Hlavní obsah

être [εtʀ]

Intranzitivní sloveso

 1. být, existovat, žít
 2. být ve spojení s časovým určenímIl est temps de partir.Je čas k odchodu.
 3. y être přen.chápat
 4. à qqn být koho, patřit komu
 5. de qqch být členem, účastnit se čeho, de qqn/qqch patřit ke komu/čemu
 6. en être být teplý (gay)
 7. pour qqch být pro co, souhlasit s čím
 8. sans qqch nemít co peníze, přístřeší ap., být bez čeho peněz ap.
 9. c'est, ce sera, c'était to je, to bude, to bylQui est-ce ?, fam. C'est qui ?Kdo je to?Qu'est-ce que c'est ?Co je to?
 10. vyjadřuje zdůrazněníC'est moi qui vous le dis.To vám říkám já.
 11. c'est-à-dire to jest, totiž, vlastně
 12. při tvoření otázky opisemEst-ce que vous venez ?Přijdete?
 13. N'est-ce pas ? Že ano?

Sloveso aux

 • pomocné sloveso ve složených slovesných tvarech

Fráze

 1. en être

Vyskytuje se v

aise: cítit se dobřeêtre à l'aise

bain: být zapletený, být namočený, být vtažen do něčehoêtre dans le bain

besoin: být třebaêtre besoin

bon: en qqch být dobrý v čemêtre bon

bord: být na (p)okraji čehoêtre au bord de qqch

cheval: sur qqch potrpět si na co, zakládat si, trvat na čemêtre à cheval

cirage: ničemu nerozumět, být z toho jelen, být v šokuêtre dans le cirage

confit: qqch být plný čeho zloby ap.être confit en

cour: být dobře zapsán u vlivné osobyêtre bien en cour

course: být informován, vědět jak na toêtre dans la course

dépourvu: qqch nemít coêtre dépourvu de

donné: qqch vzhledem k čemu, uvážíme-li coétant donné

égal: à qqn být komu jednoêtre égal

être: chápaty être

flanc: být upoután na lůžko o nemocném, být strašně unavenýêtre sur le flanc

fonds: být při penězíchêtre en fonds

foutu: být s to (u)dělat co, mít na coêtre foutu de faire qqch

garant: ručit, zaručit se za coêtre garant de qqch

heure: v současné chvílià l'heure qu'il est

jeu: přen. být ve hře/v sázceêtre en jeu

maître: být pánem kdeêtre (le) maître

mèche: avec qqn táhnout s kým za jeden provazêtre de mèche

mise: hodit se, být na místě, být vhodnýêtre de mise

motoriser: být motorizovaný, mít motorku/autoêtre motorisé

mouscaille: být v rejžiêtre dans la mouscaille

navrer: de qqch být sklíčený čímêtre navré

nul: být v čem velmi slabý, být levý na co, plavat v čemêtre nul en qqch

objet: de qqch být předmětem čehofaire, être l'objet

partant: pour qqch být pro co, jít do čehoêtre partant

pendre: à qqn/qqch viset na kom/čemêtre pendu

peu: jen trochutant soit peu

plus: a co víc, a nadto, a k tomu ještěqui plus est

porter: přiklánět se, mít sklony k čemuêtre porté à (faire) qqch

possible: možná/je možné, žeil est possible que et subj.

accord: souhlasit s kýmêtre d'accord avec qqn

adoration: zbožňovat kohoêtre en adoration devant qqn

affaire: přen. Je to v suchu.L'affaire est dans le sac.

aguets (aux): být ve střehu, číhatêtre aux aguets

base: být základem čehoêtre à la base de qqch

bée: Jsem z toho celý paf.J'en suis bouche bée.

bien: být zadobře s kýmêtre bien avec qqn

bisbille: hašteřit se s kýmêtre en bisbille avec qqn

bouffon: být neustálým terčem posměchu komuêtre le bouffon de qqn

branché: mít velký zájemêtre branché

caractère: být mladý duchemêtre jeune de caractère

caserne: být na vojněêtre à la caserne

ce: Co to je?Qu'est-ce que c'est ?

censé: být pokládán za něcoêtre censé

charge: být na obtížêtre à charge

classe: Je šik. o lidechIl a de la classe/est très classe.

commode: Nedá se s ní snadno vyjít.Elle n'est pas commode.

complice: nést spoluvinu na čem krádeži ap.être complice de qqch

compliment: být skoupý na komplimentyêtre avare de compliments

connaissance: Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obratJe suis heureux de faire votre connaissance.

connaisseur: být znalec vínaêtre connaisseur en vins

conseil: umět dobře (po)raditêtre de bon conseil

consternation: být ohromenêtre frappé de consternation

contact: být ve styku s kýmêtre en contact avec qqn

corps: být zdravý tělem i dušíêtre sain de corps et d'esprit

corvée: mít službuêtre de corvée

crainte: buďte bez obav z čehosoyez sans crainte à qqch

crise: dostat záchvatêtre pris d'une crise

de: být trestán za své chybyêtre puni de ses fautes

déchirer: být rozerván mezi dvěma protichůdnými cityêtre déchiré

défaut: dopustit se chyby, provinit seêtre en défaut

défaveur: být u koho v nemilostiêtre en défaveur auprès de qqn

dépendance: být závislý, záviset na komêtre dans la dépendance de qqn

désaccord: nesnášet se s kýmêtre en désaccord avec qqn

désarroi: být úplně zmatenýêtre en plein désarroi

désespoir: být zoufalý, zoufatêtre en proie au désespoir

désolé: litovatêtre désolé

détresse: být v nouziêtre dans la détresse

déveine: mít smůluêtre dans la déveine

dévot: zbožně uctívat koho/coêtre dévot à qqn/qqch

dévotion: modlit seêtre en dévotion

diapason: být na výši (situace)être au diapason

dindon: být za volaêtre le dindon de la farce

discrédit: být zdiskreditován v očích kohoêtre en discrédit auprès de qqn

disgrâce: být v čí nemilostiêtre en disgrâce auprès de qqn

affût: qqch číhat na co, být na čekané/číhanéêtre à l'affût de