Hlavní obsah

cour [kuʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. dvůr, nádvořícour d'honneur (d'un château)hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)div. côté courpravá strana jeviště
  2. BeFtoalety nacházející se často ve dvoře
  3. (panovnický) dvůrvivre à la couržít u dvoranoblesse de courdvorská šlechta
  4. dvořané, dvořanstvo, dvůr
  5. être bien en cour být dobře zapsán u vlivné osoby
  6. faire la cour à qqn dvořit se komu, ucházet se o čí přízeň, hledět si získat koho
  7. soudní dvůr, (sborový) soudcour d'assisesporotní soud, porota

Vyskytuje se v

assises: (cour d')assisesporotní soud

chasse: chasse à courreštvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní

collégial: (cours) collégialvšeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia

contre-courant: à contre-courantproti proudu

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

courant: courant d'airprůvan, proud vzduchu

courant: courant (électrique)(elektrický) proud, elektřina

courant: au courantinformovaný

cours: cours d'eauvodní tok

cours: au/en coursde qqch během, za, v průběhu čeho

cours: en cours(právě) probíhající

cours: avoir coursbýt v oběhu

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

air: courant d'airprůvan, proud vzduchu

bouffon: bouffon de courdvorní šašek

charge: courant de chargenabíjecí proud

continu: courant continustejnosměrný proud

courant: ekon. prix courantběžná cena

courre: chasse à courreštvanice

cours: cours supérieur d'un fleuvehorní tok řeky

cours: descendre le cours du fleuveplout po proudu řeky

cours: cours d'eau navigables/flottablessplavné vodní toky

cours: suivre son coursprobíhat normálně

cours: cours de l'histoireběh dějin

cours: donner un coursučit, vyučovat

cours: cours par correspondancedálkové studium, korespondenční kurs

cours: cours du soirvečerní škola

cours: cours préparatoireprvní třída

cours: cours élémentairedruhá a třetí třída

cours: cours moyenčtvrtá a pátá třída

cours: cours polycopiéskripta

honneur: cour d'honneurhlavní nádvoří, čestný dvůr

intérieur: cour intérieurevnitřní dvůr

intermittent: courant intermittentpřerušovaný proud

miracle: cour des Miracleszlodějská čtvrť

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

rattrapage: cours de rattrapagedoučovací kurs

redresser: fyz. redresser un courantusměrnit elektrický proud

route: en cours de routeběhem cesty

soutien: cours de soutiendoučovací kurs

supérieur: cours supérieur d'un fleuvehorní tok řeky

tenir: tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho

titre: titre courantživé záhlaví

arroser: arroser le poulet en cours de cuissonpodlévat kuře při pečení

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

courant: le cinq courantpátého tohoto měsíce

courir: faire qqch en courant(u)dělat co ve spěchu

cours: cours de chimiehodina chemie

cours: cours particuliersoukromé hodiny

emploi: d'un emploi courantběžný, běžného užití

suivre: suivre un courschodit na přednášky, navštěvovat kurs

courant: remonter le courantjít proti proudu

courant: hovor. Le courant passe.Kontakt je navázán.

courant: écrire au courant de la plumepsát plynně/bez přemýšlení/jak jdou myšlenky

cours: donner libre cours à qqchdá(va)t volný průchod čemu citům ap.

cours: Ces usages n'ont plus cours.Dnes už to není zvykem., Tyto zvyky se už neudržují.

journée: dans le courant de la journéev průběhu dne

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.

běžný: běžný účetcompte courant

burza: prudký pokles kurzu na burzechute des cours en bourse

dvůr: žít u dvoravivre à la cour

hřiště: školní hřištěcour de récréation

chod: přirozený chod věcícours naturel des choses

chodit: chodit na přednáškysuivre un cours

informovat: informovat koho průběžnětenir qqn au courant

korespondenční: korespondenční kurscours par correspondance

kurz: korespondenční kurscours par correspondance

kurz: devizový kurzcours des changes

měnový: měnový kurzcours des changes

měsíc: pátého tohoto měsícele cinq courant

normálně: probíhat normálně obvyklým způsobemsuivre son cours

normální: mít normální průběhsuivre son cours

obvyklý: obvyklý chod věcíle cours ordinaire des choses

plavba: zámořská plavbavoyage au long cours

plout: plout po proudu řekydescendre le cours d'un fleuve

proběhnout: proběhnout normálně/obvyklým způsobemsuivre son cours

proud: plout po/proti proudu řekydescendre/remonter le cours du fleuve

proud: plavat proti proudunager contre le courant

proud: elektrický proudcourant électrique

proud: stejnosměrný/střídavý proudcourant continu/alternatif

proud: jednofázový/třífázový proudcourant monophasé/triphasé

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

přednáška: chodit na přednáškysuivre les cours

přirozený: přirozený chod věcícours naturel des choses

soud: porotní soud cour d' assises