Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) être, exister
 2. (nacházet se) être, se trouver, allerNení to (odtud) daleko.Ce n'est pas loin (d'ici).Odkud jste?D'où venez-vous ?
 3. (konat se, nastat) êtreKolik je hodin?Quelle heure est-il ?
 4. (v situaci, stavu) êtrebýt pro/protiêtre pour/contre
 5. (patřit) čí être à qqnTa kniha je má.Ce livre est à moi.
 6. (o pocitu, dojmu) avoir, avoir envie de qqch, êtreCo je ti?Qu'est-ce que tu as ?Je mi zima/hanba/do pláče.J'ai froid/honte/envie de pleurer.Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.
 7. (o věku, stáří) avoirKolik jí je?Quel âge a-t-elle ?Je mu dvacet let.Il a vingt ans.
 8. (k dispozici) existerJsou dvě možnosti.Il existe deux possibilités.
 9. (rovnat se) faireDvě a dvě jsou čtyři.Deux et deux font quatre.
 10. (lze) il est possible, on peut
 11. hovor.(záležet) regarder
 12. (podobat se) po kom ressembler à qqn/qqch
 13. (vlastnost, stav) être
 14. (účel, použití) être
 15. (totožnost) être
 16. (zařazení, příslušnost) être
 17. (o prostředí, okolnostech) êtreUž je pozdě.Il est déjà tard.Venku je zima.Il fait froid dehors.
 18. (pro minulý čas) avoir, être
 19. (pro trpný rod) êtreJe zavřeno.Il est fermé.
 20. (pro budoucí čas) êtrepro budoucí čas se používá konstrukce s être (futur proche) nebo jednoduchý tvar budoucího času (futur simple)Budu čekat na rohu.J'attendrai au coin de la rue.
 21. (pro podmiňovací způsob)pro podmiňovací způsob se používá jednoduchý tvar slovesa pro kondicionálByl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.

Vyskytuje se v

affaire: přen. Je to v suchu.L'affaire est dans le sac.

affection: mít rád koho, být nakloněn komuavoir de l'affection pour qqn

affinité: být spřízněný s kýmavoir des affinités avec qqn

aguets (aux): být ve střehu, číhatêtre aux aguets

aise: slušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřenhovor. être à son aise

amitié: mít koho v lásce, být komu nakloněnavoir de l'amitié pour qqn

angoisse: To je nepříjemné.C'est l'angoisse.

base: být základem čehoêtre à la base de qqch

bée: Jsem z toho celý paf.J'en suis bouche bée.

béton: Nech to plavat!, Nech to být!Laisse béton !

bien: být zadobře s kýmêtre bien avec qqn

bœuf: To je blbý.SwF C'est bœuf.

bouder: Je ošklivo.Le temps boude.

bouffon: být neustálým terčem posměchu komuêtre le bouffon de qqn

bougeotte: být pořád v luftě na cestách, v pohybu ap.avoir la bougeotte

caisse: být ožralýavoir une caisse

caractère: být mladý duchemêtre jeune de caractère

caserne: být na vojněêtre à la caserne

ce: Co to je?Qu'est-ce que c'est ?

censé: být pokládán za něcoêtre censé

charge: být na obtížêtre à charge

charpente: být dobře stavěnýavoir une solide charpente

chose: To je to nejmenší.C'est la moindre des choses.

classe: být vynikající kvality o věcech, být kapacita/vynikající odborník o lidechavoir de la classe

code: To je legální.hovor. C'est dans le code.

cœur: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

compliment: být skoupý na komplimentyêtre avare de compliments

connaissance: poznat, znát co, vyznat se v čem, být obeznámen s čímavoir connaissance de qqch

connaisseur: být znalec vínaêtre connaisseur en vins

consternation: být ohromenêtre frappé de consternation

contact: být ve styku s kýmêtre en contact avec qqn

corps: být zdravý tělem i dušíêtre sain de corps et d'esprit

court: být krátkozraký, být omezenýavoir la vue courte

craché: To je celý on.C'est lui tout craché.

crainte: buďte bez obav z čehosoyez sans crainte à qqch

de: být trestán za své chybyêtre puni de ses fautes

débuter: být uveden do společnostidébuter dans le monde

déchirer: být rozerván mezi dvěma protichůdnými cityêtre déchiré

défaut: když není nic lepšíhoà défaut de mieux

défaveur: být u koho v nemilostiêtre en défaveur auprès de qqn

dépendance: být závislý, záviset na komêtre dans la dépendance de qqn

désaccord: být na štíru s čímêtre en désaccord avec qqch

désarroi: být úplně zmatenýêtre en plein désarroi

désespoir: být zoufalý, zoufatêtre en proie au désespoir

détresse: být v nouziêtre dans la détresse

diapason: být na výši (situace)être au diapason

dindon: být za volaêtre le dindon de la farce

discrédit: být zdiskreditován v očích kohoêtre en discrédit auprès de qqn

disgrâce: být v čí nemilostiêtre en disgrâce auprès de qqn

égal: být klidný, nerozčilovat seêtre d'une humeur égale

enceinte: Je ve třetím měsíci (těhotenství).Elle est enceinte de trois mois.

enchanté: Těší mě(, že jsem vás poznal).Enchanté (de faire votre connaissance).

épistolaire: být v písemném styku s kýmêtre en relations épistolaires avec qqn

esprit: být duchem jindeavoir l'esprit ailleurs

éternel: Nebudu tady věčně. zemřuJe ne suis pas éternel.

étranger: nemít nic společného s kým/čím, být cizí komu/čemuêtre étranger à qqn/qqch

facile: být výmluvnýavoir la parole facile

façon: Je to úhel pohledu.C'est une façon de voir.

fait: být dobře rostlýêtre bien fait

à: To je moje.Ceci est à moi.

accoutumer: být zvyklý na coêtre accoutumé à qqch

admettre: být připuštěn ke zkoušceêtre admis à un examen

affaiblir: být vysílen nemocíêtre affaibli par la maladie

aimer: Rád jsem chodil ven s bratrem.J'aimais sortir avec mon frère.

air: Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.On manque d'air ici.

aller: Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!C'est fragile, allez-y doucement !

amoureux: zamilovat se/být zamilovaný do kohotomber/être amoureux de qqn

amusant: (je) zábavné vidět/slyšetamusant à voir/entendre

annuler: Let do Lisabonu byl zrušen.Le vol pour Lisbonne a été annulé.

antan (d'): Kdeže loňské sněhy jsou?Mais où sont les neiges d'antan ? Villon

appartenir: být společným majetkem kohoappartenir à qqn en commun

apprendre: Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.J'ai appris par hasard un secret.

archi-: To je notoricky známé.C'est archiconnu.

assurer: Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.Sa conduite passée nous assure de l'avenir.

atterrir: Zapadli jsme do hospůdky.Nous avons atterri dans une petite auberge.

avocat: Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.

avoir: Víte, kolik je hodin?Avez-vous l'heure ?