Hlavní obsah

plus [plys]

Příslovce

 1. víc(e)
 2. ve spojení s adv. nebo adj. vyjadřuje komparativplus grandvětšíplus beaukrásnějšíplus tardpozději
 3. plus... que více... než
 4. plus ou moins víceméně, více (nebo) méně
 5. ni plus ni moins nic víc a nic míň, nic jiného
 6. de plus en plus čím dál tím víc, stále více jaký
 7. on ne peut plus co (možná) nejvíce, nadmíru
 8. plus de víc(e) než, přes
 9. ...de plus nadto, (k tomu) ještě, navícune fois de plusještě jednou
 10. qui plus est a co víc, a nadto, a k tomu ještě
 11. en plus nadto, kromě toho, k tomu ještě
 12. sans plus a nic víc
 13. s adj. nebo adv. vyjadřuje superlativumla plus grande partienejvětší částau plus tôt(co možná) nejdříve
 14. non plus také ne, animoi non plusjá také ne, ani já
 15. ne... plus již ne, neJe ne comprends plus.Už nerozumím.

Předložka

 • en plus de qqchkromě, vedle čeho, mimo co

Spojka

 • plus matematické znaménko, navíc, a

Vyskytuje se v

bas: plus basníže, dále v textu

haut: plus hautvýše v textu

jamais: ne... jamais plus, ne... plus jamaisuž nikdy, nikdy víc

non: non plustaké ne zápor k aussi

plaire: s'il vous plaîtprosím (vás)

plaisant: mauvais plaisantnemístný vtipálek

plus: plus... quevíce... než

pouvoir: n'en pouvoir mais/plusuž nemoci/nemoct dál(e) vyčerpáním, ze zoufalství ap.

rien: rien de plus, rien de moinsnic víc, nic míň přesně tolik

tant: tant et plushodně, mnoho, často

tard: le plus tardnejpozději

tôt: plus tôtdříve v dřívější hodinu

cran: un cran plus hauto stupínek výš

différer: sans (plus) différerbez odkladu, ihned

plus-que-parfait: plus-que-parfait surcomposéčas předminulý složený, složené plusquamperfektum

point: au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovaně

possible: le plus vite possibleco nejrychleji

raison: plus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)příliš

si: s'il vous plaîtprosím (vás), račte

souvent: le plus souventnejčastěji

tout: plus du toutuž vůbec ne

vite: au plus viteco nejrychleji

vous: S'il vous plaît.Prosím vás.

y: Je n'y tiens plus.Už mi na tom nezáleží.

assez: plus qu'assezvíc než dost

autant: d'autant plustím víc(e)

beaucoup: C'est beaucoup plus rapide.Je to o mnoho rychlejší.

besoin: Je n'en ai plus besoin.Už to nepotřebuji.

bouger: Le blessé ne bouge plus.Zraněný už se nehýbá.

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

grand: rendre plus grandzvětšit

le, la: les plus beauxnejkrásnější

ne: Il n'est plus là.Už tu není.

ou: Maintenant, ou bien plus tard.Teď anebo později.

petit: rendre plus petitzmenšit

que: plus/moins que...více/méně než...

qui: qui plus esta co (je) víc, a co navíc

radis: Je n'ai plus un radis.Nemám ani vindru.

suffire: Je n'y suffis plus.Už na to nestačím.

supporter: Il ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.

co: le plus tôt possibleco nejdříve

čas: plus-que-parfait čas předminulý

dělitel: le plus grand commun diviseurnejvětší společný dělitel

dost: plus qu'assezvíc než dost

jasně: y voir plus clairvidět to jasněji

konference: conférence du plus haut niveaukonference na nejvyšší úrovni

léto: au (plus) fort de l'étév nejparnějším létě

méně: plus ou moinsvíce či méně

milovat: aimer qqch plus que toutmilovat co nade vše

minus: plus ou moinsplus minus

navíc: raison de plusdůvod navíc

odklad: sans plus de délaibez dalšího odkladu

pozdě: au plus tardnejpozději

aby: Que les parents ne reviennent plus tôt !Aby se rodiče nevrátili dřív!

blízký: Où est l'hôpital le plus proche ?Kde je nejbližší nemocnice?

dřív: une heure plus tôto hodinu dřív

již: Il ne pleut plus.Již neprší.

mluvit: Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.Mluvte prosím pomaleji.

moment: Un moment, s'il vous plaît !Moment, prosím!

nadživotní: statue plus grande que naturesocha v nadživotní velikosti

nahlas: Pouvez-vous parler plus fort ?Můžete mluvit víc nahlas?

něco: un peu plus tardo něco později

než: plus âgé que moistarší než já

o: plus âgé de deux ansstarší o dva roky

platit: L'addition, s'il vous plaît !Platím! na číšníka

pomalu: Parlez plus lentement, s'il vous plaît.Mluvte prosím pomaleji.

březen: En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.

dál: n'en pouvoir plusnemoci (už) dál duševně

důkladně: de plus belleještě důkladněji

fígl: hovor. avoir plus d'un tour dans son sacznát všechny možné fígle

hezký: Le plus joli de l'affaire est que...Nejhezčí na tom je, že...

nadělat: être plus néfaste qu'utilenadělat víc škody než užitku

nalít: dire la plus pure vérité à qqnnalít komu čistého vína

pánbůh: dans le plus simple appareiljak ho/ji pánbůh stvořil

papež: être plus royaliste que le roibýt papežštější než papež