Hlavní obsah

pas [pɑ]

Podstatné jméno mužské

 1. krokà chaque pasna každém kroku, každou chvílipas à paskrok za krokem, co noha nohu mine
 2. faux pas klopýtnutí, chybný krokfaux pas přen. faux pas
 3. šlápota, stopa, šlépějretourner sur ses pasvrátit se stejnou cestouarriver sur les pas de qqnpřijít těsně po kommarcher sur les pas de qqnsledovat koho, fig. kráčet v čích stopách
 4. krok vzdálenost
 5. (vojenský) krok
 6. přednostcéder le pas à qqndát přednost, ustoupit komu i přen.prendre le pas sur qqnpředejít koho i přen.
 7. průsmyk, soutěska, (mořská) úžina
 8. přen.úskalí, ošemetná situace
 9. pas de la porte práh
 10. rozteč, krok, vinutí

Příslovce

 1. nespolu se zápornou částicí ne označuje záporCe n'est pas que +subj....Ne že by...Il n'y a pas de quoi.Není zač.
 2. nesamostatně bez záporky nePourquoi pas ?Proč ne?pas encoreještě ne

Vyskytuje se v

čas: Nemám čas.Je n'ai pas le temps.

člověk: Člověče, nezlob se stolní hraT'en fais pas, Petits chevaux

dávka: nepřekročit předepsanou dávkune pas dépasser la dose prescrite

doba: Není to vhodná doba k čemu.L'heure n'est pas à (faire) qqch.

heslo: výp. přístupové heslomot de passe, mdp , clé d'accès

hnout: Ani hnout!Pas bouger !, Que personne ne bouge !

hotel: hodinový hotelhôtel de passe

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

jediný: ani jedinýpas un seul/une seule

jednou: ani jednoupas une seule fois

kráčet: kráčet ve šlépějích kohoemboîter le pas à qqn

krok: nehnout se od koho na krokne pas quitter qqn d'une semelle

obvod: obvod pasutour de taille

razítko: dát razítko do (cestovního) pasudonner un coup de tampon sur un passeport

široký: mít široký pasavoir la taille épaisse

aby: Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.

ale: Nebyl jsem to já, ale on.C'était pas moi, mais lui.

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

ani: Chceš napít? – Ani ne.Tu veux boire quelque chose ? – Pas trop.

ano: Nepůjdeš se mnou? – Ano.Tu ne viens pas avec moi ? – Si.

ano: Že ano?N'est-ce pas ?, hovor. Pas vrai ?

být: Není to (odtud) daleko.Ce n'est pas loin (d'ici).

cena: To nemá cenu.Ça ne vaut pas la peine.

cestovní: cestovní paspasseport

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

co: Není za co. odpověď na děkujiDe rien., Pas de quoi.

dít se: Co se děje?Qu'est-ce qui se passe ?

dobře: Nemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.

dobře: Není mi dobře.Je ne me sens pas bien.

dokázat: Nedokáže to.Il n'y arrive pas.

faux pas: dopustit se faux pascommettre un faux pas

francouzsky: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

hlesnout: ani nehlesnoutne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufter

chápat: Nechápu.Je ne comprends pas.

chodit: Nechoď ještě!Ne pars pas encore !

: Já ne.Pas moi.

jak: Nevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.

jakže: Jakže, ty to nevíš?Mais comment! Tu ne le sais pas?

jemu: Jemu to neříkej.Ne le lui dis pas.

jestliže: Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.S'il pleut, je ne sortirai pas.

: Jí se to netýká.Cela ne la concerne pas.

jich: Jich se to netýká.Cela ne les concerne pas.

jistě: Nevím to jistě.Je n'en suis pas sûr.

kůže: Necítí se ve své kůži.Il n'est pas dans son assiette.

lačný: Nepijte na lačný žaludek.Ne buvez pas à jeun.

lehký: Není to tak lehké.Ce n'est pas si facile que ça.

líto: Není mu líto času.Il ne regrette pas son temps.

ani: Ani muk!Pas un mot !, Motus et bouche cousue !

ani: Ani nápad/za nic/omylem/náhodou!Pas question !

březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

cítit: nemoci ani cítit koho/cone pas pouvoir blairer qqn/qqch

cítit se: necítit se ve své kůžine pas être dans son assiette

cukr: nebýt z cukrune pas être en sucre

čenich: Nejde mu to pod čenich.Ça ne le botte pas.

debata: Bez debat!Ne discutez pas !

dělat: Nic si z toho nedělej.Ne t'en fais pas.

den: Nechval dne před večerem.Vin versé n'est pas avalé.

div: Není divu, že jste nemocný.Il n'est pas étonnant que vous soyez malade.

dopředu: Nejde to dopředu.Cela n'avance pas.

dostat se: dostat se z nejhoršíhose tirer d'un très mauvais pas

dotknout se: Ani se jí nedotkl.Il ne l'a même pas touchée.

existovat: To neexistuje!Il n'en est pas question !

génius: Není žádný génius.Il n'a pas inventé la poudre (à canon).

grešle: nestát ani za zlámanou grešline pas valoir un clou

haléř: být bez haléřene pas avoir un sou vaillant

hasit: Nehas, co tě nepálí.Ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas.

hever: páčit co z koho heveremne pas pouvoir arracher qqch à qqn

hlemýžď: vléci se jako hlemýžďmarcher d'un pas de tortue, avancer comme une tortue

hnout: nehnout pro koho prstemne pas remuer le petit doigt pour qqn

hnout se: nehnout se ani na krok od kohone pas quitter qqn d'une semelle

honit se: Nehoň se tak.On n'est pas aux pièces.

hořet: žert. Udělám to zítra, snad nehoří!Je le ferai demain, il n'y a pas le feu (à la maison) !

hotový: expr. být se vším hned hotovne pas y aller par quatre chemins

hovno: Myslí, že jeho hovno nesmrdí.Il ne se prend pas pour une merde.

husa: My jsme spolu husy nepásli.Nous n'avons pas gardé les dindons ensemble.

chlup: Nepustím ani chlup.Je ne lâcherai pas un sou.

kácet: Když se kácí les, létají třísky.On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.

kam: Kdo chce kam, pomozme mu tam.Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

kámen: nenechat kámen na kamenine pas laisser pierre sur pierre

kocour: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

kompetence: Není to v mé kompetenci.Ce n'est pas dans mes cordes.

koště: Nové koště dobře mete.Ferveur de novice ne dure pas longtemps.

kotník: nesahat komu ani po kotníkyne pas aller à la cheville de qqn

kouř: Není kouře bez ohně.Il n'y a pas de fumée sans feu.

kousat: Pes, který štěká, nekouše.Chien qui aboie ne mord pas.

kuře: neublížit ani kuřetine pas faire de mal à une mouche

květina: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

lávka: pořek. Chyba lávky! omylLoin de là !, Vous n'y êtes pas !

autrement: pas autrementnijak zvlášť nepříliš

ciller: ne pas cillerani nemrknout, nehnout brvou