Hlavní obsah

est [εst]

Přídavné jméno neměnné

Vyskytuje se v

aise: être à l'aisecítit se dobře

bain: être dans le bainbýt zapletený, být namočený, být vtažen do něčeho

besoin: être besoinbýt třeba

bon: être bonen qqch být dobrý v čem

bord: être au bord de qqchbýt na (p)okraji čeho

cheval: être à chevalsur qqch potrpět si na co, zakládat si, trvat na čem

cirage: être dans le cirageničemu nerozumět, být z toho jelen, být v šoku

confit: être confit enqqch být plný čeho zloby ap.

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

course: être dans la coursebýt informován, vědět jak na to

dépourvu: être dépourvu deqqch nemít co

donné: étant donnéqqch vzhledem k čemu, uvážíme-li co

égal: être égalà qqn být komu jedno

est: à l'est de qqchna východ(ě) čeho

être: y êtrechápat

flanc: être sur le flancbýt upoután na lůžko o nemocném, být strašně unavený

fonds: être en fondsbýt při penězích

foutu: être foutu de faire qqchbýt s to (u)dělat co, mít na co

garant: être garant de qqchručit, zaručit se za co

heure: à l'heure qu'il estv současné chvíli

jeu: être en jeupřen. být ve hře/v sázce

maître: être (le) maîtrebýt pánem kde

mèche: être de mècheavec qqn táhnout s kým za jeden provaz

accord: être d'accord avec qqnsouhlasit s kým

adoration: être en adoration devant qqnzbožňovat koho

affaire: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

aguets (aux): être aux aguetsbýt ve střehu, číhat

base: être à la base de qqchbýt základem čeho

bée: J'en suis bouche bée.Jsem z toho celý paf.

bien: être bien avec qqnbýt zadobře s kým

bisbille: être en bisbille avec qqnhašteřit se s kým

bouffon: être le bouffon de qqnbýt neustálým terčem posměchu komu

branché: être branchémít velký zájem

caractère: être jeune de caractèrebýt mladý duchem

carré: carré de l'Est= druh sýra

caserne: être à la casernebýt na vojně

ce: Qu'est-ce que c'est ?Co to je?

censé: être censébýt pokládán za něco

charge: être à chargebýt na obtíž

classe: Il a de la classe/est très classe.Je šik. o lidech

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

complice: être complice de qqchnést spoluvinu na čem krádeži ap.

compliment: être avare de complimentsbýt skoupý na komplimenty

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

connaisseur: être connaisseur en vinsbýt znalec vína

conseil: être de bon conseilumět dobře (po)radit

consternation: être frappé de consternationbýt ohromen

contact: être en contact avec qqnbýt ve styku s kým

corps: être sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i duší

corvée: être de corvéemít službu

crainte: soyez sans crainte à qqchbuďte bez obav z čeho

crise: être pris d'une crisedostat záchvat

de: être puni de ses fautesbýt trestán za své chyby

déchirer: être déchirébýt rozerván mezi dvěma protichůdnými city

défaut: être en défautdopustit se chyby, provinit se

défaveur: être en défaveur auprès de qqnbýt u koho v nemilosti

dépendance: être dans la dépendance de qqnbýt závislý, záviset na kom

désaccord: être en désaccord avec qqnnesnášet se s kým

désarroi: être en plein désarroibýt úplně zmatený

désespoir: être en proie au désespoirbýt zoufalý, zoufat

désolé: être désolélitovat

détresse: être dans la détressebýt v nouzi

déveine: être dans la déveinemít smůlu

dévot: être dévot à qqn/qqchzbožně uctívat koho/co

dévotion: être en dévotionmodlit se

diapason: être au diapasonbýt na výši (situace)

dindon: être le dindon de la farcebýt za vola

discrédit: être en discrédit auprès de qqnbýt zdiskreditován v očích koho

disgrâce: être en disgrâce auprès de qqnbýt v čí nemilosti

enceinte: Elle est enceinte de trois mois.Je ve třetím měsíci (těhotenství).

affût: être à l'affût deqqch číhat na co, být na čekané/číhané