Hlavní obsah

mieux [mjø]

Příslovce

  1. lépe, líptant mieuxtím lépede mieux en mieuxčím dál tím lépe
  2. le mieux nejlépe, nejlíp
  3. au mieux co nejlépe
  4. des mieux velmi dobřede son mieuxze všech sil

Vyskytuje se v

aimer: aimer mieuxmít raději, preferovat

aller: aller bien/mal à qqn(ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.

aussi: aussi bien... que(právě) tak (dobře) jako

aussi: aussi bienvždyť, beztak, beztoho

balancé: bien balancépěkně udělaný/stavěný o osobě

beau: bel et bienzkrátka (a dobře), opravdu

bien: eh bien !tedy!, dobrá!, nuže!

bien: bien queač, ačkoli(v), i když, třebaže

bien: un bien, des biensbohatství

bien: biensmajetek

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

entendu: bien entenduovšem, samozřejmě, zajisté

fichu: bien fichu/fichueudělanej chlap/kus (ženské)

prendre: prendre qqch (bien/mal)přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)

pris: bien prispěkně rostlý, urostlý

quand: quand (bien) même...i kdyby

rien: mieux/moins... que rienlépe než nic/nic moc

roulé: bien rouléudělaný

senti: bien sentivýstižný, trefný, dobře míněný o slovu ap.

si: si bien quetak/do té míry, že...

sûr: bien sûrsamozřejmě, ovšem, jistě(že)

tant: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

tapé: bien tapépovedený, pořádný

tapé: bien tapépořádný, pořádně natočený se správnou mírou

tassé: bien tassépořádný, vrchovatý o nápoji

tassé: bien tassénejméně, aspoň

valoir: valoir mieuxque být lepší než

vouloir: vouloir bienqqch souhlasit, spokojit se s čím, připustit co

administrateur: administrateur de bienssprávce jmění

aller: aller bien avec qqchhodit se k sobě

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

bien: femme bien faitedobře stavěná žena

bien: bien sûrsamozřejmě, jistě(že)

bien: bien des foismnohokrát

bien: être bien avec qqnbýt zadobře s kým

bien: discerner le bien du malrozlišovat dobro od zla

bien: biens meubles/immeublesmovitý/nemovitý majetek

bien: biens successorauxpozůstalost, majetek patřící do dědictví

bien-aimé: Louis XV, dit le Bien-AiméLudvík XV., zvaný Milovaný

campé: récit bien campédobře stavěné vyprávění

changer: changer en mieuxzměnit se k lepšímu

commun: práv. biens communsspolečný majetek

considérer: tout bien considérépo zralé úvaze

corporel: práv. bien corporelhmotný majetek

couverture: bien au chaud sous les couverturespěkně v teple pod peřinou

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

donation: faire donation de ses biensdarovat svůj majetek

fait: être bien faitbýt dobře rostlý

fait: être bien faitebýt dobře rostlá

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

fois: bien des fois, maintes foismnohokrát

fort: Fort bien !Výborně!

fourni: table bien fourniebohatě prostřený stůl

huiler: bien huilédobře fungující

incorporel: biens incorporelsnehmotné statky

inégal: partage inégal des biensnerovné rozdělení majetku

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

maigre: bien maigres résultats pěkně ubohé výsledky

mériter: repos bien méritézasloužený odpočinek

mériter: Il l'a bien mérité.Patří mu to., Dobře mu tak.

meuble: biens meublesmovitosti, movitý majetek

personne: être bien (fait) de sa personnebýt urostlý

peser: tout bien pesépo zralé úvaze, po dobrém uvážení

planté: bien plantédobře stavěný, statný muž ap.

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

porter: se porter bienmít se dobře

pouvoir: on ne peut mieuxbezvadně

prendre: s'y prendre bienpočínat si dobře

présenter: présenter bienvypadat slušně, dělat dobrý dojem

roulé: femme bien rouléepěkně stavěná žena

tant: faire tant et si bien que...dělat tak/tak se činit, že...

tant: Tant mieux !Výborně!, Tím líp!, Sláva!

temporel: biens temporelspozemské statky

venu: bien venuvítaný, zdařilý, přicházející vhod, povedený

vouloir: vouloir du bien à qqnbýt nakloněn, přát komu

aller: Je vais bien.Je mi dobře.

assaisonner: salade bien assaisonnéedobře ochucený salát

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

avant: bien avant dans la nuit(hodně) pozdě v noci

beaucoup: beaucoup mieuxmnohem lépe

bien: aller bienmít se dobře

bien: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

bien: Bien fait pour lui !Dobře mu tak!

bien: bien au contraireúplně naopak

bien: Merci bien.Pěkně děkuji.

bien: bien mieux/piremnohem lépe/hůře