Hlavní obsah

bien [bjε̃]

Příslovce

 1. dobře, pěkně, hezkyaller bienmít se dobřetant bien que maljakžtakž, jak se dáBien fait pour lui !Dobře mu tak!femme f bien faitedobře stavěná žena
 2. velmi, hodně, velicebien au contraireúplně naopakMerci bien.Pěkně děkuji.bien sûrsamozřejmě, jistě(že)
 3. mnohem, dalekopřed komparativembien mieux/piremnohem lépe/hůře
 4. de qqch mnoho, hodně čehobien des foismnohokrát

Citoslovce

Přídavné jméno

 1. hezký, pěkný, dobrýÊtes-vous bien dans ces chaussures ?Cítíte se dobře v těch botách?être bien avec qqnbýt zadobře s kým
 2. správný, vážený, dobře postavený o lidech se společenským postavenímC'est quelqu'un de (très) bien.To je (opravdu) někdo.
 3. správný, milýhovor. príma mající morální kvality
 4. dobře stupeň klasifikacemention f bienznámka dobře

Podstatné jméno mužské

 1. dobro, blaho, prospěchdiscerner le bien du malrozlišovat dobro od zla
 2. un bien, des biens bohatství
 3. statek, jmění, majetek
 4. biens práv.majetekbiens meubles/immeublesmovitý/nemovitý majetekbiens successorauxpozůstalost, majetek patřící do dědictví

Vyskytuje se v

aller: aller bien/mal à qqn(ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.

aussi: aussi bien... que(právě) tak (dobře) jako

balancé: bien balancépěkně udělaný/stavěný o osobě

beau: bel et bienzkrátka (a dobře), opravdu

bien: eh bien !tedy!, dobrá!, nuže!

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

entendu: bien entenduovšem, samozřejmě, zajisté

fichu: bien fichu/fichueudělanej chlap/kus (ženské)

mieux: le mieuxnejlépe, nejlíp

prendre: prendre qqch (bien/mal)přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)

pris: bien prispěkně rostlý, urostlý

quand: quand (bien) même...i kdyby

rien: mieux/moins... que rienlépe než nic/nic moc

roulé: bien rouléudělaný

senti: bien sentivýstižný, trefný, dobře míněný o slovu ap.

si: si bien quetak/do té míry, že...

sûr: bien sûrsamozřejmě, ovšem, jistě(že)

tant: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

tapé: bien tapépovedený, pořádný

tassé: bien tassépořádný, vrchovatý o nápoji

valoir: valoir mieuxque být lepší než

vouloir: vouloir bienqqch souhlasit, spokojit se s čím, připustit co

administrateur: administrateur de bienssprávce jmění

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

bien-aimé: Louis XV, dit le Bien-AiméLudvík XV., zvaný Milovaný

campé: récit bien campédobře stavěné vyprávění

changer: changer en mieuxzměnit se k lepšímu

commun: práv. biens communsspolečný majetek

considérer: tout bien considérépo zralé úvaze

corporel: práv. bien corporelhmotný majetek

couverture: bien au chaud sous les couverturespěkně v teple pod peřinou

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

donation: faire donation de ses biensdarovat svůj majetek

fait: être bien faitbýt dobře rostlý

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

fois: bien des fois, maintes foismnohokrát

fort: Fort bien !Výborně!

fourni: table bien fourniebohatě prostřený stůl

huiler: bien huilédobře fungující

incorporel: biens incorporelsnehmotné statky

inégal: partage inégal des biensnerovné rozdělení majetku

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

maigre: bien maigres résultats pěkně ubohé výsledky

mériter: repos bien méritézasloužený odpočinek

meuble: biens meublesmovitosti, movitý majetek

personne: être bien (fait) de sa personnebýt urostlý

peser: tout bien pesépo zralé úvaze, po dobrém uvážení

planté: bien plantédobře stavěný, statný muž ap.

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

porter: se porter bienmít se dobře

pouvoir: on ne peut mieuxbezvadně

présenter: présenter bienvypadat slušně, dělat dobrý dojem

temporel: biens temporelspozemské statky

venu: bien venuvítaný, zdařilý, přicházející vhod, povedený

assaisonner: salade bien assaisonnéedobře ochucený salát

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

avant: bien avant dans la nuit(hodně) pozdě v noci

beaucoup: beaucoup mieuxmnohem lépe

aimer: aimer mieuxmít raději, preferovat

dépouiller: se dépouiller de ses biens en faveur de qqnzříct se svého majetku ve prospěch koho

distinguer: distinguer le bien et le malrozezn(áv)at dobro a zlo

égal: Ça m'est (bien) égal.Je mi to (úplně) jedno.

le, la: le mieuxnejlépe, nejlepší

méchant: Ce n'est pas bien méchant.Není to tak zlé.

mention: mention passable/assez bien/bien/très biendostatečná/dobrá/velmi dobrá/výborná známka

agent: agent immobilier, marchand de biensagent realitní kanceláře

blaho: bien publicobecné blaho

dobře: être bien avec qqnvycházet s kým dobře

domněnka: conjecture bien fondéeodůvodněná domněnka

hmotný: bien corporelhmotný statek

chovat se: se comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bienchovat se špatně/dobře ke komu

jistě: mais bien sûrale jistě

majetek: faire donation de ses biensdarovat svůj majetek

o: courir à qui mieux mieuxběžet s větrem o závod

obecný: bien publicobecné blaho

obchod: magasin bien assortidobře zásobený obchod

odpočinek: repos bien méritézasloužený odpočinek

pěkně: femme bien rouléepěkně stavěná žena

placený: travail bien/mal payédobře/špatně placená práce

poctivý: homme de bien, brave homme poctivý člověk

potrava: alimentation variée/(bien) équilibréepestrá/vyvážená potrava

při: être bien en chairbýt při těle

přiléhavý: réponse bien envoyéepřiléhavá odpověď

rád: aimer mieuxmít raději

radit: être de bon conseil pour qqn, bien conseiller qqndobře radit komu

radost: Je ne demande pas mieux.S největší radostí. v odpovědi

rozumět: certainement, bien sûrto se rozumí

směr: à bien des égardsv mnoha směrech

spojení: ville bien desservieměsto s dobrým spojením

statek: mépriser les biens de ce mondepohrdat světskými statky

stránka: avoir l'esprit mal/bien tournévidět vše z horší/lepší stránky

veškerý: totalité des biensveškeré jmění

vítaný: être bien venubýt vítaný

vlastnost: Elle est bien la fille de son père.Má stejné vlastnosti jako její otec.

všechen, všechna, všechno: bien sûrbeze všeho samozřejmě

vyznamenání: reçu avec mention (très bien)prospěl s vyznamenáním ve škole

vzít: après tout, tout bien considérécelkem vzato

známý: C'est bien connu.To je dobře známé.

bavit se: Amusez-vous bien !Dobře se bavte!

být: Je me sens bien./J'ai mal au cœur.Je mi dobře/špatně.

cítit se: Je ne me sens pas bien.Necítím se dobře.

dařit se: Il va bien.Daří se mu dobře.

hezky: Portez-vous bien !Mějte se hezky!

hodit se: aller bien avec qqch, ensemblehodit se k čemu slušet

hodně: bien souventhodně často

jak: toi aussi bien que moijak ty, tak já

jednička: J'ai eu la mention très bien.Dostal jsem jedničku.

jet: C'est bien le bus pour Rennes ?Jede tento autobus do Rennes?

mezi: répartir les biens entre ses filsrozdělit majetek mezi syny

mít se: Je vais bien.Mám se dobře.

mnohem: Je me sens beaucoup mieux.Je mi mnohem lépe.

movitý: biens mobiliersmovitý majetek

nachlazený: Je suis bien enrhumé.Jsem pěkně nachlazený.

naložený: de bonne/mauvaise humeur, bien/mal lunédobře/špatně naložený

nějak: Je ne me sens pas très bien.Je mi nějak divně.

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

ono: Il ne se sentait pas bien.Ono mu nebylo dobře.

pozor: Prends bien soin de toi., Fais bien attention à toi.Dávej na sebe pozor.

přednost: aimer mieux/préférer qqch à qqchdát přednost čemu před čím

sice: J'ai bien dit que... mais...Řekl jsem sice, že..., ale...

slušet: Cette robe lui va bien.Tyto šaty jí sluší.

užít: Amusez-vous bien.Pěkně si to užijte.

vést: C'est bien la route de... ?Vede tato cesta do...?

vést se: Il va bien.Vede se mu dobře.

znít: Ça sonne/paraît bien.To zní dobře.

bruslit: savoir bien se débrouillerhovor., expr. umět v tom dobře bruslit

čouhat: Il est bien de son village.Sláma mu čouhá z bot.

doufat: J'espère bien y arriver.Doufám, že se mi to podaří.

dřív: Le plus tôt sera le mieux.Čím dříve, tím lépe.

holub: Il vaut mieux tenir que courir.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

chodit: Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.Umí v tom chodit.

kámen: Il faut rendre le bien pour le mal.Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.

kdesi: Il a dit bien des choses.Říkal kdesi cosi.

léčit: Mieux vaut prévenir que guérir.Lépe je nemocem předcházet, než je léčit.

měřit: Deux sûretés valent mieux qu'une.Dvakrát měř, jednou řež.

mít: Tu peux faire mieux !Máš na víc! schopnostmi

mrštný: avoir langue bien penduemít mrštný jazyk

nabroušený: avoir la langue bien penduemít dobře nabroušený jazyk

bojovat: bojovat se smrtílutter contre la mort

mlýn: bojovat s větrnými mlýnyse battre contre des moulins à vent

prapor: bojovat pod praporem koho/čehocombattre sous les étendards de qqn/qqch

contre: bojovat s větrnými mlýnyse battre contre des moulins à vent

falloir: Kdo se dá na vojnu, musí bojovat., Kdo řekne á, musí říct i bé., Co sis nadrobil, To si taky sněz.Quand le vin est tiré, il faut le boire.

outrance: bojovat na život a na smrtpoursuivre un combat à outrance