Hlavní obsah

mal [mal]

Přídavné jméno

  • špatný, zlý(Ce n'est) pas mal.Není to špatné., (U)jde to.bon gré, mal grévolky nevolky, chtě(j) nechtě(j)

Podstatné jméno mužskémaux

  1. zlo
  2. bolest, bolení
  3. J'ai mal à qqch.Bolí mě co.Où as-tu mal ?Kde tě bolí?
  4. faire mal à qqn působit bolest komu
  5. se faire mal ublížit si
  6. nemocmal de mermořská nemocmal de l'airletadlová nemocmal du paysstesk po domověprendre (du) malonemocnět
  7. obtíž, potížavoir du mal à faire qqchmít potíže udělat co

Vyskytuje se v

aller: aller bien/mal à qqn(ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.

fichu: mal fichunachcípaný, na huntě

gré: bon gré mal gréchtě nechtě

malle: malle-postepoštovní dostavník

marquer: marquer mal(u)dělat špatný dojem

point: mal en pointve špatném stavu

prendre: prendre qqch (bien/mal)přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)

tant: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

abeille: abeille mâletrubec

bien: discerner le bien du malrozlišovat dobro od zla

cœur: J'ai mal au cœur.Je mi špatně od žaludku.

élevé: un mal élevénevychovanec

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

génital: appareil génital mâle/femellemužské/ženské pohlavní ústrojí

gorge: mal à la gorgebolení v krku

grenouille: grenouille mâležabák

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

nourri: mal-nourri podvyživený člověk

point: être mal en pointbýt v žalostném stavu, být na tom špatně

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

présenter: présenter malvypadat špatně, dělat špatný dojem

venu: mal venunežádoucí, nezdařilý, přicházející nevhod, nepovedený

bien: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

derrière: Il dit du mal de lui par-derrière.Pomlouvá ho za jeho zády.

distinguer: distinguer le bien et le malrozezn(áv)at dobro a zlo

nourri: bien/mal nourridobře/špatně živený

pays: J'ai le mal du pays.Stýská se mi po domově.

penser: penser du bien/mal de qqn/qqchmít o kom/čem dobré/špatné mínění

recevoir: être bien/mal reçubýt dobře/špatně přijat

réussir: réussir malšpatně dopadnout, neuspět, nemít úspěch, nepovést se

acquis: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.

an: bon an, mal anjak šla léta, rok co rok

bien: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

chaussé: Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.Kovářova kobyla chodí bosa.

cheveu: avoir mal aux cheveuxmít kocovinu

chien: avoir un mal de chienzkusit jako pes

choisir: choisir le moindre malvybrat menší zlo

malle: hovor. se faire la malleutíkat, padat

moindre: De deux maux, il faut choisir le moindre.Ze dvou zel je třeba vybrat to nejmenší.

bolavý: Mám bolavý zub.J'ai mal à la dent.

bolení: bolení v krkumal à la gorge

bolest: bolest hlavymal de tête

bolet: Bolí mě co.J'ai mal à qqch.

chlap: pěkný chlapbeau mâle

chovat se: chovat se špatně/dobře ke komuse comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bien

krk: bolení v krkumal à la gorge

kříž: mít bolest v křížiavoir mal aux reins

kufr: balit kufry i přen.faire sa malle/ses valises, odejít plier bagage

mořský: mořská nemocmal de mer

nemoc: mořská nemocmal de mer

placený: dobře/špatně placená prácetravail bien/mal payé

samčí: bot. samčí květfleur mâle

scestí: dostat se na scestímal tourner, s'engager dans la mauvaise voie

seřízený: špatně seřízený karburátorcarburateur mal réglé

stát se: Nic se nestalo.Il n'y a pas de mal.

stesk: stesk po domověmal du pays

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

šílený: působit komu šílenou bolestdonner à qqn un mal fou

špatně: špatně živenýmal nourri

špatně: špatně vychovanýmal élevé

špatný: (těšící se) špatné pověsti o místě, ulici, domu ap.mal famé

špatný: mít o kom špatné míněníavoir (une) mauvaise opinion, penser du mal de qqn/qqch

ústrojí: mužské/ženské pohlavní ústrojíappareil génital mâle/femelle

zlé: nic ve zlém bez zlých úmyslůsans penser à mal

zlé: vykládat si ve zlém coprendre/tourner qqch en mal/mauvaise part

žaludek: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

blbě: Je mi blbě.J'ai mal au cœur.

bolet: Bolí mě v krku.J'ai mal à la gorge.

bolet: To (mě) bolí.Ça (me) fait mal.

břicho: Bolí mě břicho.J'ai mal au ventre.

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

hlava: Bolí mě hlava.J'ai mal à la tête.

krk: Bolí mě v krku.J'ai mal à la gorge.

loupat: Loupe mě v kolenou.J'ai mal aux genoux.

naložený: dobře/špatně naloženýde bonne/mauvaise humeur, bien/mal luné