Hlavní obsah

ale

Spojka

  1. (avšak) maisale nemais non
  2. (nýbrž) maisNebyl jsem to já, ale on.C'était pas moi, mais lui.
  3. (stupňování, zesílení významu) mais (aussi)nejen... ale i...non seulement... mais aussi...
  4. (kompenzace negativního) maisale na druhé straněmais d'autre part

Částice

  • údivquel/quelle +subst., maisTo je ale počasí!Quel temps !Ale jdi! nevěřícněSans blague ?, Allons !

Vyskytuje se v

aller: qqch sahat, dosahovat k čemu, kam, přen. zajít (až) k čemualler jusqu'à

aller-retour: zpáteční jízdenka/letenka(billet) aller-retour

ethmoïde: etmoidální, čichový týkající se čichové kostiethmoïde, ethmoïdal/-ale

hâler: opálit se o pokožcese hâler

pis: v nejhorším (případě), při nejhoršímau pis aller

va-vite: ve spěchu, nakvap, zběžněà la va-vite

aller: zpáteční lístekun aller (et) retour

aviron: veslovataller à l'aviron

bicyclette: jezdit na kolealler à bicyclette

billet: zpáteční jízdenkabillet aller et retour

chercher: jít pro koho/coaller chercher qqn/qqch

diable: Jděte k čertu.Allez au diable.

fond: jít k jádru věcialler au fond des choses

juste: dobře padnout o oblečeníaller juste

ligne: začí(na)t nový odstavecaller à la ligne

rencontre: jít komu naprotialler à la rencontre de qqn

renseignement: shánět informace o kom, vyptávat se na kohoaller aux renseignements sur qqn

sans: To se rozumí samo sebou.Cela va sans dire.

secours: jít pro pomocaller chercher du secours

selle: jít na stolicialler à la selle

simple: jedna cesta jednoduchá jízdenkaun aller simple

soi: To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.Cela va de soi.

terrain: jít na soubojaller sur le terrain

trouver: jít/přijít ke komu na návštěvu ap.aller/venir trouver qqn

urne: dostavit se k volbámaller aux urnes

va-et-vient: pouliční ruchva-et-vient de la rue

va-tout: hrát o všechnofaire va-tout

venir: chodit sem a tam, přecházetaller et venir

voir: navštívit kohoaller voir qqn

à: jít/jet do Pařížealler à Paris

allez: Do toho, do toho.sport. Allez, allez.

avant: jít vpředaller en avant

bien: mít se dobřealler bien

brancher: Šel bys do kina?Ça te branche d'aller au ciné ?

cailler: V noci bude kosa.Ça va cailler cette nuit.

chose: Vysvětlím vám to.Je vais vous expliquer la chose.

comment: Jak se máte?Comment allez-vous ?, fam. Comment ça va ?, pop. Comment que ça va ?

de: jet z Prahy do Brnaaller de Prague à Brno

décroître: Bouře slábne.La tempête va décroissant.

notre: Jak se má náš nemocný?Comment va notre malade ?

on: (Pů)jdeme (tam)., Jdeme na to.On y va.

: Kam jdeš?Où vas-tu ?

part: Jinak je všechno v pořádku.À part cela tout va bien.

patte: jít po svýchaller à pattes

tout: Vše jde dobře.Tout va bien.

venue: přecházení sem a tamles allées et venues

y: Jdeš tam.Tu y vas.

besogne: pracovat rychlealler vite en besogne

but: jít přímo k cílialler droit au but

cheville: nesahat komu ani po kotníkyne pas aller à la cheville de qqn

cul: mít holý zadekaller cul nu

découverte: vydat se za čím, hledat, poznávat coaller à la découverte de qqch

devant: jít vstříc nebezpečíaller au-devant du danger

droit: jít přímo na věcaller droit au but

fer: Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísahaCroix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.

ficher: Jdi se vycpat.Va te faire fiche.

loin: zajít příliš dalekoaller trop loin

matricule: Má to blbý. jeho situace se zhoršujehovor. Ça va barder pour son matricule.

mort: nejednat v rukavičkách, nemazlit se s tímne pas y aller de main morte

pair: jít ruku v ruce s kým/čímaller de pair avec qqn/qqch

pendre: Ať si jde stěžovat někam jinam.hovor. Qu'il aille se faire pendre ailleurs.

petit: Jde to pomalu, ale jistě.Cela va son petit bonhomme de chemin.

planter: odstěhovat se na venkov, usadit se na venkověaller planter ses choux

ravitaillement: jít sehnat něco k snědkuhovor. aller au ravitaillement

reculons (à): jít někam s nechutíaller quelque part à reculons

allée: chození sem a tam, přecházení, pobíháníallée et venue

souffler: Myslí si, že to udělá raz dva.hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.

tant: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až ucho upadne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

train: uhánět pekelnou rychlostíaller à fond de train

vau-l'eau (à): přijít na zmar(s'en) aller à vau-l'eau

vite: brát to trapem, hnát tohovor. aller plus vite que les violons

čerstvý: jít na čerstvý vzduch(aller) prendre l'air

čert: Jděte k čertu.Allez au diable.

dařit se: Jak se vám daří?Comment allez-vous ?

divadlo: jít do divadlaaller au théâtre

fronta: jít na frontualler au front

hora: jet na horyaller à la montagne

chodit: chodit na lov/na rybyaller à la chasse/à la pêche

jádro: jít k jádru věcíaller au fond des choses

jednotlivost: postupovat od obecného k jednotlivostemaller du général au particulier

jízdenka: zpáteční jízdenka(billet) aller (et) retour

kriminál: dostat kriminálaller en taule

kutě: jít na kutěaller/se mettre au plumard

ale: Ale jdi! nevěřícněSans blague ?, Allons !

asi: Asi bude pršet.Je pense qu'il va pleuvoir.

autobus: jezdit do práce autobusemprendre le bus pour aller au travail

běžet: Běž pryč!Va-t-en !

deci: jít na dvě deci vínaaller boire un verre de vin

do: jít do divadlaaller au théâtre

dobře: Mám se dobře.Je vais bien.

dojíždět: dojíždět do školy vlakemprendre le train pour aller à l'école

dovolená: jet na dovolenoualler en vacances

hajzl: jít na hajzlaller aux chiottes

hodit se: hodit se k čemu slušetaller bien avec qqch, ensemble

chtít: To chce klid!Allons, du calme !

chtít se: Chce se mi spát/na záchod.J'ai envie de dormir/d'aller aux toilettes.

jak: Jak se máš?Comment vas-tu ?

jakpak: Jakpak se máš?Comment ça va?

jednosměrný: jednosměrná jízdenkaaller

jet: jet autemaller en voiture, prendre la voiture

jezdit: Jezdíš do práce autem?Tu prends ta voiture pour aller au travail ?

jít: jít pěškyaller à pied

kam: Kam jdeš?Où vas-tu ?, hovor. Tu vas où ?

kino: jít do kinaaller au cinéma

kolo: jet na kolealler à vélo

kudy: Kudy se dostanu na nádraží?Je fais comment pour aller à la gare ?

bát se: přísl. Kdo se bojí, nesmí do lesa.Qui craint des feuilles, n'aille point au bois.

cíl: jít přímo k cílialler droit au but

čoud: zmizet jako čouds'en aller en fumée

ďábelsky: jet ďábelsky rychlealler un train d'enfer

dál: Tak už to dál nejde.Ça ne va plus (comme ça).

daleko: zajít příliš dalekoaller trop loin

ďas: expr. Ať táhne k ďasu.Qu'il aille au diable.

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse.

fiasko: (s)končit fiaskems'en aller en eau de boudin

hotový: expr. být se vším hned hotovne pas y aller par quatre chemins

karta: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout

kotník: nesahat komu ani po kotníkyne pas aller à la cheville de qqn