Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) être, exister
 2. (nacházet se) être, se trouver, allerNení to (odtud) daleko.Ce n'est pas loin (d'ici).Odkud jste?D'où venez-vous ?
 3. (konat se, nastat) êtreKolik je hodin?Quelle heure est-il ?
 4. (v situaci, stavu) êtrebýt pro/protiêtre pour/contre
 5. (patřit) čí être à qqnTa kniha je má.Ce livre est à moi.
 6. (o pocitu, dojmu) avoir, avoir envie de qqch, êtreCo je ti?Qu'est-ce que tu as ?Je mi zima/hanba/do pláče.J'ai froid/honte/envie de pleurer.Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.
 7. (o věku, stáří) avoirKolik jí je?Quel âge a-t-elle ?Je mu dvacet let.Il a vingt ans.
 8. (k dispozici) existerJsou dvě možnosti.Il existe deux possibilités.
 9. (rovnat se) faireDvě a dvě jsou čtyři.Deux et deux font quatre.
 10. (lze) il est possible, on peut
 11. hovor.(záležet) regarder
 12. (podobat se) po kom ressembler à qqn/qqch
 13. (vlastnost, stav) être
 14. (účel, použití) être
 15. (totožnost) être
 16. (zařazení, příslušnost) être
 17. (o prostředí, okolnostech) êtreUž je pozdě.Il est déjà tard.Venku je zima.Il fait froid dehors.
 18. (pro minulý čas) avoir, être
 19. (pro trpný rod) êtreJe zavřeno.Il est fermé.
 20. (pro budoucí čas) êtrepro budoucí čas se používá konstrukce s être (futur proche) nebo jednoduchý tvar budoucího času (futur simple)Budu čekat na rohu.J'attendrai au coin de la rue.
 21. (pro podmiňovací způsob)pro podmiňovací způsob se používá jednoduchý tvar slovesa pro kondicionálByl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.

Vyskytuje se v

affaire: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

affection: avoir de l'affection pour qqnmít rád koho, být nakloněn komu

affinité: avoir des affinités avec qqnbýt spřízněný s kým

aguets (aux): être aux aguetsbýt ve střehu, číhat

aise: hovor. être à son aiseslušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřen

amitié: avoir de l'amitié pour qqnmít koho v lásce, být komu nakloněn

angoisse: C'est l'angoisse.To je nepříjemné.

base: être à la base de qqchbýt základem čeho

bée: J'en suis bouche bée.Jsem z toho celý paf.

béton: Laisse béton !Nech to plavat!, Nech to být!

bien: être bien avec qqnbýt zadobře s kým

bœuf: SwF C'est bœuf.To je blbý.

bouder: Le temps boude.Je ošklivo.

bouffon: être le bouffon de qqnbýt neustálým terčem posměchu komu

bougeotte: avoir la bougeottebýt pořád v luftě na cestách, v pohybu ap.

caisse: avoir une caissebýt ožralý

caractère: être jeune de caractèrebýt mladý duchem

caserne: être à la casernebýt na vojně

ce: Qu'est-ce que c'est ?Co to je?

censé: être censébýt pokládán za něco

charge: être à chargebýt na obtíž

charge: être en charge de qqchbýt zodpovědný za co, mít na starosti co

charpente: avoir une solide charpentebýt dobře stavěný

chose: C'est la moindre des choses.To je to nejmenší.

chose: C'est chose faite.Je to hotová věc.

chose: C'est déjà quelque chose.Je to lepší než nic., Aspoň něco.

chose: Il a quelque chose.Něco mu je.

classe: avoir de la classebýt vynikající kvality o věcech, být kapacita/vynikající odborník o lidech

classe: Il a de la classe/est très classe.Je šik. o lidech

code: hovor. C'est dans le code.To je legální.

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

compliment: être avare de complimentsbýt skoupý na komplimenty

connaissance: avoir connaissance de qqchpoznat, znát co, vyznat se v čem, být obeznámen s čím

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

connaisseur: être connaisseur en vinsbýt znalec vína

consternation: être frappé de consternationbýt ohromen

contact: être en contact avec qqnbýt ve styku s kým

corps: être sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i duší

court: avoir la vue courtebýt krátkozraký, být omezený

court: faire courtbýt stručný

craché: C'est lui tout craché.To je celý on.

crainte: soyez sans crainte à qqchbuďte bez obav z čeho

de: être puni de ses fautesbýt trestán za své chyby

débuter: débuter dans le mondebýt uveden do společnosti

déchirer: être déchirébýt rozerván mezi dvěma protichůdnými city

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

défaut: à défaut d'accord (aimable)není-li dohody, nedojde-li k dohodě

défaveur: être en défaveur auprès de qqnbýt u koho v nemilosti

dépendance: être dans la dépendance de qqnbýt závislý, záviset na kom

désaccord: être en désaccord avec qqchbýt na štíru s čím

désaccord: être en désaccord avec qqchbýt v rozporu s čím

désarroi: être en plein désarroibýt úplně zmatený

désespoir: être en proie au désespoirbýt zoufalý, zoufat

détresse: être dans la détressebýt v nouzi

diapason: être au diapasonbýt na výši (situace)

diapason: être au diapason de qqnbýt zajedno s kým

dindon: être le dindon de la farcebýt za vola

discrédit: être en discrédit auprès de qqnbýt zdiskreditován v očích koho

disgrâce: être en disgrâce auprès de qqnbýt v čí nemilosti

égal: être d'une humeur égalebýt klidný, nerozčilovat se

enceinte: Elle est enceinte de trois mois.Je ve třetím měsíci (těhotenství).

enchanté: Enchanté (de faire votre connaissance).Těší mě(, že jsem vás poznal).

épistolaire: être en relations épistolaires avec qqnbýt v písemném styku s kým

esprit: avoir l'esprit ailleursbýt duchem jinde

esprit: être sain de corps et d'espritbýt zdravý na těle i na duchu

esprit: avoir l'esprit dérangébýt mdlého rozumu

esprit: être simple d'espritbýt prostoduchý

esprit: avoir un petit esprit/esprit étroitbýt úzkoprsý

esprit: avoir un esprit largebýt velkorysý

esprit: n'avoir pas tous ses espritsnebýt plně při smyslech

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

étranger: être étranger à qqn/qqchnemít nic společného s kým/čím, být cizí komu/čemu

facile: avoir la parole facilebýt výmluvný

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

fait: être bien faitbýt dobře rostlý

fait: être bien faitebýt dobře rostlá

fait: être faitbýt chycen policií

à: Ceci est à moi.To je moje.

accoutumer: être accoutumé à qqchbýt zvyklý na co

admettre: être admis à un examenbýt připuštěn ke zkoušce

affaiblir: être affaibli par la maladiebýt vysílen nemocí

aimer: J'aimais sortir avec mon frère.Rád jsem chodil ven s bratrem.

air: On manque d'air ici.Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.

aller: C'est fragile, allez-y doucement !Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!

aller: Je vais bien.Je mi dobře.

aller: Elles vont être contentes.Budou spokojeny.

aller: J'allais justement vous téléphoner.Zrovna jsem vám chtěl zavolat.

amoureux: tomber/être amoureux de qqnzamilovat se/být zamilovaný do koho

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

annuler: Le vol pour Lisbonne a été annulé.Let do Lisabonu byl zrušen.