Hlavní obsah

to

Vyskytuje se v

a: a to, a sicezpřesnění et (cela), à savoir, voir

balit: balit tokončit s něčím co abandonner qqch

co: čím - tíms 2. st. příd. jmen a přísl. plus... plus

dotáhnout: dotáhnout (to)dopracovat se na koho (arriver à) devenir* qqn, co kam pousser qqch qqpart

koulet: koulet toobratně jednat s'y connaître*

nandat: nandat toporazit battre*

natřít: natřít tozvítězit komu enfoncer qqn

onen: ten - onen, tento - onenjeden - druhý l'un... l'autre

rozdat: rozdat si toutkat se disputer un match

sám, sama, samo, samý: ten samýtentýž le même

spravit: spravit todát do pořádku régler, arranger

táhnout: táhnout tochodit s někým s kým sortir* avec qqn

tam: sem tam, tu a tammísty ça et là, par-ci, par là

tam: tu a tam, sem tamobčas de temps en temps

tu: tu máš, tu mátena, nate tiens, tenez

tu: tu a tammísty par endroits

tu: tu a tamobčas de temps en temps, de temps à autre, parfois

tu: tu - tuhned - hned tantôt - tantôt

vypadat: vypadá tojevit se il paraît, cela a l'air

a: tu a tamde temps en temps

dálka: To je dálka.Il y a loin.

dávno: Je tomu už dávno, co...Il y a beau temps que...

dnešek: To je pro dnešek vše. při zakončení přednášky ap.C'est tout pour aujourd'hui.

dnešek: To je na dnešek. úkol ap.C'est pour aujourd'hui.

doba: Není to vhodná doba k čemu.L'heure n'est pas à (faire) qqch.

doba: od dobydepuis ce temps-là, dès lors

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

dobře: dobře si to rozmyslety regarder à deux fois

dotáhnout: někam to dotáhnoutfaire son trou

fičet: to fičí!Et que ça saute !

holka: To už je velká holka. iron.C'est une grande gosse.

houby: houby tomu rozumětn'y comprendre que couic

houby: houby si z toho dělats'en balancer

chlap: To je ohromný chlap.C'est un type terrible.

jasně: vidět to jasnějiy voir plus clair

jednat se: Jedná se o to, aby.Il s'agit de faire qqch.

jiná: To je jiná!C'est une autre paire de manches!

kdokoli: Ať je to kdokoli(v).Qui que ce soit.

kolem: Když se to vezme kolem a kolem.À tout prendre.

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

konto: na to kontoc'est pourquoi, pour cela

který: ten kterýrespectif

kvůli: kvůli tomu, aby...pour que...

ledovec: Je to jen špička ledovce.Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.

maličkost: To je maličkost.C'est la moindre des choses.

málo: Na tom (pra)málo záleží.Cela importe peu.

mastný: To je mastný.Ça douille.

méně: tím méněd'autant moins

mimo: mimo toà part cela

mimo: mimo to, že...outre que...

možný: Hned jak to bude možné.Dès que possible.

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

ohromný: To je ohromný chlap.C'est un type terrible.

okamžik: v tom okamžiku v tu chvílisur le moment

opakovat: opakovat co po x-répéter qqch pour la (é)nième fois

opravdový: To je opravdová nula.C'est une vraie nullité.

opřít se: opřít se do tohos'atteler à la tâche

osolit: osolit (to)zvýšit rychlost auta appuyer sur le champignon, mettre la sauce, zesílit zvuk monter le son

ostatní: postarat se o to ostatnífaire le reste

pád: tím pádemc'est pourquoi

padnout: Padne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

paličák: Je to paličák.C'est une tête de cochon/lard/mule/pioche.

podplatit: Ten se dá/nedá podplatit.Il est corruptible/incorruptible.

pohled: Je to úhel pohledu.C'est une façon de voir.

poušť: bibl., přen. To je hlas volajícího na poušti.Il prêche dans le désert.

rovnou: vzít to rovnou přes pole zkrátit si cestucouper à travers champ

roztočit: roztočit tofaire la java, faire une teuf d'enfer

rozumět: houby tomu rozumětn'y comprendre que couic

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

rozumět: to se rozumícertainement, bien sûr

řeč: To je bez řeči.Cela va sans dire.

řvát: řvát, až to rve ušicrier à percer les oreilles

samozřejmý: To je samozřejmé.Cela va de soi., Cela va sans dire., Cela coule de source.

stejný: desetkrát opakovat tu stejnou věcrépéter dix fois la même chose

sucho: přen. Je to v suchu.L'affaire est dans le sac.

šikovný: Ty jsi ale šikovný!Bravo !, Bien joué !, Tu t'es bien débrouillé !

šíleně: hovor. To je šíleně drahé.C'est fou ce que c'est cher.

šlapat: Šlape to?Ça gaze ?

třeštit: Třeští mi z toho hlava.Cela me casse la tête.

udělání: Je to jako z udělání.C'est comme fait exprès., C'est comme si c'était exprès.

uhodit: expr. Je to prašť jak uhoď.C'est du kif.

ušetřit: Chci vás ušetřit toho trápení.Je veux vous éviter cette peine.

utlouct se: Mohl bych se po tom utlouct.J'en mangerais sur la tête d'un pouilleux.

vsuchu: Je to v suchu.C'est cuit.

výjimka: s výjimkou toho, že...à ceci près que...

vyplývat: To vyplývá samo od sebe.Cela coule de source.

vyznat se: vyznat se v toms'y connaître

záležet: Záleží na tom.Cela compte.

závažný: To je závažný problém.C'est un grave problème.

známý: To je dobře známé.C'est bien connu.