Hlavní obsah

sans [sɑ̃]

Předložka

  • bezsans doutebezpochybysans cesseneustálesans mot direbeze slovaCela va sans dire.To se rozumí samo sebou.

Příslovce

  • les jours avec et les jours sansdobré a špatné dny

Vyskytuje se v

arrêt: bez přestání, bez přestávky, ustavičněsans arrêt

autre: samozřejmě, ovšem, zajistésans autre

bavure: bezvadný, bez poskvrnkysans bavure(s)

cesse: bez ustání, bez přestání, neustálesans cesse

comparaison: nesrovnatelněsans comparaison

conséquence: bezvýznamnýsans conséquence

contredit: nesporněsans contredit

délai: neprodleně, bezodkladněsans délai

dépit: proti zdravému rozumuen dépit du bon sens

désemparer: bez přerušení, v jednom kusesans désemparer

discontinuer: bez přerušení, bez přestávky, nepřetržitěsans discontinuer

doute: určitěsans doute

encombre: bez problémů, bez nesnází, bez obtížísans encombre

excès: s mírou, umírněněsans excès

façon: bez okolků, nenuceněsans façon

férir: bez jediné rány, bez boje i přen.sans coup férir

fin: neustále, nepřetržitěsans fin

mélange: čistý, bez příměsísans mélange

nombre: nesčetný, bezpočetnýsans nombre

non: ne bez...non sans...

pareil: jedinečný, výjimečný, unikátnísans pareil(le)

partage: bezvýhradnýsans partage

plus: a nic vícsans plus

précédent: bezpříkladný, bezprecedentnísans précédent

relâche: bez oddechu, bez přestávkysans relâche

rémission: bez slitování, bez dalšího odkladusans rémission

répit: bez ustání, bez přestání, bez oddechusans répit

reproche: bezúhonnýsans reproche(s)

réserve: bezvýhradný, bezvýhradně, upřímněsans réserve

restriction: bezvýhradně, bez výhradsans restriction

retour: nenávratně, navždysans retour

rime: bez jakékoliv příčinysans rime ni raison

sans: +subj. aniž by, bez toho abysans que

second: nevyrovnatelný, kterému není rovnosans seconde

sens: smyslnost, sexuální touha, chtíčles sens

trêve: neustále, bez ustánísans trêve

vergogne: nestydatý, nestoudný, nestydatěsans vergogne

acception: bez ohledu na cosans acception de qqch

accompagnement: zpívat bez doprovoduchanter sans accompagnement

alouette: španělský ptáček masový závitekgastr. alouette sans tête

broncher: bez vzpírání, aniž by (kdo) hnul brvousans broncher

caractère: nevýrazný, bezvýraznýsans caractère

chasse: hon bez povoleníchasse sans autorisation

commun: zdravý rozumsens commun

compensation: bez náhradysans compensation

compter: nepočítaje (v to)sans compter

consistance: nepevný člověkesprit sans consistance

couleur: nevýrazný stylstyle sans couleur

crainte: buďte bez obav z čehosoyez sans crainte à qqch

débourser: bez nejmenších výdajůsans rien débourser, sans débourser un sous

débrider: bez přestávky, v jednom kusezast. sans débrider

déconner: Vážně!, Fakt!, Bez prdele!Sans déconner !

défaillance: neochvějná paměťmémoire sans défaillance

délibération: bez rozmyslusans délibération

délier: bez nejmenších výdajůsans bourse délier

demeure: bez průtahusans demeure

derrière: obráceně zadní částí dopředusens devant derrière

dessous: obrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácenýsens dessus dessous

dessus: obrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácenýsens dessus dessous

dételer: pracovat v jednom kusetravailler sans dételer

détour: přímo, bez okolkůsans détour

différer: bez odkladu, ihnedsans (plus) différer

difficulté: snadno, bez obtížísans difficulté

domicile: osoba bez trvalého bydlištěsans domicile fixe

douleur: bezbolestný porodaccouchement sans douleur

effet: bez účinku, bez výsledku, bezvýsledný, neúčinnýsans effet

effort: bez námahy, snadno, lehcesans effort

égal: nebývalý, neslýchaný, nevýslovný, bezpříkladnýsans égal

équité: mít smysl pro spravedlnostavoir le sens de l'équité

équivalent: nemající obdobysans équivalent

espoir: bez naděje, beznadějný, beznadějněsans espoir

fard: přirozeně, prostě, bez příkrassans fard

fil: bezdrátová telefonie, radiotelefonietéléphonie sans fil T. S. F.

fixe: bezdomovec(personne) sans domicile fixe S. D. F.

fruit: marný, zbytečnýsans fruit

giratoire: směr jízdy na kruhovém objezdusens giratoire

hâte: beze spěchusans hâte

honte: bez ostychusans honte

intermédiaire: bez prostředníka, přímosans intermédiaire

interrompre: bez přerušenísans s'interrompre

issue: slepá ulicerue sans issue

lanterner: neprodleně, bez odkladu, bezodkladněsans lanterner

large: v širším slova smysluau sens large du terme

lasser: neúnavněsans se lasser

manière: bez okolků, bez zbytečných cavykůhovor. sans manières

manquer: nemít rozummanquer de bon sens

mélodie: nemelodickýsans mélodie

ménagement: jednat s kým bezohlednětraiter qqn sans ménagement

mentir: na mou dušisans mentir

offenser: Aniž bych vás chtěl urazit., Bez urážky.Sans (vouloir) vous offenser.

peine: bez obtížísans peine

penser: (u)dělat co bezmyšlenkovitěfaire qqch sans y penser

pitié: bezcitný, nemilosrdný, nelítostný, nemilosrdně, nelítostněsans pitié

presser: beze spěchu, klidněsans se presser

prétention: nenáročný člověkhomme sans prétentions

ambages: bez okolkůsans ambages

benzin: bezolovnatý benzinessence sans plomb

bez, beze: beze sporusans doute, indubitablement

bezbarvý: bezbarvý stylstyle sans couleur

bezděčně: (u)dělat co bezmyšlenkovitěfaire qqch sans y penser

bezohledně: bezohledně zacházet s kýmtraiter qqn sans aménité

cavyky: bez dlouhých cavykůsans chichis

dělo: bezzákluzové dělocanon sans recul

dokola: stále dokolasans cesse

důvod: bez důvodusans (aucune) raison, sans motif

fakt: Fakt!Sans déconner !, C'est vrai !

hledět: nehledě, nehledíc k čemusans tenir compte, abstraction faite de qqch

hodinový: proti směru hodinových ručičekdans le sens inverse des aiguilles d'une montre

humor: černý/šibeniční/suchý humorhumour noir/macabre/pince-sans-rire

chuť: bez chutisans goût, fade

jednosměrný: jednosměrná doprava/ulice/silnicecirculation/rue/voie à sens unique

jednotvárný: jednotvárný stylstyle sans couleur

kapitulace: bezpodmínečná kapitulacecapitulation sans conditions

konkurence: bez konkurencesans rival

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

lad: bez ladu a skladupêle-mêle, sens dessus-dessous

manželství: bezdětné manželstvíménage sans enfants

morálka: jedinec bez morálkyindividu sans moralité

náhrada: bez náhradysans compensation

námaha: bez námahysans effort

náznak: bez náznaku odporusans aucun signe de désaccord

nesmysl: holý nesmyslpur non-sens

ale: Ale jdi! nevěřícněSans blague ?, Allons !

být: Je mi dobře/špatně.Je me sens bien./J'ai mal au cœur.

cítit se: Necítím se dobře.Je ne me sens pas bien.

dobře: Není mi dobře.Je ne me sens pas bien.

mnohem: Je mi mnohem lépe.Je me sens beaucoup mieux.

načerno: jezdit načernoresquiller, voyager sans billet

nechráněný: nechráněný přejezdpassage sans barrière

nějak: Je mi nějak divně.Je ne me sens pas très bien.

bázeň: rytíř bez bázně a hanychevalier sans peur et sans reproche

co: přísl. Co jsme si, to jsme si.Sans rancune.

další: bez dalšího odkladusans rémission

dát: To dá rozum.Cela tombe sous le sens.

dlouhý: dlouhý jako týden před výplatoulong comme un jour sans pain

do: do třetice všeho dobréhojamais deux sans trois

honit se: honit se z práce do práceturbiner sans arrêt

jakýkoli: bez jakéhokoli důvodusans rime ni raison

kácet: Když se kácí les, létají třísky.On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.

kouř: Není kouře bez ohně.Il n'y a pas de fumée sans feu.

mlátit: mlátit prázdnou slámu planě mluvitparler sans avoir rien à dire

mráček: štěstí bez mráčkůbonheur sans nuages

naruby: obrátit vše narubymettre tout sens dessus dessous

neslavně: neslavně odejítpartir sans tambour ni trompette