Hlavní obsah

ne [nə]

Příslovce

  1. záporná částice umístěná před slovesem druhá část záporu je tvořena částicí pas, která stojí za slovesemJe ne le veux pas.Nechci to.
  2. záporná částice umístěná před slovesem užívaná samostatně
  3. záporná částice umístěná před slovesem užívaná ve spojení s dalším záporkamiIl n'est plus là.Už tu není.

Vyskytuje se v

dávka: nepřekročit předepsanou dávkune pas dépasser la dose prescrite

hnout: Ani hnout!Pas bouger !, Que personne ne bouge !

hvězda: narodit se pod šťastnou hvězdouêtre sous une bonne étoile

jestliže: jestliže nesinon

krok: nehnout se od koho na krokne pas quitter qqn d'une semelle

mlčení: Mlčení znamená souhlas.Qui ne dit mot consent.

mlčet: mlčet jako hrobêtre muet comme la tombe, ne pas desserrer les dents

naprázdno: vyjít naprázdnone pas avoir résultat, se solder par un échec, ne servir à rien, ze soutěže ap. revenir bredouille

: nenon plus

zatím: zatím (ještě) nepas encore

aby: Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.

aby: Mám strach, aby se nevrátil.J'ai peur qu'il ne revienne.

aby: Aby se rodiče nevrátili dřív!Que les parents ne reviennent plus tôt !

ale: ale nemais non

ani: Chceš napít? – Ani ne.Tu veux boire quelque chose ? – Pas trop.

ano: Nepůjdeš se mnou? – Ano.Tu ne viens pas avec moi ? – Si.

cena: To nemá cenu.Ça ne vaut pas la peine.

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

člověk: Člověk nikdy neví.On ne sait jamais.

dobře: Nemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.

dobře: Není mi dobře.Je ne me sens pas bien.

dokud: dokud neen attendant que

francouzsky: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

hlesnout: ani nehlesnoutne pas piper, neprotestovat ne pas broncher, ne pas dire un mot, ne pas moufter

chápat: Nechápu.Je ne comprends pas.

chodit: Nechoď ještě!Ne pars pas encore !

chybět: Nechybí vám nic?Vous ne manquez rien ?

: ne.Pas moi.

jak: Nevím, jak to říct.Je ne sais pas comment le dire.

jakže: Jakže, ty to nevíš?Mais comment! Tu ne le sais pas?

jemu: Jemu to neříkej.Ne le lui dis pas.

jestliže: Jestliže bude pršet, nepůjdu ven.S'il pleut, je ne sortirai pas.

: Jí se to netýká.Cela ne la concerne pas.

jich: Jich se to netýká.Cela ne les concerne pas.

již: Již neprší.Il ne pleut plus.

kde: To je místo, kde jsem se narodil.C'est le lieu où je suis né.

kdy: Kdy ses narodil?Quand es-tu ?

lačný: Nepijte na lačný žaludek.Ne buvez pas à jeun.

líto: Není mu líto času.Il ne regrette pas son temps.

mluvit: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

moct: To nemůže být on.Ça ne peut pas être lui.

mu: Neříkej mu to.Ne le lui dis pas.

narodit se: Kdy/Kde jste se narodil?Quand/Où est-ce que vous êtes ?

narozený: narozený dne... le...

nějak: Je mi nějak divně.Je ne me sens pas très bien.

také: já také nemoi non plus

vůbec: ale vůbec nemais pas du tout

březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

cítit: nemoci ani cítit koho/cone pas pouvoir blairer qqn/qqch

cítit se: necítit se ve své kůžine pas être dans son assiette

cizí: strkat nos do cizích věcífourrer son nez partout

cukr: nebýt z cukrune pas être en sucre

čenich: strkat do všeho čenichfourrer son nez partout

čenich: Nejde mu to pod čenich.Ça ne le botte pas.

čich: mít dobrý čichavoir le nez creux, avoir du flair

dál: Tak už to dál nejde.Ça ne va plus (comme ça).

debata: Bez debat!Ne discutez pas !

dělat: Nic si z toho nedělej.Ne t'en fais pas.

dlouhý: (u)dělat dlouhý nos na kohofaire un pied de nez à qqn

dotknout se: Ani se jí nedotkl.Il ne l'a même pas touchée.

gordický: rozetnout gordický uzeltrancher le nœud gordien

grešle: nestát ani za zlámanou grešline pas valoir un clou

haléř: být bez haléřene pas avoir un sou vaillant

hasit: Nehas, co tě nepálí.Ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas.

hever: páčit co z koho heveremne pas pouvoir arracher qqch à qqn

hnout: nehnout pro koho prstemne pas remuer le petit doigt pour qqn

hnout se: nehnout se ani na krok od kohone pas quitter qqn d'une semelle

hnout se: nemoci se hnout z místane savoir comment s'y prendre

hotový: expr. být se vším hned hotovne pas y aller par quatre chemins

hovno: Myslí, že jeho hovno nesmrdí.Il ne se prend pas pour une merde.

hrát si: hrát si na svém vlastním písečkune s'occuper que de ses propres intérêts

chlup: Nepustím ani chlup.Je ne lâcherai pas un sou.

kácet: Když se kácí les, létají třísky.On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.

kam: Kdo chce kam, pomozme mu tam.Il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

kámen: nenechat kámen na kamenine pas laisser pierre sur pierre

kapesník: udělat si uzel na kapesníkufaire un nœud à son mouchoir

koště: Nové koště dobře mete.Ferveur de novice ne dure pas longtemps.

kotník: nesahat komu ani po kotníkyne pas aller à la cheville de qqn

kousat: Pes, který štěká, nekouše.Chien qui aboie ne mord pas.

krátký: udělat krátký proces s kýmne faire qu'une bouchée de qqn

kuře: neublížit ani kuřetine pas faire de mal à une mouche

kvapný: Práce kvapná málo platná.Il ne faut rien précipiter.

květina: Ženu ani květinou neuhodíš.Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.

lézt: Ten neví, do čeho leze.Il ne sait pas dans quoi il s'engage.

malovat: expr. Nemaluj čerta na zeď.Ne parle pas de malheur.

mech: obrůstat mechemstárnout prendre de l'âge, být zaostalý ne pas être dans le vent

mést: Nové koště dobře mete.Ferveur de novice ne dure pas longtemps.

mléko: Ještě mu teče mléko po bradě.Si on lui pressait le nez, il en sortirait du lait.

myš: Ani myš by tam neproklouzla.Pas un chat ne passerait.

nabýt: Lehce nabyl, lehce pozbyl.Bien mal acquis ne profite jamais.