Hlavní obsah

mal [mal]

Přídavné jméno

  • špatný, zlý(Ce n'est) pas mal.Není to špatné., (U)jde to.bon gré, mal grévolky nevolky, chtě(j) nechtě(j)

Podstatné jméno mužskémaux

  1. zlo
  2. bolest, bolení
  3. J'ai mal à qqch.Bolí mě co.Où as-tu mal ?Kde tě bolí?
  4. faire mal à qqn působit bolest komu
  5. se faire mal ublížit si
  6. nemocmal de mermořská nemocmal de l'airletadlová nemocmal du paysstesk po domověprendre (du) malonemocnět
  7. obtíž, potížavoir du mal à faire qqchmít potíže udělat co

Vyskytuje se v

conscience: mauvaise consciencešpatné svědomí

drôle: mauvais drôledareba

fichu: mal fichunachcípaný, na huntě

figure: faire bonne/piètre/mauvaise figurevypadat dobře/uboze/špatně

gré: bon gré mal gréchtě nechtě

herbe: mauvaise herbeplevel

humeur: mauvaise humeuršpatná nálada

mal: pas maldost dobře

malle: malle-postepoštovní dostavník

marquer: marquer mal(u)dělat špatný dojem

pire: le pire, la pire, les piresnejhorší

pis: tant pistím hůř, tak ať, co se dá dělat

plaisant: mauvais plaisantnemístný vtipálek

point: mal en pointve špatném stavu

prendre: prendre qqch (bien/mal)přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)

sujet: mauvais sujetmizera, rošťák

tant: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

volonté: mauvaise volontézlá vůle, neochota

abeille: abeille mâletrubec

aloi: de mauvais aloinejakostní, nekvalitní

bien: discerner le bien du malrozlišovat dobro od zla

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

élevé: un mal élevénevychovanec

escient: à mauvais escientzlovolně, neuváženě

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

fortune: mauvaise fortunenešťastná náhoda, smůla, neštěstí

génie: bon/mauvais géniedobrý/zlý duch

génital: appareil génital mâle/femellemužské/ženské pohlavní ústrojí

gorge: mal à la gorgebolení v krku

grenouille: grenouille mâležabák

habitude: mauvaise habitudezlozvyk

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

mine: avoir bonne/mauvaise minevypadat dobře/špatně

nourri: mal-nourri podvyživený člověk

odeur: mauvaise odeur, odeur désagréablezápach

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

présenter: présenter malvypadat špatně, dělat špatný dojem

usage: faire mauvais usage de qqchnevhodně (po)užívat co/čeho

venu: mal venunežádoucí, nezdařilý, přicházející nevhod, nepovedený

attendre: On s'attendait au pire.Počítalo se s nejhorším.

derrière: Il dit du mal de lui par-derrière.Pomlouvá ho za jeho zády.

aller: aller bien/mal à qqn(ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.

détruire: détruire les mauvaises herbesvyhubit plevel

distinguer: distinguer le bien et le malrozezn(áv)at dobro a zlo

mauvais: Le tabac est mauvais pour la santé.Kouření škodí zdraví.

pays: J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

penser: penser du bien/mal de qqn/qqchmít o kom/čem dobré/špatné mínění

bolavý: J'ai mal à la dent.Mám bolavý zub.

bolení: mal à la gorgebolení v krku

bolest: mal de têtebolest hlavy

bolet: J'ai mal à qqch.Bolí mě co.

cítit: sentir mauvaisob. být cítit

dobré: unis pour le meilleur et pour le pirespojeni v dobrém i zlém

dojem: faire/donner bonne/mauvaise impressiondělat dobrý/špatný dojem

chlap: beau mâle pěkný chlap

chovat se: se comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bienchovat se špatně/dobře ke komu

krk: mal à la gorgebolení v krku

kříž: avoir mal aux reinsmít bolest v kříži

kufr: faire sa malle/ses valises, odejít plier bagagebalit kufry i přen.

míč: mauvaise balle, balle nulle neplatný míč

mořský: mal de mermořská nemoc

nálada: être de mauvaise humeurmít špatnou náladu

naplat: tant pis, que faire, (il n'y a) rien à faireco naplat

nemoc: mal de mermořská nemoc

placený: travail bien/mal payédobře/špatně placená práce

pochybný: femme de mauvaise viežena pochybné pověsti

prohrávat: être bon/mauvais perdantumět/neumět prohrávat

samčí: fleur mâlebot. samčí květ

scestí: mal tourner, s'engager dans la mauvaise voiedostat se na scestí

seřízený: carburateur mal régléšpatně seřízený karburátor

stát se: Il n'y a pas de mal.Nic se nestalo.

stesk: mal du paysstesk po domově

stránka: avoir l'esprit mal/bien tournévidět vše z horší/lepší stránky

šílený: donner à qqn un mal foupůsobit komu šílenou bolest

špatně: être en mauvais termes avec qqnvycházet s kým špatně

špatný: de mauvaise qualitéšpatné kvality nekvalitní

úmysl: sans mauvaise intention, sans malicebez zlého úmyslu

ústrojí: appareil génital mâle/femellemužské/ženské pohlavní ústrojí

užívat: faire mauvais usage de qqchnevhodně (po)užívat co/čeho

východisko: pis-aller východisko z nouze

blbě: J'ai mal au cœur., J'ai envie de vomir.Je mi blbě.

břicho: J'ai mal au ventre.Bolí mě břicho.

být: Je me sens bien./J'ai mal au cœur.Je mi dobře/špatně.

dát se: Tant pis.Nedá se nic dělat.

hlava: J'ai mal à la tête.Bolí mě hlava.

loupat: J'ai mal aux genoux.Loupe mě v kolenou.

naložený: de bonne/mauvaise humeur, bien/mal lunédobře/špatně naložený

nevhod: tomber mal, arriver mal à propos/à contretempspřijít nevhod

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

od, ode: Il a mal au cœur.Je mu špatně od žaludku.

stav: en bon/mauvais étatv dobrém/špatném zdravotním stavu

stýskat se: Mon chez-moi me manque., po domovině J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

škoda: Tant pis pour toi.tím hůř pro tebe Tvoje škoda.

škrábat: J'ai mal à la gorge.Škrábe mě v krku.

vybrat: mal choisir, faire un mauvais choixvybrat (si) špatně