Hlavní obsah

mluvit

Nedokonavé sloveso

  1. (vyjadřovat řečí) parlerMluvte prosím pomaleji.Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.Mluvte hlasitěji.Parlez plus fort.
  2. (cizím jazykem ap.) parler, s'exprimerNemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.
  3. (rozmlouvat, hovořit) parler à/avec qqn, causerChci s tebou mluvit.Je veux te parler.
  4. (přednášet) parler, prononcer
  5. (svědčit) parler
  6. (být zadobře) parler

Vyskytuje se v

devátý: mluvit páté přes devátéparler à tort et à travers

fráze: mluvit ve frázíchfaire des phrases

hádanka: mluvit v hádankáchparler par énigmes

jiný: mluvit o něčem jinémparler d'autre chose

možný: mluvit o všem možnémparler de choses et d'autres

náš, naše: ob. mluvit po našemparler comme on parle chez nous

náznakově: mluvit náznakověparler par sous-entendus

otevřeně: mluvit otevřeněavoir son franc-parler

prospěch: mluvit ve prospěch koho/čehoparler à l'avantage de qqn

přes, přese: mluvit/plést páté přes devátéparler à tort et à travers

přestávka: mluvit bez přestávkyparler sans s'arrêter

příprava: mluvit bez přípravyparler d'abondance

pýcha: mluvit s pýchou o kom/čemparler avec fierté de qqn/qqch

anglicky: Mluvíte anglicky?Parlez-vous anglais ?

dobře: Nemluvím dobře francouzsky.Je ne parle pas bien français.

francouzsky: Nemluvím francouzsky.Je ne parle pas français.

kdo: O kom to mluvíte?De qui parlez-vous ?

kolemjdoucí: mluvit s kolemjdoucímiparler aux passants

mikrofon: mluvit do mikrofonuparler au micro

muset: Musím s ní mluvit.Il faut (absolument) que je lui parle.

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

nářečí: mluvit nářečímparler (en) patois

německy: Mluvíte německy?Parlez-vous allemand ?

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Parlez plus lentement, s'il vous plaît.

potichu: mluvit potichuparler bas/à voix basse/doucement

smysl: Nemá smysl o tom mluvit.Ça ne vaut pas la peine d'en parler.

spolu: Už jsme spolu mluvili.On s'est déjà parlé.

tebou: Chci s tebou mluvit.Je veux parler avec toi., Je veux te parler.

tiše: mluvit tišeparler bas

u: mluvit u obědaparler pendant le déjeuner

dobře: umět dobře mluvitavoir de la conversation

dub: To je jako když do dubu mluví.C'est comme si on parlait à un sourd.

obal: mluvit bez obaluparler sans déguisement

příkrasa: mluvit bez příkrasparler sans fard

abondance: parler avec abondancemluvit lehce

clarté: s'exprimer/parler avec clartévyjadřovat se/mluvit jasně

de: parler de toutmluvit o všem

élogieux: parler de qqn en termes élogieuxmluvit o kom pochvalně

intarissable: être intarissable sur qqchdonekonečna mluvit o čem

intelligible: parler de façon peu intelligiblemluvit nesrozumitelně

parler: parler à tort et à traversmluvit páté přes deváté

vis-à-vis: parler à son vis-à-vismluvit se svým protějškem

accent: avoir l'accent italienmít italský přízvuk, mluvit s italským přízvukem

avocat: Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.

dont: l'homme dont on parlemuž, o němž se mluví

élan: parler avec élanmluvit nadšeně

en: Il faut en parler.Je třeba o tom mluvit.

en: J'en parle.Mluvím o tom.

or: parler d'ormluvit moudře

parler: parler bas/à voix bassemluvit potichu

abondance: parler d'abondancemluvit bez přípravy

cantonade: parler à la cantonademluvit neadresně

chapitre: avoir voix au chapitremít do toho co mluvit

corde: Il ne faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu.V domě oběšence nemluv o provaze.

mot: parler à mots couvertsmluvit v narážkách

raisonner: hovor. raisonner comme un piedmudrovat, mluvit nesmysly

retourner: De quoi il retourne.O co jde., O čem se mluví., Co se děje.

verbe: avoir le verbe hautmluvit hlasitě, mluvit nadutě

voix: avoir voix au chapitremít do toho co mluvit