Hlavní obsah

cour [kuʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. dvůr, nádvořícour d'honneur (d'un château)hlavní nádvoří, čestný dvůr (zámku)div. côté courpravá strana jeviště
  2. BeFtoalety nacházející se často ve dvoře
  3. (panovnický) dvůrvivre à la couržít u dvoranoblesse de courdvorská šlechta
  4. dvořané, dvořanstvo, dvůr
  5. être bien en cour být dobře zapsán u vlivné osoby
  6. faire la cour à qqn dvořit se komu, ucházet se o čí přízeň, hledět si získat koho
  7. soudní dvůr, (sborový) soudcour d'assisesporotní soud, porota

Vyskytuje se v

běžný: compte courantběžný účet

burza: chute des cours en bourseprudký pokles kurzu na burze

dvůr: vivre à la couržít u dvora

hřiště: cour de récréationškolní hřiště

chod: cours naturel des chosespřirozený chod věcí

chodit: suivre un courschodit na přednášky

informovat: tenir qqn au courantinformovat koho průběžně

korespondenční: cours par correspondancekorespondenční kurs

kurz: cours par correspondancekorespondenční kurs

měnový: cours des changesměnový kurz

měsíc: le cinq courantpátého tohoto měsíce

normálně: suivre son coursprobíhat normálně obvyklým způsobem

normální: suivre son coursmít normální průběh

obvyklý: le cours ordinaire des choses obvyklý chod věcí

plavba: voyage au long courszámořská plavba

plout: descendre le cours d'un fleuveplout po proudu řeky

proběhnout: suivre son coursproběhnout normálně/obvyklým způsobem

proud: descendre/remonter le cours du fleuveplout po/proti proudu řeky

průběh: donner libre cours à qqchdá(va)t volný průběh čemu citům ap.

přednáška: suivre les courschodit na přednášky

přirozený: cours naturel des chosespřirozený chod věcí

soud: cour d' assisesporotní soud

stanný: cour martialestanný soud

stejnosměrný: courant continustejnosměrný proud

strana: côté courpravá strana jeviště

střídavý: courant alternatifelektr. střídavý proud

škola: cours du soirvečerní škola

tok: cours d'eau navigables/flottablessplavné vodní toky

třída: première (année), ve Francii cours préparatoireprvní třída

účet: compte courant, BeF compte à vueběžný účet

usměrňovat: redresser un courantelektr. usměrňovat elektrický proud

vrchní: Haute Cour de justicevrchní soud(ní dvůr)

vyučovací: leçon , classe , cours vyučovací hodina

způsob: suivre son coursprobíhat obvyklým způsobem

zvyklost: aller à contre-courantjednat proti ustáleným zvyklostem

během: en cours de routeběhem jízdy

čekat: Il fallait s'y attendre., C'était couru.To se dalo čekat.

devizový: cours du changedevizový kurs

elektrický: courant électriqueelektrický proud

intenzivní: cours intensif de qqchintenzivní kurz čeho

letět: Il faut que je coure., Il faut que j'y aille.Musím letět.

ulít se: sécher les coursulít se ze školy

vést: La fenêtre donne sur la cour.Okno vede na dvůr.

blázinec: cour du roi Pétaudhotový blázinec

průvan: prendre froid dans un courant d'airchytit průvan

air: courant d'airprůvan, proud vzduchu

bouffon: bouffon de courdvorní šašek

assises: (cour d')assisesporotní soud

chasse: chasse à courreštvanice hon pouze s loveckými psy, beze zbraní

collégial: (cours) collégialvšeobecně vzdělávací nebo odborný kurs po ukončení středního vzdělání a před začátkem vysokoškolského studia

contre-courant: à contre-courantproti proudu

cour: être bien en courbýt dobře zapsán u vlivné osoby

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

cours: cours d'eauvodní tok

prise: prise de courant, prise (électrique)(elektrická) zásuvka, zástrčka, zdířka

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

charge: courant de chargenabíjecí proud

continu: courant continustejnosměrný proud

courre: chasse à courreštvanice

honneur: cour d'honneurhlavní nádvoří, čestný dvůr

intérieur: cour intérieurevnitřní dvůr

intermittent: courant intermittentpřerušovaný proud

miracle: cour des Miracleszlodějská čtvrť

par: par les temps qui courentdnes, nyní, v současné době

rattrapage: cours de rattrapagedoučovací kurs

redresser: fyz. redresser un courantusměrnit elektrický proud

route: en cours de routeběhem cesty

soutien: cours de soutiendoučovací kurs

supérieur: cours supérieur d'un fleuvehorní tok řeky

tenir: tenir qqn au courantinformovat (průběžně) koho

titre: titre courantživé záhlaví

arroser: arroser le poulet en cours de cuissonpodlévat kuře při pečení

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

courir: faire qqch en courant(u)dělat co ve spěchu

emploi: d'un emploi courantběžný, běžného užití

journée: dans le courant de la journéev průběhu dne

reprendre: La vie reprend son cours.Život jde dál., Život se vrací do starých kolejí.