Hlavní obsah

a

Částice

  • etA co teď?Et maintenant ?A dál?Et puis quoi ?

Vyskytuje se v

à: à lapodle, po (vzoru), jako

abandon: à l'abandonúplně bez dohledu, zanedbaný, v nepořádku

abri: à l'abriv bezpečí

abri: à l'abri deqqch pod ochranou, mimo dosah čeho, schován před čím

achopper: s'achopper (à)qqch narazit na co

à-coup: par à-coupstrhaně, nárazově, přerušovaně

adresse: à l'adresse deqqn na čí adresu

affût: être à l'affût deqqch číhat na co, být na čekané/číhané

aide: à l'aide deqqch pomocí čeho, čím

air: avoir l'airvypadat

aise: être à l'aisecítit se dobře

aise: se mettre à l'aiseudělat si pohodlí, chovat se nenuceně

amiable: à l'amiablesmírný, dobrovolný, přátelský

amiable: à l'amiablesmírně, smírnou cestou

anglais: à l'anglaisepo anglicku

annonce: à l'annonce de qqchpři ohlášení čeho časově

antique: à l'antiquena antický způsob

approche: à l'approche deqqch když se blíží co, před čím

appui: à l'appuide qqch na podporu čeho

arraché: à l'arrachévší silou

arriver: en arriver àqqch dostat se k čemu

assez: avoir assez de qqchmít čeho dost

assez: en avoir assez de qqn/qqchmít dost koho/čeho být unaven

assignation: assignation à résidencedomácí vězení

attention: faire attention que/à ce que+subj. dá(va)t pozor, aby co

avance: à l'avancepředem, napřed

avantage: avoir avantage à faire qqchbýt tak laskav a, laskavě udělat co

avantage: à l'avantage de qqnve prospěch koho

avant-garde: à l'avant-garde deqqch v čele čeho

avenant: à l'avenantpřiměřeně, podle toho, k tomu

avenir: à l'avenirv budoucnu, (na)příště

aventure: à l'aventurenazdařbůh, bez cíle

avoir: en avoir pour qqchmít to za/na kolik

avoir: avoir qqnmít, dostat koho citově, sexuálně

avoir: avoir àfaire qqch mít, muset co udělat, mít co na práci

avoir: n'avoir qu'à faire qqchpotřebovat pouze udělat co

avoir: avoir beaufaire qqch marně dělat co

avoir: il y aje, existuje, je tu/tam, je to

baïonnette: à baïonnettebajonetový

balai: manche à balainásada smetáku, přen. hubeňour, tyčka

barbe: barbe à papacukrová vata

bascule: à basculehoupací, sklápěcí, sklopný

base: à base deqqch na bázi čeho

bâton: à bâtons rompusnesouvisle, přerývaně

beau: avoir beaufaire qqch marně dělat co

bénéficier: bénéficier àqqn/qqch přinést prospěch komu/čemu

besoin: avoir besoin de qqn/qqchpotřebovat koho/co

bientôt: à bientôtna brzkou shledanou

blanc: à blancdoběla

blanc: à blancnaprázdno

blanc: à blancnanečisto

blinde: à toute blindebleskově, bleskurychle

bloc: à bloczcela, úplně, důkladně

bon: à quoi bon ?proč(pak)?, nač(pak)?, k čemu by to bylo dobré?

bon: avoir qqn à la bonnedržet na koho, být s kým zadobře

bord: bord à bordbok po boku, vedle sebe

borner: se borner àqqch omezit se na co, spokojit se s čím

bouchée: bouchée à la reinepiroh s masovou náplní

canne: canne à pêcherybářský prut

casser: à tout casserstrašně moc, nanejvýš, všeho všudy

casser: à tout casserohromný, báječný

cause: à cause deqqn kvůli komu

cause: à cause deqqch pro co, kvůli čemu

caution: sujet à cautionnezaručený, nejistý, pochybný

c'est-à-dire: c'est-à-dire queto znamená, že

chair: chair à saucisseprejt

chambre: chambre à gazplynová komora

chambre: chambre à airduše pneumatiky

chasse: chasse à courreštvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní

chat: chat à neuf queuesdevítiocasá kočka důtky

chaud: à chaudzatepla

chenille: à chenillespásový vozidlo ap.

cheval: à chevalna koni

cheval: à chevalobkročmo, koňmo, jako na koni

cheval: être à chevalsur qqch potrpět si na co, zakládat si, trvat na čem

chiffrer: se chiffrer àdělat, činit kolik, jít do kolika

cinq: cinq à septodpolední schůze

claire-voie: à claire-voielaťkový

commencer: commencer àfaire qqch začí(na)t dělat co

con: à la condebilně, blbě, pitomě

contre-courant: à contre-courantproti proudu

contrefil: à contrefilopačně, obráceně, v opačném směru

abomination: avoir qqn/qqch en abominationošklivit si, hnusit si, protivit si koho/co

accoutumé: (comme) à l'accoutumée(jako) obyčejně, (jako) obvykle

acheter: acheter qqch cher/bon marché/à créditkoupit co draho/levně/na úvěr

admission: admission à un examenpřipuštění ke zkoušce

affaire: avoir affaire à qqnmít s kým co do činění

affection: avoir de l'affection pour qqnmít rád koho, být nakloněn komu