Hlavní obsah

pas [pɑ]

Podstatné jméno mužské

 1. krokà chaque pasna každém kroku, každou chvílipas à paskrok za krokem, co noha nohu mine
 2. faux pas klopýtnutí, chybný krokfaux pas přen. faux pas
 3. šlápota, stopa, šlépějretourner sur ses pasvrátit se stejnou cestouarriver sur les pas de qqnpřijít těsně po kommarcher sur les pas de qqnsledovat koho, fig. kráčet v čích stopách
 4. krok vzdálenost
 5. (vojenský) krok
 6. přednostcéder le pas à qqndát přednost, ustoupit komu i přen.prendre le pas sur qqnpředejít koho i přen.
 7. průsmyk, soutěska, (mořská) úžina
 8. přen.úskalí, ošemetná situace
 9. pas de la porte práh
 10. rozteč, krok, vinutí

Příslovce

 1. nespolu se zápornou částicí ne označuje záporCe n'est pas que +subj....Ne že by...Il n'y a pas de quoi.Není zač.
 2. nesamostatně bez záporky nePourquoi pas ?Proč ne?pas encoreještě ne

Vyskytuje se v

ciller: ani nemrknout, nehnout brvoune pas ciller

doute: není pochybil n'y a pas de doute

encore: ještě nepas encore

être: Že ano?N'est-ce pas ?

grand-chose: nic zvláštního, nic mocpas grand-chose

mal: dost dobřepas mal

masse: moc ne, nic moc, žádná slávapas des masses

pas: klopýtnutí, chybný krok, přen. faux pasfaux pas

passe: heslo, voj. ohlas druh heslamot de passe

possible: nemožný, šílenýpas possible

sitôt: ne tak brzy, hned tak nepas de sitôt

tarir: neustále mluvitne pas tarir

tout: naprosto/vůbec nepas du tout

trop: moc nepas trop

un: ani jeden/jedna, žádnýpas un(e)

ça: To ne!Pas de ça!

cadencer: jít pravidelným krokemcadencer son pas

chance: Smůla!Pas de chance !

commode: Nedá se s ní snadno vyjít.Elle n'est pas commode.

décolérer: nevycházet ze zlostine pas décolérer

doubler: přid(áv)at do krokudoubler le pas

douter: bezpochyby, beze vší pochybyà n'en pas douter

embêter: Ten se má dobře, Ten si žije.Il ne s'embête pas.

esprit: nebýt plně při smyslechn'avoir pas tous ses esprits

éternel: Nebudu tady věčně. zemřuJe ne suis pas éternel.

gloire: Není to žádná sláva.iron. Ce n'est pas la gloire.

hésitant: nejistý krokpas hésitant

ignorer: dobře vědětne pas ignorer

lever: nehnout ani prstem nic neudělatne pas lever le petit doigt

longtemps: nedávnoil n'y a pas longtemps

marche: Nenastupujte za jízdy.Ne montez pas en marche.

marque: otisky šlépějí/kol automobilumarques de pas/de roues de voiture

mélancolie: nezkazit žádnou legracihovor. ne pas engendrer la mélancolie

mot: heslomot de passe

moyen: nemít zvláštní schopnostine pas avoir de grands moyens

œil: nespustit co z očíne pas quitter qqch des yeux

pouvoir: To není možné., Nejde to.Cela ne se peut pas.

prière: Nevyklánějte se z oken.Prière de ne pas se pencher à la fenêtre.

quitter: nehnout se od koho na krokne pas quitter qqn d'une semelle

redoublé: zrychlený krokpas redoublé

sou: nemít ani vindrune pas avoir le sou

tellement: moc nehovor. pas tellement

tendre: nejednat v rukavičkách, nemazlit se s kýmhovor. ne pas être tendre pour/avec qqn

terrible: nic moc, žádná sláva, průměrnýpas terrible

tôt: hned tak ne, ne tak brzypas de si tôt

vrai: Že jo?hovor. Pas vrai ?

accord: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.

allonger: přid(áv)at do krokuallonger le pas

avoir: Není zač. odpověď na děkujiIl n'y a pas de quoi.

business: Podej mi ten krám.Passe-moi ce business-là.

cause: Vše má svůj důvod,.Il n'y a pas d'effet sans cause.

coller: rýže, která se nelepíriz qui ne colle pas

compte: Výpočet není správný.Le compte n'y est pas.

conduire: vést čí krokyconduire les pas de qqn

connaître: Jeho štědrost nezná mezí.Sa générosité ne connaît pas de bornes.

conseiller: Tento lék se ve vašem případě nedoporučuje.Ce médicament n'est pas conseillé dans votre cas.

constituer: To není závazek.Cela ne constitue pas un engagement.

croire: Nemyslím, že přijde.Je ne crois pas qu'il viendra.

de: postoupit o krokavancer d'un pas

dédoubler: Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zarázJe ne peux pas me dédoubler.

demeurant (au): Mě se to ostatně netýká.Au demeurant, je ne suis pas concerné.

dépenser: neutratit ani halířne pas dépenser un sou

facturer: To zboží nebylo vyfakturováno.Cet article n'a pas été facturé.

faire: udělat krokfaire un pas

fignoler: Nemá cenu se s tím piplat.Ce n'est pas la peine de fignoler.

figurer: Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.Son nom ne figure pas sur la liste.

grave: To nevadí!, To nic není!Ce n'est pas grave !

hésiter: Ani na vteřinu nezaváhal.Il n'a pas hésité une seconde.

logique: To není normální!C'est pas logique !

méchant: Není to tak zlé.Ce n'est pas bien méchant.

ne: Nechci to.Je ne le veux pas.

ouf: Nestačil ani hlesnout.Il n'a pas eu le temps de dire ouf.

pardonner: nemoc, která nikoho neušetřímaladie qui ne pardonne pas

autrement: nijak zvlášť nepřílišpas autrement

čas: Nemám čas.Je n'ai pas le temps.

člověk: Člověče, nezlob se stolní hraT'en fais pas, Petits chevaux

dávka: nepřekročit předepsanou dávkune pas dépasser la dose prescrite

doba: Není to vhodná doba k čemu.L'heure n'est pas à (faire) qqch.

heslo: výp. přístupové heslomot de passe, mdp , clé d'accès

hotel: hodinový hotelhôtel de passe

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

jediný: ani jedinýpas un seul/une seule

jednou: ani jednoupas une seule fois

kráčet: kráčet ve šlépějích kohoemboîter le pas à qqn

krok: nehnout se od koho na krokne pas quitter qqn d'une semelle

mlčet: mlčet jako hrobêtre muet comme la tombe, ne pas desserrer les dents

naprázdno: vyjít naprázdnone pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouille

aby: Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.

ale: Nebyl jsem to já, ale on.C'était pas moi, mais lui.

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

ano: Nepůjdeš se mnou? – Ano.Tu ne viens pas avec moi ? – Si.

být: Není to (odtud) daleko.Ce n'est pas loin (d'ici).

cena: To nemá cenu.Ça ne vaut pas la peine.

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

co: Není za co. odpověď na děkujiDe rien., Pas de quoi.

dít se: Co se děje?Qu'est-ce qui se passe ?

dobře: Nemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.

dokázat: Nedokáže to.Il n'y arrive pas.

faux pas: dopustit se faux pascommettre un faux pas

francouzsky: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

hlesnout: ani nehlesnoutne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufter

chápat: Nechápu.Je ne comprends pas.

chodit: Nechoď ještě!Ne pars pas encore !

: Já ne.Pas moi.

jak: Nevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.

jakže: Jakže, ty to nevíš?Mais comment! Tu ne le sais pas?

jemu: Jemu to neříkej.Ne le lui dis pas.

jestliže: Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.S'il pleut, je ne sortirai pas.

: Jí se to netýká.Cela ne la concerne pas.

jich: Jich se to netýká.Cela ne les concerne pas.

jistě: Nevím to jistě.Je n'en suis pas sûr.

kůže: Necítí se ve své kůži.Il n'est pas dans son assiette.

lačný: Nepijte na lačný žaludek.Ne buvez pas à jeun.

lehký: Není to tak lehké.Ce n'est pas si facile que ça.

líto: Není mu líto času.Il ne regrette pas son temps.

mluvit: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

moct: Já za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.

mu: Neříkej mu to.Ne le lui dis pas.

náhoda: Ani náhodou!Pas question !

náhodou: Nemáte náhodou...?N'auriez-vous pas par hasard... ?

nedaleko: Je to nedaleko odtud.Ce n'est pas loin d'ici.

nějak: Je mi nějak divně.Je ne me sens pas très bien.

nepodařit se: Nepodařilo se mi přijít včas.Je ne suis pas arrivé à être à temps.

březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

cítit: nemoci ani cítit koho/cone pas pouvoir blairer qqn/qqch

cukr: nebýt z cukrune pas être en sucre

čenich: Nejde mu to pod čenich.Ça ne le botte pas.

debata: Bez debat!Ne discutez pas !

dělat: Nic si z toho nedělej.Ne t'en fais pas.

den: Nechval dne před večerem.Vin versé n'est pas avalé.

div: Není divu, že jste nemocný.Il n'est pas étonnant que vous soyez malade.

dopředu: Nejde to dopředu.Cela n'avance pas.

dostat se: dostat se z nejhoršíhose tirer d'un très mauvais pas

dotknout se: Ani se jí nedotkl.Il ne l'a même pas touchée.

existovat: To neexistuje!Il n'en est pas question !

génius: Není žádný génius.Il n'a pas inventé la poudre (à canon).

grešle: nestát ani za zlámanou grešline pas valoir un clou

haléř: být bez haléřene pas avoir un sou vaillant

hasit: Nehas, co tě nepálí.Ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas.

hever: páčit co z koho heveremne pas pouvoir arracher qqch à qqn