Hlavní obsah

portée [pɔʀte]

Předložka

  • à (la) portée (de) dostupnýà la portée de qqndostupný komu

Vyskytuje se v

ombrage: porter ombrageà qqn vzbuzovat čí nedůvěru, vzbuzovat čí žárlivost, znepokojovat koho

pas: pas de la portepráh

porte: porte à portev bezprostředním sousedství, vedle sebe

porte-à-faux: en porte-à-fauxpřečnívající, letmo uložený, letmý

portée: hors de (la) portéemimo dosah

porter: être porté à (faire) qqchpřiklánět se, mít sklony k čemu

bonheur: porter bonheur à qqnpřinést štěstí komu

brassée: porter qqch à brasséesnosit co v plných náručích, nosit náruče čeho

cadenas: fermer une porte au cadenaszavřít dveře na zámek

candidat: se porter candidat à des électionskandidovat ve volbách

caution: se porter caution pour qqnzaručit se za koho

chance: porter chance à qqnpřinést štěstí komu

deuil: porter le deuilnosit smutek

fatal: porter le coup fatalzasadit smrtelnou ránu

fermé: porte fermée à clézamčené dveře

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

nouveau: fin. porter à nouveauzapsat na nový účet

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

remède: porter remède à qqchnapravit co, odpomoci čemu, potírat co

scène: porter à la scène, adapter pour la scènezdramatizovat, upravit pro divadlo

secours: porter secours à qqnposkytnout pomoc, pomoci komu

tirer: tirer une porte derrière soizavřít za sebou dveře

voix: à portée de (la) voixna doslech

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

bâiller: une porte qui bâillenedovírající se dveře

coller: coller son oreille à la portepřitisknout ucho na dveře

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

depuis: depuis la porteod dveří

flanquer: flanquer qqn à la portevyrazit s kým dveře, vyhodit koho ze dveří

noir: porter du noir, être en noirchodit v černém, být v černém na znamení smutku

ouvrir: ouvrir la porte avec une cléodemknout dveře

atteinte: porter atteinte à qqchškodit čemu

balayer: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

battant: ouvrir une porte à deux battantsotevřít dveře dokořán

conseil: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

culotte: porter des culottes courtesmít mléko na bradě o chlapcích

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

fermer: fermer sa porte à qqnzavřít své dveře komu

nerf: porter sur les nerfs à qqnjít komu na nervy

nue: porter qqn/qqch aux nuesvynášet koho/co do nebe(s)

nuit: La nuit porte conseil.Ráno moudřejší večera.

plainte: porter plainte contre qqnvznést žalobu proti komu

porte-monnaie: avoir le porte-monnaie bien garnimít pěkně naditou peněženku být bohatý

prison: hovor. aimable comme une porte de prisonpříjemný jako kudla v zádech

refuser: refuser sa porte à qqnzavřít před kým dveře

sortie: se ménager une porte de sortienechat si zadní vrátka

cochère: porte cochèrevrata