Hlavní obsah

říkat

Nedokonavé sloveso

  1. (sdělovat) co komu dire qqch à qqn
  2. přen.(jinak než řečí) dire
  3. (vyslovovat se) dire
  4. (poroučet) dire
  5. (slibovat) promettre, dire
  6. (pojmenovávat, nazývat) appeler

Vyskytuje se v

jemu: Jemu to neříkej.Ne le lui dis pas.

mu: Neříkej mu to.Ne le lui dis pas.

kdesi: Říkal kdesi cosi.Il a dit bien des choses.

přeskočit: Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Vin versé n'est pas avalé.

dire: Tak říkajíc., Jakoby., Jaksi.Comme qui dirait.

façon: To se jen tak říká.C'est une façon de parler.

bien: Tak co tomu říkáte?Eh bien ! Qu'en dites-vous ?

ce: To říkáte vy!C'est vous qui le dites !

comme: jak se říkácomme on dit

être: To vám říkám já.C'est moi qui vous le dis.

on: Říká se, že...On dit que...

que: Co na to říkáte?Qu'en dites-vous ?

amen: pobožně souhlasit se vším, co kdo říkádire amen à tout ce que dit qqn

deçà: neříkat ještě celou pravdu která je ještě horšírester en deçà de la vérité

mâcher: říkat (věci) bez obalu, nebrat si servítkyne pas mâcher ses mots

ni: neříkat ani ano ani nene dire ni oui ni non

ours: Už kůži prodáváš, a vlk ještě žije., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

parler: To se jen tak říká.C'est une façon de parler.

plat: říkat věci na plnou hubumettre les pieds dans le plat

répéter: Nenechá se prosit., Nemuselo se mu to říkat dvakrát.Il ne se l'est pas fait répéter.