Hlavní obsah

suivre [sɥivʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqn/qqch sledovat podezřelého, televizi, projev ap., následovat koho/co, jít za kým/čímSuivez cette voiture !Jeďte za tím vozidlem!
  2. qqn pronásledovat, honit kohosuivre qqn à la pistestopovat koho
  3. následovat v nějakém pořadíOn le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.le jour qui suivitnásledující den
  4. qqch jít, chodit, jet kudy, podél čeho řeky ap.suivre un cheminjít cestou
  5. suivre son cours mít normální/obvyklý průběh, probíhat
  6. navštěvovat, choditsuivre un courschodit na přednášky, navštěvovat kurs
  7. à suivre pokračování příště
  8. suivre un produitdále prodávat/vyrábět (týž) výrobek
  9. qqch řídit se čím příkladem ap.suivre l'opinion communedát na všeobecné mínění
  10. sledovat, dávat pozor věnovat pozornostsuivre le fil de la conversationsledovat tok konverzaceCet élève ne suit pas.Ten žák nedává pozor.

Vyskytuje se v

suivre: suivre son coursmít normální/obvyklý průběh, probíhat

bée: J'en suis bouche bée.Jsem z toho celý paf.

connaissance: Je suis heureux de faire votre connaissance.Rád jsem vás poznal. zdvořilostní obrat

cours: suivre son coursprobíhat normálně

éternel: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

exemple: exemple à suivrenásledováníhodný příklad

marche: marche à suivrepostup

suivant: (Au) suivant !Další! prosím

y: Je n'y suis (chez moi) pour personne.Pro nikoho nejsem doma.

accord: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

campo: Je me suis donné campo.Udělal jsem si volno.

convertir: Je suis de son avis, il m'a converti.Souhlasím s ním, přesvědčil mě.

demeurant (au): Au demeurant, je ne suis pas concerné.Mě se to ostatně netýká.

dévorer: Je suis dévoré par les moustiques.Žerou mě komáři.

disposition: Je suis à votre entière disposition.Jsem vám plně k dispozici.

libre: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer čas., Dnes večer jsem volný.

nul: Pour le bricolage, je suis nul.Jako domácí kutil jsem úplně levý.

obligé: Je vous suis bien obligé.Jsem vám velmi zavázán.

occupé: Je suis occupé.Mám práci., Mám co dělat., Nemám čas.

: D'où il suit que...Z toho plyne, že...

penser: Je pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.

pour: Je suis pour.Jsem pro.

ravi: (Je suis) Ravi de faire votre connaissance.Velmi mě těší, že vás poznávám.

battu: suivre les sentiers battusubírat se vyšlapanou cestou sledovat tradiční postupy ap.

candidat: Je ne suis pas candidat !To mě neláká!

confus: Je suis confus.Lituji., Je mi to líto.

donc: Je pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.

fil: suivre le fil de ses idéessledovat tok svých myšlenek

jour: Les jours se suivent et ne se ressemblent pas.Časy se mění, co bylo, není.

mouvement: suivre le mouvementjít s proudem

tombe: suivre qqn dans la tombebrzy odejít za kým

trace: suivre/marcher sur les traces de qqnjít/kráčet stopách/šlépějích koho

chodit: suivre un courschodit na přednášky

: Je suis...Já jsem...

následování: exemple à suivrepříklad hodný následování

následovat: se suivrenásledovat jeden za druhým

normálně: suivre son coursprobíhat normálně obvyklým způsobem

normální: suivre son coursmít normální průběh

pokračování: à suivrepokračování příště

pozor: suivre e maître/le professeurdávat pozor ve škole

proběhnout: suivre son coursproběhnout normálně/obvyklým způsobem

předloha: suivre son modèledržet se předlohy

přednáška: suivre les courschodit na přednášky

příště: à suivrepokračování příště

řídit se: suivre l'exemple de qqnřídit se čím příkladem

sledovat: pister qqn, suivre la trace de qqnsledovat stopu koho

stopa: suivre qqn à la tracejít po čí stopě

tady: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně.

tempo: suivre le traindržet tempo pelotonu, i přen.

věčně: Je ne suis pas éternel.Nebudu tady věčně. zemřu

způsob: suivre son coursprobíhat obvyklým způsobem

brát: (Je suis) d'accord.Já to beru.

dieta: faire un/suivre un/être au régimedržet dietu

dojít: Je suis tombé en panne d'essence.Došel mi benzín.

e-mail: envoyer/faire suivre un e-mail à qqnposlat/přeposlat komu e-mail

jistě: Je n'en suis pas sûr.Nevím to jistě.

jistý: J'en suis sûr.Jsem si tím jist.

jít: Suivez-moi.Pojďte se mnou.

kde: C'est le lieu où je suis né.To je místo, kde jsem se narodil.

když: Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.

líto: Je suis désolé/-ée pour qqn/qqch., J'ai pitié de qqnJe mi líto koho/čeho.

litovat: Je suis désolé de vous avoir fait attendre.Lituji, že jsem vás nechal čekat.

moct: Ce n'est pas de ma faute., Je n'y suis pour rien.Já za to nemůžu.

mrzet: J'en suis désolé.To mě mrzí.

nachlazený: Je suis bien enrhumé.Jsem pěkně nachlazený.

napálit: Je me suis fait avoir.Nechal jsem se napálit.

nepodařit se: Je ne suis pas arrivé à être à temps.Nepodařilo se mi přijít včas.

nesouhlasit: Je ne suis pas d'accord.Nesouhlasím.

nevolno: J'ai mal au cœur., Je ne me sens pas bien., Je suis pris de vertige.Je mi nevolno.

po: suivre les flèchesjít po značkách

pokud: En ce qui me concerne, je ne suis pas contre.Pokud jde o mě, nejsem proti.

pospíchat: Excusez-moi, je suis pressé.Promiňte, pospíchám.

poznat: Je suis content de vous connaître.Rád jsem vás poznal.

pracovně: Je suis ici pour affaires.Jsem zde pracovně.

rád: Je suis content de faire votre connaissance.Rád vás poznávám.

smutno: Je suis triste.Je mi smutno.

souhlasit: (Je suis) D'accord.Souhlasím.

spěchat: Je suis pressé.Spěchám.

splést si: Excusez-moi, je me suis trompé de numéro.Promiňte, spletl jsem si číslo.

vidět: Je suis très heureux de vous revoir.Velmi rád vás opět vidím.

volno: Je suis libre ce soir.Mám dnes večer volno.

vysokoškolsky: diplômé de l'enseignement supérieur, ayant (suivi) la formation supérieurevysokoškolsky vzdělaný

jelen: J'en suis comme deux ronds de flan., Je n'y vois que du bleu.Jsem z toho jelen.

muzikant: Je n'y suis pour rien.Já nic, já muzikant.

pejsek: suivre qqn comme un toutouchodit za kým jako pejsek

potěšení: Je suis content d'avoir fait votre connaissance.Bylo mi potěšením.

proud: suivre le mouvementjít s proudem přen.

španělský: C'est de l'hébreu/du chinois pour moi, Je suis béotien en la matière.To je pro mě španělská vesnice.

vyšlapaný: suivre les sentiers battuschodit vyšlapanými cestami