Hlavní obsah

ne [nə]

Příslovce

  1. záporná částice umístěná před slovesem druhá část záporu je tvořena částicí pas, která stojí za slovesemJe ne le veux pas.Nechci to.
  2. záporná částice umístěná před slovesem užívaná samostatně
  3. záporná částice umístěná před slovesem užívaná ve spojení s dalším záporkamiIl n'est plus là.Už tu není.

Vyskytuje se v

ciller: ne pas cillerani nemrknout, nehnout brvou

coulant: nœud coulantsmyčka uzel

demander: ne demander qu'à faire qqchchtít jen/pouze (u)dělat co

guère: ne... guèrene příliš, ne moc

jamais: ne... jamais quevždy, vždycky

mie: ne... mievůbec ne, ani trochu

plus: on ne peut plusco (možná) nejvíce, nadmíru

que: que... neaniž (by)...

tarir: ne pas tarirneustále mluvit

aquilin: nez aquilinorlí nos

bosse: ne rêver que plaies et bossesvyhledávat rvačky

cavité: cavité du neznosní dutina

décolérer: ne pas décolérernevycházet ze zlosti

déplaire: Ne vous (en) déplaise.Dovolíte-li., S prominutím.

dormir: ne dormir que d'un œilspát na půl oka

embêter: Il ne s'embête pas.Ten se má dobře, Ten si žije.

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

ferroviaire: réseau/nœud/trafic ferroviaireželezniční síť/uzel/doprava

heureux: être né sous une heureuse étoilenarodit se pod šťastnou hvězdou

ignorer: ne pas ignorerdobře vědět

lasser: enthousiasme que rien ne lassenevyčerpatelný optimismus

lever: ne pas lever le petit doigtnehnout ani prstem nic neudělat

marche: Ne montez pas en marche.Nenastupujte za jízdy.

marmite: hovor. nez en pied de marmite= rozpláclý ohrnutý nos

mélancolie: hovor. ne pas engendrer la mélancolienezkazit žádnou legraci

moyen: ne pas avoir de grands moyensnemít zvláštní schopnosti

naître: être né pour qqn/qqchbýt (jako) zrozený pro koho/co

œil: ne pas quitter qqch des yeuxnespustit co z očí

pouvoir: on ne peut mieuxbezvadně

prière: Prière de ne pas se pencher à la fenêtre.Nevyklánějte se z oken.

quitter: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se od koho na krok

semblant: (ne) faire semblant de riendělat jako nic

si: Si je ne me trompe.Nemýlím-li se.

sou: ne pas avoir le sounemít ani vindru

tendre: hovor. ne pas être tendre pour/avec qqnnejednat v rukavičkách, nemazlit se s kým

venir: ne faire qu'aller et venirvrátit se za okamžik, být hned zpátky

accord: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

asperger: asperger d'eau lustrale un nouveau-népokropit novorozence svěcenou vodou

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

bouger: Le blessé ne bouge plus.Zraněný už se nehýbá.

coller: riz qui ne colle pasrýže, která se nelepí

comprendre: Personne ne me comprend.Nikdo mě nechápe.

connaître: Sa générosité ne connaît pas de bornes.Jeho štědrost nezná mezí.

constituer: Cela ne constitue pas un engagement.To není závazek.

coûter: Ça ne coûte rien.Za to nic nedáš.

craindre: Je crains qu'il (ne) vienne.Bojím se, že přijde.

croire: Je ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.

dédoubler: Je ne peux pas me dédoubler.Nemůžu se rozkrájet. být na dvou místech zaráz

défait: nœud défaitrozvázaný uzel

demeurant (au): Au demeurant, je ne suis pas concerné.Mě se to ostatně netýká.

dépenser: ne pas dépenser un souneutratit ani halíř

douter: ne pas se douter de qqchnemít ani tušení o čem

exagérer: Il ne faut rien exagérer !Nic se nemá přehánět!

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

ne: Je ne le veux pas.Nechci to.

nœud: nœud papillonmotýlek na krk

pardonner: maladie qui ne pardonne pasnemoc, která nikoho neušetří

personne: Personne ne le sait.Nikdo to neví.

présager: Cela ne présage rien de bon.To nevěští nic dobrého.

rapporter: La réponse ne se rapporte pas à la question.Odpověď se nevztahuje k otázce.

reculer: Il ne recule devant rien.Před ničím se nezastaví.

regretter: Je ne regrette rien.Ničeho nelituji.

reparaître: Ne reparais jamais ici.Už se tu (nikdy) neukazuj.

risquer: Je ne m'y risquerai pas.Na to si netroufám., K tomu se neodvážím.

savoir: Il ne sait pas l'orthographe.Neumí pravopis.

suivre: Cet élève ne suit pas.Ten žák nedává pozor.

supporter: Il ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.

acquis: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl., Jmění nakradené není požehnané.

assiette: ne pas être dans son assiettenebýt ve své kůži

baisser: baisser le nezupadnout do rozpaků, zastydět se

barbe: au nez et à la barbe de qqnpřed očima koho, veřejně před kým, navzdory komu

bien: Bien mal acquis ne profite jamais.Lehce nabyl, lehce pozbyl.

bond: ne faire qu'un bondvrhnout se

bouchée: ne faire qu'une bouchée de qqchzhltnout co

bout: mener qqn par le bout du nezvodit koho za nos

cadeau: hovor. ne pas faire de cadeau à qqnněco komu nedarovat

candidat: Je ne suis pas candidat !To mě neláká!

céder: Il ne lui cède en rien.Vyrovná se mu.

dávka: ne pas dépasser la dose prescritenepřekročit předepsanou dávku

hnout: Que personne ne bouge !Ani hnout!

hvězda: être né sous une bonne étoilenarodit se pod šťastnou hvězdou

krok: ne pas quitter qqn d'une semellenehnout se od koho na krok

mlčení: Qui ne dit mot consent.Mlčení znamená souhlas.

mlčet: être muet comme la tombe, ne pas desserrer les dentsmlčet jako hrob

naprázdno: ne pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouillevyjít naprázdno

nikam: Cela ne mène à rien.To nikam nevede.

nitka: ne tenir qu'à un filviset na nitce

od, ode: à vue de nezod oka

odlepit se: Il ne nous a pas décollés une minute.hovor. Ani na minutu se od nás neodlepil.

paráda: ne songer qu'aux chiffonsmyslet jen na parádu

pobízet: ne pas se faire beaucoup priernedat se pobízet

posezení: ne faire qu'une bouchée de qqchsníst co na posezení

aby: Je ne veux pas que tu partes.Nechci, abys odjel.

ano: Tu ne viens pas avec moi ? – Si.Nepůjdeš se mnou? – Ano.

cena: Ça ne vaut pas la peine.To nemá cenu.

cítit se: Je ne me sens pas bien.Necítím se dobře.

člověk: On ne sait jamais.Člověk nikdy neví.

dobře: Je ne parle pas bien français.Nemluvím dobře francouzsky.

francouzsky: Je ne parle pas français.Nemluvím francouzsky.

hlesnout: ne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufterani nehlesnout

chápat: Je ne comprends pas.Nechápu.

chodit: Ne pars pas encore !Nechoď ještě!

chybět: Vous ne manquez rien ?Nechybí vám nic?

jak: Je ne sais pas comment le dire.Nevím, jak to říct.

jakže: Mais comment! Tu ne le sais pas?Jakže, ty to nevíš?

jemu: Ne le lui dis pas.Jemu to neříkej.

jestliže: S'il pleut, je ne sortirai pas.Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.

: Cela ne la concerne pas.Jí se to netýká.

jich: Cela ne les concerne pas.Jich se to netýká.

již: Il ne pleut plus.Již neprší.

kde: C'est le lieu où je suis né.To je místo, kde jsem se narodil.

kdy: Quand es-tu né ?Kdy ses narodil?

lačný: Ne buvez pas à jeun.Nepijte na lačný žaludek.

líto: Il ne regrette pas son temps.Není mu líto času.

mluvit: Je ne parle pas français.Nemluvím francouzsky.

moct: Ça ne peut pas être lui.To nemůže být on.

mu: Ne le lui dis pas.Neříkej mu to.

narodit se: Quand/Où est-ce que vous êtes né ?Kdy/Kde jste se narodil?

narozený: né le...narozený dne...

nějak: Je ne me sens pas très bien.Je mi nějak divně.

nepodařit se: Je ne suis pas arrivé à être à temps.Nepodařilo se mi přijít včas.

nerad: Je ne voudrais pas...Nerad bych...

nesmět: Il ne faut pas faire qqch.Nesmí se dělat co.

nesouhlasit: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

nevadit: Ça ne me gêne/dérange pas.To mně nevadí.

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

ono: Il ne se sentait pas bien.Ono mu nebylo dobře.

pak: Comment ne pas se fâcher !Pak se člověk nemá zlobit!

platný: Cela ne sert à rien.Není to nic platné.

plést se: Si je ne me trompe.Jestli se nepletu.

pokud: En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.Pokud jde o mě, nejsem proti.

pořádek: žádný problém Ça va., to nevadí Ça ne fait rien., Ce n'est pas grave.To je v pořádku.

březen: En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.

cítit: ne pas pouvoir blairer qqn/qqchnemoci ani cítit koho/co

cizí: fourrer son nez partoutstrkat nos do cizích věcí

cukr: ne pas être en sucrenebýt z cukru

čenich: fourrer son nez partoutstrkat do všeho čenich

čich: avoir le nez creux, avoir du flairmít dobrý čich

dál: Ça ne va plus (comme ça).Tak už to dál nejde.

debata: Ne discutez pas !Bez debat!

dělat: Ne t'en fais pas.Nic si z toho nedělej.

dlouhý: faire un pied de nez à qqn(u)dělat dlouhý nos na koho

dotknout se: Il ne l'a même pas touchée.Ani se jí nedotkl.

gordický: trancher le nœud gordienrozetnout gordický uzel

grešle: ne pas valoir un clounestát ani za zlámanou grešli