Hlavní obsah

bien [bjε̃]

Příslovce

 1. dobře, pěkně, hezkyaller bienmít se dobřetant bien que maljakžtakž, jak se dáBien fait pour lui !Dobře mu tak!femme f bien faitedobře stavěná žena
 2. velmi, hodně, velicebien au contraireúplně naopakMerci bien.Pěkně děkuji.bien sûrsamozřejmě, jistě(že)
 3. mnohem, dalekopřed komparativembien mieux/piremnohem lépe/hůře
 4. de qqch mnoho, hodně čehobien des foismnohokrát

Citoslovce

Přídavné jméno

 1. hezký, pěkný, dobrýÊtes-vous bien dans ces chaussures ?Cítíte se dobře v těch botách?être bien avec qqnbýt zadobře s kým
 2. správný, vážený, dobře postavený o lidech se společenským postavenímC'est quelqu'un de (très) bien.To je (opravdu) někdo.
 3. správný, milýhovor. príma mající morální kvality
 4. dobře stupeň klasifikacemention f bienznámka dobře

Podstatné jméno mužské

 1. dobro, blaho, prospěchdiscerner le bien du malrozlišovat dobro od zla
 2. un bien, des biens bohatství
 3. statek, jmění, majetek
 4. biens práv.majetekbiens meubles/immeublesmovitý/nemovitý majetekbiens successorauxpozůstalost, majetek patřící do dědictví

Vyskytuje se v

aimer: aimer mieuxmít raději, preferovat

aller: aller bien/mal à qqn(ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.

aussi: aussi bien... que(právě) tak (dobře) jako

aussi: aussi bienvždyť, beztak, beztoho

balancé: bien balancépěkně udělaný/stavěný o osobě

beau: bel et bienzkrátka (a dobře), opravdu

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

entendu: bien entenduovšem, samozřejmě, zajisté

fichu: bien fichu/fichueudělanej chlap/kus (ženské)

mieux: le mieuxnejlépe, nejlíp

mieux: au mieuxco nejlépe

mieux: des mieuxvelmi dobře

prendre: prendre qqch (bien/mal)přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)

pris: bien prispěkně rostlý, urostlý

quand: quand (bien) même...i kdyby

rien: mieux/moins... que rienlépe než nic/nic moc

roulé: bien rouléudělaný

senti: bien sentivýstižný, trefný, dobře míněný o slovu ap.

si: si bien quetak/do té míry, že...

sûr: bien sûrsamozřejmě, ovšem, jistě(že)

tant: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

tapé: bien tapépovedený, pořádný

tapé: bien tapépořádný, pořádně natočený se správnou mírou

tassé: bien tassépořádný, vrchovatý o nápoji

tassé: bien tassénejméně, aspoň

valoir: valoir mieuxque být lepší než

vouloir: vouloir bienqqch souhlasit, spokojit se s čím, připustit co

administrateur: administrateur de bienssprávce jmění

aller: aller bien avec qqchhodit se k sobě

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

bien-aimé: Louis XV, dit le Bien-AiméLudvík XV., zvaný Milovaný

campé: récit bien campédobře stavěné vyprávění

changer: changer en mieuxzměnit se k lepšímu

commun: práv. biens communsspolečný majetek

considérer: tout bien considérépo zralé úvaze

corporel: práv. bien corporelhmotný majetek

couverture: bien au chaud sous les couverturespěkně v teple pod peřinou

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

donation: faire donation de ses biensdarovat svůj majetek

fait: être bien faitbýt dobře rostlý

fait: être bien faitebýt dobře rostlá

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

fois: bien des fois, maintes foismnohokrát

fort: Fort bien !Výborně!

fourni: table bien fourniebohatě prostřený stůl

huiler: bien huilédobře fungující

incorporel: biens incorporelsnehmotné statky

inégal: partage inégal des biensnerovné rozdělení majetku

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

maigre: bien maigres résultats pěkně ubohé výsledky

mériter: repos bien méritézasloužený odpočinek

mériter: Il l'a bien mérité.Patří mu to., Dobře mu tak.

meuble: biens meublesmovitosti, movitý majetek

mieux: de mieux en mieuxčím dál tím lépe

mieux: de son mieuxze všech sil

personne: être bien (fait) de sa personnebýt urostlý

peser: tout bien pesépo zralé úvaze, po dobrém uvážení

planté: bien plantédobře stavěný, statný muž ap.

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

porter: se porter bienmít se dobře

pouvoir: on ne peut mieuxbezvadně

prendre: s'y prendre bienpočínat si dobře

présenter: présenter bienvypadat slušně, dělat dobrý dojem

roulé: femme bien rouléepěkně stavěná žena

tant: faire tant et si bien que...dělat tak/tak se činit, že...

tant: Tant mieux !Výborně!, Tím líp!, Sláva!

temporel: biens temporelspozemské statky

venu: bien venuvítaný, zdařilý, přicházející vhod, povedený

vouloir: vouloir du bien à qqnbýt nakloněn, přát komu

aller: Je vais bien.Je mi dobře.

assaisonner: salade bien assaisonnéedobře ochucený salát

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

avant: bien avant dans la nuit(hodně) pozdě v noci

beaucoup: beaucoup mieuxmnohem lépe

dépouiller: se dépouiller de ses biens en faveur de qqnzříct se svého majetku ve prospěch koho

distinguer: distinguer le bien et le malrozezn(áv)at dobro a zlo

égal: Ça m'est (bien) égal.Je mi to (úplně) jedno.

le, la: le mieuxnejlépe, nejlepší

méchant: Ce n'est pas bien méchant.Není to tak zlé.

méchant: Ce n'est pas bien méchant.Na tom není nic špatného.

mention: mention passable/assez bien/bien/très biendostatečná/dobrá/velmi dobrá/výborná známka

mieux: tant mieuxtím lépe

nourri: bien/mal nourridobře/špatně živený