Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) être, exister
 2. (nacházet se) être, se trouver, allerNení to (odtud) daleko.Ce n'est pas loin (d'ici).Odkud jste?D'où venez-vous ?
 3. (konat se, nastat) êtreKolik je hodin?Quelle heure est-il ?
 4. (v situaci, stavu) êtrebýt pro/protiêtre pour/contre
 5. (patřit) čí être à qqnTa kniha je má.Ce livre est à moi.
 6. (o pocitu, dojmu) avoir, avoir envie de qqch, êtreCo je ti?Qu'est-ce que tu as ?Je mi zima/hanba/do pláče.J'ai froid/honte/envie de pleurer.Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.
 7. (o věku, stáří) avoirKolik jí je?Quel âge a-t-elle ?Je mu dvacet let.Il a vingt ans.
 8. (k dispozici) existerJsou dvě možnosti.Il existe deux possibilités.
 9. (rovnat se) faireDvě a dvě jsou čtyři.Deux et deux font quatre.
 10. (lze) il est possible, on peut
 11. hovor.(záležet) regarder
 12. (podobat se) po kom ressembler à qqn/qqch
 13. (vlastnost, stav) être
 14. (účel, použití) être
 15. (totožnost) être
 16. (zařazení, příslušnost) être
 17. (o prostředí, okolnostech) êtreUž je pozdě.Il est déjà tard.Venku je zima.Il fait froid dehors.
 18. (pro minulý čas) avoir, être
 19. (pro trpný rod) êtreJe zavřeno.Il est fermé.
 20. (pro budoucí čas) êtrepro budoucí čas se používá konstrukce s être (futur proche) nebo jednoduchý tvar budoucího času (futur simple)Budu čekat na rohu.J'attendrai au coin de la rue.
 21. (pro podmiňovací způsob)pro podmiňovací způsob se používá jednoduchý tvar slovesa pro kondicionálByl bych ti napsal dopis, kdybych si vzpomněl.Je t'aurais écrit une lettre, si j'y avais pensé.

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit komu za co devoir, être redevable de qqch à qqn

hotový: být hotovmít uděláno avoir fini

nasnadě: být nasnaděêtre évident

nevhod: být nevhodnehodit se ne pas convenir

nutit: být nucenmuset dělat co être* obligé de faire qqch, se voir* dans l'obligation, être* dans la nécessité de faire qqch

odkázat: být odkázánspoléhat se na koho dépendre* de qqn, na co être* réduit à qqch

anebo: buď... anebosoit... ou, soit... soit

bečka: být tlustý jako bečkaêtre gras comme un moine

bez, beze: být bez sebeêtre pâmé

blízký: být si velmi blízký s kýmêtre intime avec qqn

buď: buď... anebo...soit... soit...

buk: být zdravý jako bukse porter comme le Pont-Neuf

cesta: být na cestěêtre en route

cesta: být na cestáchêtre en voyage

cit: být stálý ve svých citechêtre constant dans ses affections

cítit: ob. být cítitsentir mauvais

civil: být oblečen v civiluêtre habillé en civil

cizí: být cizí komu/čemu nemít nic společnéhoêtre étranger à qqn/qqch

čelo: být v čele čehoêtre à la tête de qqch, na špičce être à la pointe de qqch

čistotný: být chorobně čistotnýavoir la manie de la propreté

dálka: To je dálka.Il y a loin.

dávno: Je tomu už dávno, co...Il y a beau temps que...

deprese: být ve stavu hluboké depreseêtre dans un état d'abattement profond

dispozice: být komu k dispoziciêtre aux ordres de qqn

dnes: Kolikátého je dnes?Quel jour sommes-nous?

dnešek: To je pro dnešek vše. při zakončení přednášky ap.C'est tout pour aujourd'hui.

dnešek: To je na dnešek. úkol ap.C'est pour aujourd'hui.

doba: Není to vhodná doba k čemu.L'heure n'est pas à (faire) qqch.

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

dobrý: být z dobré rodinyêtre de bonne famille

dohled: být pod dohledem kohoêtre sous la surveillance de qqn

domluvit: Tak, jak bylo domluveno.Comme convenu.

doslech: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

duch: být duchem jindeavoir l'esprit ailleurs

důchod: být v důchoduêtre à la retraite

forma: být ve formě pro vykonání čehoêtre en pleine forme pour faire qqch

hluchý: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

holka: To už je velká holka. iron.C'est une grande gosse.

hříčka: být hříčkou osuduêtre le jouet du destin

chlap: To je ohromný chlap.C'est un type terrible.

chorobně: být chorobně čistotnýavoir la manie de la propreté

: jsem...Je suis...

jednomyslně: být zvolen jednomyslněêtre élu à l'unanimité

ještě: Je ještě mladý.Il est (encore) jeune.

jídlo: jídlo a pití je zahrnuto v ceněrepas et boissons inclus

jídlo: být vybíravý v jídleêtre difficile question nourriture

jiná: To je jiná!C'est une autre paire de manches!

jistý: Jisté je, že...Il est sûr que...

jmenovat: Byl jmenován ředitelem.On l'a nommé directeur.

kámen: být kamenem úrazuêtre une pierre d'achoppement

kaše: být v pěkné kašiêtre dans la panade

kdokoli: je to kdokoli(v).Qui que ce soit.

kdyby: kdyby bylo zapotřebíen cas de besoin

kolik: Kolik je hodin?Quelle heure est-il ?

kolikátý: Kolikátého (dnes) je?Le combien sommes-nous ?

kolmý: být kolmý k čemu, na coêtre perpendiculaire à qqch

kořist: být pro koho lehkou kořistíêtre une proie facile pour qqn

krátkozraký: být krátkozrakýavoir la vue courte, přen. avoir la vue basse

krocan: Je rudý jako krocan.Il est rouge comme un coq.

lákavý: být pro koho lákavou kořistíêtre une proie tentante pour qqn

ledovec: Je to jen špička ledovce.Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.

legrace: Je lidem pro legraci.Il est la risée de tous.

legrace: být samá legracetoujours avoir le mot pour rire

lůžko: být upoután na lůžkoêtre cloué au lit

maličkost: To je maličkost.C'est la moindre des choses.

máma: být komu druhou mámouêtre une seconde maman pour qqn

maska: být v masceêtre caché sous un masque

mastný: To je mastný.Ça douille.

menšina: být v menšiněêtre en minorité

milost: být vydán komu na milost (a nemilost)être à la merci de qqn

milost: být u koho v milostiêtre dans les bonnes grâces de qqn

milostivý: Bůh k nám buď milostivý!Dieu nous soit propice !

mimo: být mimo doslechêtre hors de portée de voix

mimo: být mimo cítit se dezorientovanýse sentir déphasé, fumer la moquette, être à la masse, délirer

model: být komu modelemservir de modèle à qqn

možný: Hned jak to bude možné.Dès que possible.

mrzutý: být mrzutýbouder, être comme un crin

na: být na dosah (ruky)être à portée de la main

načase: Je načase udělat co.Il est temps de faire qqch.

nad, nade: být nad hrobemêtre au bord de la tombe

nadšený: být nadšenýavoir un air ravi

nebezpečí: být v nebezpečíêtre en danger

nebo: buď... nebo...soit... soit..., soit... ou...

nemocný: být (neu)stále nemocnýêtre constamment malade

němý: být němý jako rybaêtre muet comme une carpe

nezdar: být odsouzen k nezdaruêtre voué à l'échec

nikdo: Nikdo není dokonalý.Personne n'est parfait.

normální: být normálníêtre dans la norme

nouze: být v nouziêtre dans le besoin

obava: Buďte bez obav z čeho.Soyez sans crainte à qqch.