Hlavní obsah

mieux [mjø]

Příslovce

  1. lépe, líptant mieuxtím lépede mieux en mieuxčím dál tím lépe
  2. le mieux nejlépe, nejlíp
  3. au mieux co nejlépe
  4. des mieux velmi dobřede son mieuxze všech sil

Vyskytuje se v

aller: aller bien/mal à qqn(ne)slušet, (ne)padnout komu o účesu, oblečení, botách ap.

aussi: aussi bien... que(právě) tak (dobře) jako

balancé: bien balancépěkně udělaný/stavěný o osobě

beau: bel et bienzkrátka (a dobře), opravdu

bien: eh bien !tedy!, dobrá!, nuže!

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

entendu: bien entenduovšem, samozřejmě, zajisté

fichu: bien fichu/fichueudělanej chlap/kus (ženské)

mieux: le mieuxnejlépe, nejlíp

prendre: prendre qqch (bien/mal)přijímat/brát/vykládat si co jak (dobře/špatně)

pris: bien prispěkně rostlý, urostlý

quand: quand (bien) même...i kdyby

rien: mieux/moins... que rienlépe než nic/nic moc

roulé: bien rouléudělaný

senti: bien sentivýstižný, trefný, dobře míněný o slovu ap.

si: si bien quetak/do té míry, že...

sûr: bien sûrsamozřejmě, ovšem, jistě(že)

tant: tant bien que maljakžtakž, jak se dá

tapé: bien tapépovedený, pořádný

tassé: bien tassépořádný, vrchovatý o nápoji

valoir: valoir mieuxque být lepší než

vouloir: vouloir bienqqch souhlasit, spokojit se s čím, připustit co

administrateur: administrateur de bienssprávce jmění

après: Eh bien ! Après ?Dobrá! A co dál?

bien-aimé: Louis XV, dit le Bien-AiméLudvík XV., zvaný Milovaný

campé: récit bien campédobře stavěné vyprávění

changer: changer en mieuxzměnit se k lepšímu

commun: práv. biens communsspolečný majetek

considérer: tout bien considérépo zralé úvaze

corporel: práv. bien corporelhmotný majetek

couverture: bien au chaud sous les couverturespěkně v teple pod peřinou

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

donation: faire donation de ses biensdarovat svůj majetek

fait: être bien faitbýt dobře rostlý

famé: bien/mal famé(těšící se) dobré/špatné pověsti o místě, domu ap.

fille: Elle est bien la fille de son père.Je celý otec.

fois: bien des fois, maintes foismnohokrát

fort: Fort bien !Výborně!

fourni: table bien fourniebohatě prostřený stůl

huiler: bien huilédobře fungující

incorporel: biens incorporelsnehmotné statky

inégal: partage inégal des biensnerovné rozdělení majetku

intentionné: être bien/mal intentionnémít dobré/špatné úmysly

loti: être bien/mal lotibýt na tom/pochodit dobře/špatně

maigre: bien maigres résultats pěkně ubohé výsledky

mériter: repos bien méritézasloužený odpočinek

meuble: biens meublesmovitosti, movitý majetek

personne: être bien (fait) de sa personnebýt urostlý

peser: tout bien pesépo zralé úvaze, po dobrém uvážení

planté: bien plantédobře stavěný, statný muž ap.

portant: être bien/mal portantbýt zdráv/nemocen

porter: se porter bienmít se dobře

pouvoir: on ne peut mieuxbezvadně

présenter: présenter bienvypadat slušně, dělat dobrý dojem

temporel: biens temporelspozemské statky

venu: bien venuvítaný, zdařilý, přicházející vhod, povedený

assaisonner: salade bien assaisonnéedobře ochucený salát

assurer: Assurez-vous si la porte est bien fermée.Přesvědčte se, zda jsou dveře dobře zavřené.

aimer: aimer mieuxmít raději, preferovat

avant: bien avant dans la nuit(hodně) pozdě v noci

beaucoup: beaucoup mieuxmnohem lépe

dépouiller: se dépouiller de ses biens en faveur de qqnzříct se svého majetku ve prospěch koho

agent: agent immobilier, marchand de biensagent realitní kanceláře

blaho: bien publicobecné blaho

dobře: être bien avec qqnvycházet s kým dobře

domněnka: conjecture bien fondéeodůvodněná domněnka

hmotný: bien corporelhmotný statek

chovat se: se comporter ma/bien avec qqn, traiter qqn mal/bienchovat se špatně/dobře ke komu

jistě: mais bien sûrale jistě

majetek: faire donation de ses biensdarovat svůj majetek

o: courir à qui mieux mieuxběžet s větrem o závod

obecný: bien publicobecné blaho

obchod: magasin bien assortidobře zásobený obchod

odpočinek: repos bien méritézasloužený odpočinek

pěkně: femme bien rouléepěkně stavěná žena

placený: travail bien/mal payédobře/špatně placená práce

poctivý: homme de bien, brave homme poctivý člověk

potrava: alimentation variée/(bien) équilibréepestrá/vyvážená potrava

při: être bien en chairbýt při těle

přiléhavý: réponse bien envoyéepřiléhavá odpověď

rád: aimer mieuxmít raději

radit: être de bon conseil pour qqn, bien conseiller qqndobře radit komu

radost: Je ne demande pas mieux.S největší radostí. v odpovědi

rozumět: certainement, bien sûrto se rozumí

směr: à bien des égardsv mnoha směrech

spojení: ville bien desservieměsto s dobrým spojením

statek: mépriser les biens de ce mondepohrdat světskými statky

stránka: avoir l'esprit mal/bien tournévidět vše z horší/lepší stránky

bavit se: Amusez-vous bien !Dobře se bavte!

být: Je me sens bien./J'ai mal au cœur.Je mi dobře/špatně.

cítit se: Je ne me sens pas bien.Necítím se dobře.

dařit se: Il va bien.Daří se mu dobře.

hezky: Portez-vous bien !Mějte se hezky!

hodit se: aller bien avec qqch, ensemblehodit se k čemu slušet

hodně: bien souventhodně často

jak: toi aussi bien que moijak ty, tak já

jednička: J'ai eu la mention très bien.Dostal jsem jedničku.

jet: C'est bien le bus pour Rennes ?Jede tento autobus do Rennes?

mezi: répartir les biens entre ses filsrozdělit majetek mezi syny

mít se: Je vais bien.Mám se dobře.

mnohem: Je me sens beaucoup mieux.Je mi mnohem lépe.

movitý: biens mobiliersmovitý majetek

nachlazený: Je suis bien enrhumé.Jsem pěkně nachlazený.

naložený: de bonne/mauvaise humeur, bien/mal lunédobře/špatně naložený

nějak: Je ne me sens pas très bien.Je mi nějak divně.

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

ono: Il ne se sentait pas bien.Ono mu nebylo dobře.

pozor: Prends bien soin de toi., Fais bien attention à toi.Dávej na sebe pozor.

přednost: aimer mieux/préférer qqch à qqchdát přednost čemu před čím

sice: J'ai bien dit que... mais...Řekl jsem sice, že..., ale...

slušet: Cette robe lui va bien.Tyto šaty jí sluší.

užít: Amusez-vous bien.Pěkně si to užijte.

vést: C'est bien la route de... ?Vede tato cesta do...?

vést se: Il va bien.Vede se mu dobře.

bruslit: savoir bien se débrouillerhovor., expr. umět v tom dobře bruslit

čouhat: Il est bien de son village.Sláma mu čouhá z bot.

doufat: J'espère bien y arriver.Doufám, že se mi to podaří.

dřív: Le plus tôt sera le mieux.Čím dříve, tím lépe.

holub: Il vaut mieux tenir que courir.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

chodit: Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.Umí v tom chodit.

kámen: Il faut rendre le bien pour le mal.Kdo do tebe kamenem, ty do něj chlebem.

kdesi: Il a dit bien des choses.Říkal kdesi cosi.

léčit: Mieux vaut prévenir que guérir.Lépe je nemocem předcházet, než je léčit.

měřit: Deux sûretés valent mieux qu'une.Dvakrát měř, jednou řež.

mít: Tu peux faire mieux !Máš na víc! schopnostmi

mrštný: avoir langue bien penduemít mrštný jazyk

nabroušený: avoir la langue bien penduemít dobře nabroušený jazyk

nabýt: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

patřit: Bien fait pour toi., Tu l'as bien mérité., Ça te fera les pieds !Patří ti to.

počestnost: en tout bien tout honneurve vší počestnosti

přímo: regarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očí

rada: Bon conseil vaut mieux que l'or.Dobrá rada nad zlato.

řezat: Mieux vaut prévenir que guérir.Dvakrát měř a jednou řež.

sedlo: être bien en sellepevně sedět v sedle

sláma: Il est bien de son village.Sláma mu čouhá z bot.