Hlavní obsah

plus [plys]

Příslovce

 1. víc(e)
 2. ve spojení s adv. nebo adj. vyjadřuje komparativplus grandvětšíplus beaukrásnějšíplus tardpozději
 3. plus... que více... než
 4. plus ou moins víceméně, více (nebo) méně
 5. ni plus ni moins nic víc a nic míň, nic jiného
 6. de plus en plus čím dál tím víc, stále více jaký
 7. on ne peut plus co (možná) nejvíce, nadmíru
 8. plus de víc(e) než, přes
 9. ...de plus nadto, (k tomu) ještě, navícune fois de plusještě jednou
 10. qui plus est a co víc, a nadto, a k tomu ještě
 11. en plus nadto, kromě toho, k tomu ještě
 12. sans plus a nic víc
 13. s adj. nebo adv. vyjadřuje superlativumla plus grande partienejvětší částau plus tôt(co možná) nejdříve
 14. non plus také ne, animoi non plusjá také ne, ani já
 15. ne... plus již ne, neJe ne comprends plus.Už nerozumím.

Předložka

 • en plus de qqchkromě, vedle čeho, mimo co

Spojka

 • plus matematické znaménko, navíc, a

Vyskytuje se v

bas: plus basníže, dále v textu

haut: plus hautvýše v textu

jamais: ne... jamais plus, ne... plus jamaisuž nikdy, nikdy víc

non: non plustaké ne zápor k aussi

plaire: s'il vous plaîtprosím (vás)

plaisant: mauvais plaisantnemístný vtipálek

plus: plus... quevíce... než

pouvoir: n'en pouvoir mais/plusuž nemoci/nemoct dál(e) vyčerpáním, ze zoufalství ap.

rien: rien de plus, rien de moinsnic víc, nic míň přesně tolik

tant: tant et plushodně, mnoho, často

tard: le plus tardnejpozději

tôt: plus tôtdříve v dřívější hodinu

cran: un cran plus hauto stupínek výš

différer: sans (plus) différerbez odkladu, ihned

plus-que-parfait: plus-que-parfait surcomposéčas předminulý složený, složené plusquamperfektum

point: au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovaně

possible: le plus vite possibleco nejrychleji

raison: plus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)příliš

si: s'il vous plaîtprosím (vás), račte

souvent: le plus souventnejčastěji

tout: plus du toutuž vůbec ne

vite: au plus viteco nejrychleji

vous: S'il vous plaît.Prosím vás.

y: Je n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.

assez: plus qu'assezvíc než dost

autant: d'autant plustím víc(e)

beaucoup: C'est beaucoup plus rapide.Je to o mnoho rychlejší.

besoin: Je n'en ai plus besoin.Už to nepotřebuji.

bouger: Le blessé ne bouge plus.Zraněný už se nehýbá.

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

grand: rendre plus grandzvětšit

le, la: les plus beauxnejkrásnější

ne: Il n'est plus là.Už tu není.

ou: Maintenant, ou bien plus tard.Teď anebo později.

petit: rendre plus petitzmenšit

que: plus/moins que...více/méně než...

qui: qui plus esta co (je) víc, a co navíc

radis: Je n'ai plus un radis.Nemám ani vindru.

suffire: Je n'y suffis plus.Už na to nestačím.

supporter: Il ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.