesmít mléko na bradě o chlapcích

culotte: hovor. C'est elle qui porte la culotte.To ona doma vládne.

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

fermer: fermer sa porte à qqnzavřít své dveře komu

nerf: porter sur les nerfs à qqnjít komu na nervy

nue: porter qqn/qqch aux nuesvynášet koho/co do nebe(s)

nuit: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

plainte: porter plainte contre qqnvznést žalobu proti komu

porte: mettre qqn à la portevyrazit, vyhodit koho, vyrazit s kým dveře

porte: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

porte-monnaie: avoir le porte-monnaie bien garnimít pěkně naditou peněženku být bohatý

porter: porter sa croixnést svůj kříž

porter: porter les armesbýt na vojně

porter: porter qqch à la connaissance de qqndát komu na vědomí co, oznámit komu co

porter: se porter comme un charmebýt zdravý jako buk

prison: hovor. aimable comme une porte de prisonpříjemný jako kudla v zádech

prison: hovor. triste comme une porte de prisonsmutný jako po pohřbu

refuser: refuser sa porte à qqnzavřít před kým dveře

sortie: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

buk: být zdravý jako bukse porter comme le Pont-Neuf

dobře: mít se dobřese porter bien

dohled: na dohledà portée de sa vue

dosah: na dosah rukyà portée de (la) main

doslech: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

doslech: na doslech, v doslechuà portée de (la) voix

dostupný: dostupný komuà la portée de qqn

lézt: expr. lézt na nervy komuénerver qqn, taper sur les nerfs de qqn, porter sur les nerfs de qqn

loď: (mateřská) letadlová loďporte-avions

mimo: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

mrtvý: práv. prohlásit koho za mrtvéhoporter qqn disparu