Hlavní obsah

être [εtʀ]

Intranzitivní sloveso

 1. být, existovat, žít
 2. být ve spojení s časovým určenímIl est temps de partir.Je čas k odchodu.
 3. y être přen.chápat
 4. à qqn být koho, patřit komu
 5. de qqch být členem, účastnit se čeho, de qqn/qqch patřit ke komu/čemu
 6. en être být teplý (gay)
 7. pour qqch být pro co, souhlasit s čím
 8. sans qqch nemít co peníze, přístřeší ap., být bez čeho peněz ap.
 9. c'est, ce sera, c'était to je, to bude, to bylQui est-ce ?, fam. C'est qui ?Kdo je to?Qu'est-ce que c'est ?Co je to?
 10. vyjadřuje zdůrazněníC'est moi qui vous le dis.To vám říkám já.
 11. c'est-à-dire to jest, totiž, vlastně
 12. při tvoření otázky opisemEst-ce que vous venez ?Přijdete?
 13. N'est-ce pas ? Že ano?

Sloveso aux

 • pomocné sloveso ve složených slovesných tvarech

Fráze

 1. en être

Vyskytuje se v

affût: être à l'affût deqqch číhat na co, být na čekané/číhané

aise: être à l'aisecítit se dobře

bain: être dans le bainbýt zapletený, být namočený, být vtažen do něčeho

besoin: être besoinbýt třeba

bon: être bonen qqch být dobrý v čem

bord: être au bord de qqchbýt na (p)okraji čeho

cheval: être à chevalsur qqch potrpět si na co, zakládat si, trvat na čem

cirage: être dans le cirageničemu nerozumět, být z toho jelen, být v šoku

confit: être confit enqqch být plný čeho zloby ap.

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

course: être dans la coursebýt informován, vědět jak na to

dépourvu: être dépourvu deqqch nemít co

donné: étant donnéqqch vzhledem k čemu, uvážíme-li co

donné: étant donné quevzhledem k tomu, že

égal: être égalà qqn být komu jedno

flanc: être sur le flancbýt upoután na lůžko o nemocném, být strašně unavený

fonds: être en fondsbýt při penězích

foutu: être foutu de faire qqchbýt s to (u)dělat co, mít na co

garant: être garant de qqchručit, zaručit se za co

heure: à l'heure qu'il estv současné chvíli

jeu: être en jeupřen. být ve hře/v sázce

maître: être (le) maîtrebýt pánem kde

maître: être le maître de qqn/qqchvládnout komu/čemu, ovládat koho/co

maître: être maître de qqn/qqchvládnout čemu, ovládat co

maître: être maître/maîtresse de soiovládnout se

maître: être maître de faire qqchmít (naprostou) volnost v čem, moci volně dělat co

mèche: être de mècheavec qqn táhnout s kým za jeden provaz

mise: être de misehodit se, být na místě, být vhodný

motoriser: être motorisébýt motorizovaný, mít motorku/auto

mouscaille: être dans la mouscaillebýt v rejži

navrer: être navréde qqch být sklíčený čím

nul: être nul en qqchbýt v čem velmi slabý, být levý na co, plavat v čem

objet: faire, être l'objetde qqch být předmětem čeho

partant: être partantpour qqch být pro co, jít do čeho

pendre: être penduà qqn/qqch viset na kom/čem

peu: tant soit peujen trochu

plus: qui plus esta co víc, a nadto, a k tomu ještě

porter: être porté à (faire) qqchpřiklánět se, mít sklony k čemu

porter: être porté sur qqchbýt posedlý čím, být celý pryč do čeho, potrpět si na co

possible: il est possible que et subj.možná/je možné, že

accord: être d'accord avec qqnsouhlasit s kým

adoration: être en adoration devant qqnzbožňovat koho

affaire: L'affaire est dans le sac.přen. Je to v suchu.

aguets (aux): être aux aguetsbýt ve střehu, číhat

aise: hovor. être à son aiseslušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřen

base: être à la base de qqchbýt základem čeho

bée: J'en suis bouche bée.Jsem z toho celý paf.

besoin: être dans le besoinmít nouzi, strádat

bien: être bien avec qqnbýt zadobře s kým

bisbille: être en bisbille avec qqnhašteřit se s kým

bouffon: être le bouffon de qqnbýt neustálým terčem posměchu komu

branché: être branchémít velký zájem

caractère: être jeune de caractèrebýt mladý duchem

caserne: être à la casernebýt na vojně

ce: Qu'est-ce que c'est ?Co to je?

censé: être censébýt pokládán za něco

charge: être à chargebýt na obtíž

charge: être à la charge de qqnna náklady, k tíži koho

charge: être en charge de qqchbýt zodpovědný za co, mít na starosti co

classe: Il a de la classe/est très classe.Je šik. o lidech

commode: Elle n'est pas commode.Nedá se s ní snadno vyjít.

complice: être complice de qqchnést spoluvinu na čem krádeži ap.

compliment: être avare de complimentsbýt skoupý na komplimenty

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

connaisseur: être connaisseur en vinsbýt znalec vína

conseil: être de bon conseilumět dobře (po)radit

consternation: être frappé de consternationbýt ohromen

contact: être en contact avec qqnbýt ve styku s kým

corps: être sain de corps et d'espritbýt zdravý tělem i duší

corvée: être de corvéemít službu

crainte: soyez sans crainte à qqchbuďte bez obav z čeho

crise: être pris d'une crisedostat záchvat

de: être puni de ses fautesbýt trestán za své chyby

déchirer: être déchirébýt rozerván mezi dvěma protichůdnými city

défaut: être en défautdopustit se chyby, provinit se

défaveur: être en défaveur auprès de qqnbýt u koho v nemilosti

dépendance: être dans la dépendance de qqnbýt závislý, záviset na kom

désaccord: être en désaccord avec qqnnesnášet se s kým

désaccord: être en désaccord avec qqchbýt na štíru s čím

désaccord: être en désaccord avec qqn sur qqchneshodnout se s kým na čem, rozcházet se s kým v čem

désaccord: être en désaccord avec qqchbýt v rozporu s čím

désarroi: être en plein désarroibýt úplně zmatený

désespoir: être en proie au désespoirbýt zoufalý, zoufat

désespoir: être au désespoir de faire qqchnesmírně litovat čeho

désolé: être désolélitovat

détresse: être dans la détressebýt v nouzi

déveine: être dans la déveinemít smůlu

dévot: être dévot à qqn/qqchzbožně uctívat koho/co

dévotion: être en dévotionmodlit se

diapason: être au diapasonbýt na výši (situace)