Hlavní obsah

to

Vyskytuje se v

balit: končit s něčím co abandonner qqchbalit to

co: s 2. st. příd. jmen a přísl. plus... plusčím - tím

dotáhnout: dopracovat se na koho (arriver à) devenir* qqn, co kam pousser qqch qqpartdotáhnout (to)

koulet: obratně jednat s'y connaître*koulet to

nandat: porazit battre*nandat to

natřít: zvítězit komu enfoncer qqnnatřít to

onen: jeden - druhý l'un... l'autreten - onen, tento - onen

rozdat: utkat se disputer un matchrozdat si to

sám, sama, samo, samý: tentýž le mêmeten samý

spravit: dát do pořádku régler, arrangerspravit to

táhnout: chodit s někým s kým sortir* avec qqntáhnout to

tam: místy ça et là, par-ci, par làsem tam, tu a tam

ten, ta, to: odkazuje na známý fakt, při představování ap. ce, celato

tu: na, nate tiens, teneztu máš, tu máte

vypadat: jevit se il paraît, cela a l'airvypadá to

dálka: Il y a loin.To je dálka.

dávno: Il y a beau temps que...Je tomu už dávno, co...

dnešek: C'est tout pour aujourd'hui.To je pro dnešek vše. při zakončení přednášky ap.

doba: L'heure n'est pas à (faire) qqch.Není to vhodná doba k čemu.

dobrák: hovor. Il est bon comme la romaine.Je to dobrák od kosti.

dobře: y regarder à deux foisdobře si to rozmyslet

fičet: Et que ça saute !Ať to fičí!

holka: C'est une grande gosse.To už je velká holka. iron.

houby: n'y comprendre que couichouby tomu rozumět

chlap: C'est un type terrible.To je ohromný chlap.

jasně: y voir plus clairvidět to jasněji

jednat se: Il s'agit de faire qqch.Jedná se o to, aby.

jiná: C'est une autre paire de manches!To je jiná!

kdokoli: Qui que ce soit.Ať je to kdokoli(v).

kolem: À tout prendre.Když se to vezme kolem a kolem.

konec: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

konto: c'est pourquoi, pour celana to konto

který: respectiften který

kvůli: pour que...kvůli tomu, aby...

ledovec: Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.Je to jen špička ledovce.

maličkost: C'est la moindre des choses.To je maličkost.

málo: Cela importe peu.Na tom (pra)málo záleží.

mastný: Ça douille.To je mastný.

méně: d'autant moinstím méně

mimo: à part celamimo to

možný: Dès que possible.Hned jak to bude možné.

nikam: Cela ne mène à rien.To nikam nevede.

ohromný: C'est un type terrible.To je ohromný chlap.

okamžik: sur le momentv tom okamžiku v tu chvíli

opakovat: répéter qqch pour la (é)nième foisopakovat co po x-té

opravdový: C'est une vraie nullité.To je opravdová nula.

opřít se: s'atteler à la tâcheopřít se do toho

osolit: zvýšit rychlost auta appuyer sur le champignon, mettre la sauce, zesílit zvuk monter le sonosolit (to)

ostatní: faire le restepostarat se o to ostatní

pád: c'est pourquoitím pádem

padnout: Cela lui va comme un gant.Padne jí to jako ulité.

paličák: C'est une tête de cochon/lard/mule/pioche.Je to paličák.

podplatit: Il est corruptible/incorruptible.Ten se dá/nedá podplatit.

pohled: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

poušť: Il prêche dans le désert.bibl., přen. To je hlas volajícího na poušti.

rovnou: couper à travers champvzít to rovnou přes pole zkrátit si cestu

roztočit: faire la java, faire une teuf d'enferroztočit to

rozumět: n'y comprendre que couichouby tomu rozumět

řeč: Cela va sans dire.To je bez řeči.

řvát: crier à percer les oreillesřvát, až to rve uši

samozřejmý: Cela va de soi., Cela va sans dire., Cela coule de source.To je samozřejmé.

stejný: répéter dix fois la même chosedesetkrát opakovat tu stejnou věc

sucho: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

šikovný: Bravo !, Bien joué !, Tu t'es bien débrouillé !Ty jsi ale šikovný!

šíleně: C'est fou ce que c'est cher.hovor. To je šíleně drahé.

šlapat: Ça gaze ?Šlape to?

třeštit: Cela me casse la tête.Třeští mi z toho hlava.

udělání: C'est comme fait exprès., C'est comme si c'était exprès.Je to jako z udělání.

uhodit: C'est du kif.expr. Je to prašť jak uhoď.

ušetřit: Je veux vous éviter cette peine.Chci vás ušetřit toho trápení.

utlouct se: J'en mangerais sur la tête d'un pouilleux.Mohl bych se po tom utlouct.

vsuchu: C'est cuit.Je to v suchu.

výjimka: à ceci près que...s výjimkou toho, že...

vyplývat: Cela coule de source.To vyplývá samo od sebe.

vyznat se: s'y connaîtrevyznat se v tom

záležet: Cela compte.Záleží na tom.

závažný: C'est un grave problème.To je závažný problém.

známý: C'est bien connu.To je dobře známé.

ale: C'était pas moi, mais lui.Nebyl jsem to já, ale on.

a: zpřesnění et (cela), à savoir, voira to, a sice