Hlavní obsah

suivre [sɥivʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn/qqch sledovat podezřelého, televizi, projev ap., následovat koho/co, jít za kým/čímSuivez cette voiture !Jeďte za tím vozidlem!
  2. qqn pronásledovat, honit kohosuivre qqn à la pistestopovat koho
  3. následovat v nějakém pořadíOn le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.le jour qui suivitnásledující den
  4. qqch jít, chodit, jet kudy, podél čeho řeky ap.suivre un cheminjít cestou
  5. suivre son cours mít normální/obvyklý průběh, probíhat
  6. navštěvovat, choditsuivre un courschodit na přednášky, navštěvovat kurs
  7. à suivre pokračování příště
  8. suivre un produitdále prodávat/vyrábět (týž) výrobek
  9. qqch řídit se čím příkladem ap.suivre l'opinion communedát na všeobecné mínění
  10. sledovat, dávat pozor věnovat pozornostsuivre le fil de la conversationsledovat tok konverzaceCet élève ne suit pas.Ten žák nedává pozor.

Vyskytuje se v

suivant: suivant quepodle toho, jak

bée: J'en suis bouche bée.Jsem z toho celý paf.

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

cours: suivre son coursprobíhat normálně

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

exemple: exemple à suivrenásledováníhodný příklad

marche: marche à suivrepostup

suivant: (Au) suivant !Další! prosím

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

accord: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

campo: Je me suis donné campo.Udělal jsem si volno.

convertir: Je suis de son avis, il m'a converti.Souhlasím s ním, přesvědčil mě.

demeurant (au): Au demeurant, je ne suis pas concerné.Mě se to ostatně netýká.

dévorer: Je suis dévoré par les moustiques.Žerou mě komáři.

disposition: Je suis à votre entière disposition.Jsem vám plně k dispozici.

libre: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.

nul: Pour le bricolage, je suis nul.Jako domácí kutil jsem úplně levý.

obligé: Je vous suis bien obligé.Jsem vám velmi zavázán.

occupé: Je suis occupé.Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.

: D'où il suit que...Z toho plyne, že...

penser: Je pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.

pour: Je suis pour.Jsem pro.

ravi: (Je suis) Ravi de faire votre connaissance.Velmi mě těší, že vás poznávám.

suivant: suivant la loipodle zákona

battu: suivre les sentiers battusubírat se vyšlapanou cestou sledovat tradiční postupy ap.

candidat: Je ne suis pas candidat !To mě neláká!

confus: Je suis confus.Lituji., Je mi to líto.

donc: Je pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.

fil: suivre le fil de ses idéessledovat tok svých myšlenek

jour: Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.Časy se mění, co bylo, není.

mouvement: suivre le mouvementjít s proudem

tombe: suivre qqn dans la tombebrzy odejít za kým

trace: suivre/marcher sur les traces de qqnjít/kráčet stopách/šlépějích koho

chodit: chodit na přednáškysuivre un cours

: Já jsem...Je suis...

následování: příklad hodný následováníexemple à suivre

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

normálně: probíhat normálně obvyklým způsobemsuivre son cours

normální: mít normální průběhsuivre son cours

pokračování: pokračování příštěà suivre

pozor: dávat pozor ve školesuivre e maître/le professeur

proběhnout: proběhnout normálně/obvyklým způsobemsuivre son cours

předloha: držet se předlohysuivre son modèle

přednáška: chodit na přednáškysuivre les cours

příště: pokračování příštěà suivre

řídit se: řídit se čím příklademsuivre l'exemple de qqn

sledovat: sledovat stopu kohopister qqn, suivre la trace de qqn

sledovat: sledovat koho/co očimasuivre qqn/qqch des yeux

stopa: jít po čí stopěsuivre qqn à la trace

tady: Nebudu tady věčně.Je ne suis pas éternel.

tempo: držet tempo pelotonu, i přen.suivre le train

věčně: Nebudu tady věčně. zemřuJe ne suis pas éternel.

způsob: probíhat obvyklým způsobemsuivre son cours

brát: Já to beru.(Je suis) d'accord.

dieta: držet dietufaire un/suivre un/être au régime

dojít: Došel mi benzín.Je suis tombé en panne d'essence.

e-mail: poslat/přeposlat komu e-mailenvoyer/faire suivre un e-mail à qqn

: Za to já nemohu.Je n'y suis pour rien.

jistě: Nevím to jistě.Je n'en suis pas sûr.

jistý: Jsem si tím jist.J'en suis sûr.

jít: Pojďte se mnou.Suivez-moi.

kde: To je místo, kde jsem se narodil.C'est le lieu où je suis né.

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

když: Když jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.

líto: Je mi líto koho/čeho.Je suis désolé/-ée pour qqn/qqch., J'ai pitié de qqn

líto: Je mi to líto.Je suis désolé/-ée.

litovat: Lituji, že jsem vás nechal čekat.Je suis désolé de vous avoir fait attendre.

moct: Já za to nemůžu.Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.

mrzet: To mě mrzí.J'en suis désolé.

nachlazený: Jsem pěkně nachlazený.Je suis bien enrhumé.

napálit: Nechal jsem se napálit.Je me suis fait avoir.

nepodařit se: Nepodařilo se mi přijít včas.Je ne suis pas arrivé à être à temps.

nesouhlasit: Nesouhlasím.Je ne suis pas d'accord.

nevolno: Je mi nevolno.J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.

po: jít po značkáchsuivre les flèches

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.

pospíchat: Promiňte, pospíchám.Excusez-moi, je suis pressé.

poznat: Rád jsem vás poznal.Je suis content de vous connaître.

pracovně: Jsem zde pracovně.Je suis ici pour affaires.

rád: Rád vás poznávám.Je suis content de faire votre connaissance.

smutno: Je mi smutno.Je suis triste.

souhlasit: Souhlasím.(Je suis) D'accord.

spěchat: Spěchám.Je suis pressé.

splést si: Promiňte, spletl jsem si číslo.Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.

vidět: Velmi rád vás opět vidím.Je suis très heureux de vous revoir.

volno: Mám dnes večer volno.Je suis libre ce soir.

vysokoškolsky: vysokoškolsky vzdělanýdiplômé de l'enseignement supérieur, ayant (suivi) la formation supérieure

jelen: Jsem z toho jelen.J'en suis comme deux ronds de flan., Je n'y vois que du bleu.

muzikant: Já nic, já muzikant.Je n'y suis pour rien.

pejsek: chodit za kým jako pejseksuivre qqn comme un toutou