Hlavní obsah

jour [ʒuʀ]

Podstatné jméno mužské

  1. den kalendářní, 24 hodinjour d'avantpředchozí den, den předtímsous huit joursdo týdne do uplynutí týdnemettre à jour qqchvyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat cojour fériéden pracovního klidu, svátekjour ouvrablepracovní denen plein jourv pravé poledne, za bílého dne, za denního světla
  2. osvětlení
  3. mezera, otvor, okno
  4. se faire jour vyjít najevo

Vyskytuje se v

contre-jour: à contre-jourproti světlu

intercalaire: jour intercalairepřestupný den

jour: se faire jourvyjít najevo

ordre: ordre du jourpořad jednání

ouvrable: jours ouvrablespracovní dny ve Francii všechny dny v týdnu kromě neděle

point: le point du jourrozbřesk, úsvit, svítání

beau: un beau jourjednoho krásného dne

favorable: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

férié: jour fériéden pracovního klidu

fois: une fois tous les huit joursvždy jednou za týden

grand: grand jourjasný den, denní světlo

huit: huit jourstýden

lever: lever du joursvítání

mise: mise à jouraktualizace

mort: jour des MortsDušičky

pardon: Grand pardon, jour du Pardonžidovský svátek Jom Kipur

plat: plat du jourjídlo dne, menu v restauraci

quinze: quinze joursčtrnáct dnů, dva týdny

réception: jour de réceptionnávštěvní den

réveillon: réveillon du jour de l'Ansilvestrovská večeře, silvestr

sans: les jours avec et les jours sansdobré a špatné dny

sortie: jour de sortieden volna

tombée: à la tombée du journa sklonku dne

tout: tout le jourcelý den

après: jour après jour, minute après minuteden za dnem, minutu po minutě

chômé: jour chôméden pracovního klidu

contenter: se contenter d'un repas par jourspokojit se s jedním jídlem denně

dans: dans quinze joursza čtrnáct dní

faire: Il fait jour/nuit.Je den/noc.

fermer: magasin qui ferme un jour par semaineobchod, který je jeden den v týdnu zavřený

huitaine: une huitaine (de jours)(asi) týden

: ce jour-làten(to) den

mourir: Le jour meurtden odchází.

normal: jour normalobyčejný den

par: par jourdenně

récupérer: quelques jours de vacances pour récupérerněkolik dnů volna na zotavenou

seigneur: jour du Seigneurden Páně

suivre: le jour qui suivitnásledující den

chaque: À chaque jour suffit sa peine.Dosti má den na svém trápení.

compter: Ses jours sont comptés.Jeho dny jsou sečteny.

demain: Demain il fera jour.Zítra je taky den.

fête: Ce n'est pas tous les jours fête.Není každý den svátek.

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

pain: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

čtrnáct: quinze joursčtrnáct dnů

den: journée de travail, jour ouvrablepracovní den

dnes: Quel jour sommes-nous?Kolikátého je dnes?

dnešní: mode du jourdnešní móda

do: dans un an et un jourdo roka a do dne

i: jour et nuitdnem i nocí

jasný: grand jour jasný den

klid: jour fériéden pracovního klidu

krásný: un beau jour, un de ces quatre matinsjednoho krásného dne

návštěvní: jour de réceptionnávštěvní den

nebo: un jour ou l'autredříve nebo později

několikadenní: excursion de plusieurs joursněkolikadenní výlet

nový: le jour de l'An, le premier de l'an, le nouvel anNový rok

obyčejný: jour normalobyčejný den

paví: paon-de-jour zool. babočka paví oko

pozdě: un jour ou l'autre, tôt ou tarddříve nebo později

pracovní: jour ouvrablepracovní den

pravý: se montrer sous son vrai jour/tel qu'on estukázat svoji pravou tvář

předvést: se montrer sous un jour favorablepředvést se v příznivém světle

příznivý: montrer qqch/qqn sous un jour favorableukázat co/koho v příznivém světle

silvestrovský: fête du jour de l'Ansilvestrovská oslava

soudný: jour du jugement derniernáb. soudný den

specialita: plat du jourspecialita dne v restauraci

stanovit: prendre date/jourstanovit datum o schůzce

sváteční: jour de fêtesváteční den

svátek: jour des Rois (mages)svátek Tří králů

svět: mettre un enfant au monde, donner le jour à un enfantpřivést dítě na svět porodit

světlo: lumière du jourdenní světlo

svítat: Le jour arrive/se lève/naît/paraît.Svítá.

tvář: se montrer sous son vrai jourukázat svoji pravou tvář

týden: il y a quinze jourspřed dvěma týdny

určitý: à jour fixe/nommév/na určitý den

v, ve: jour et nuitve dne v noci

volno: jour de sortieden volna

všední: jour ouvrable/ouvrévšední den

denně: trois fois par jourtřikrát denně

denní: carte du jourdenní menu

díra: percer un jour dans une muraille(u)dělat díru do zdi

každý: un jour sur deuxkaždý druhý den

ob: tous les deux joursob den

rozednít se: Le jour se lève.Rozednívá se.

se, si: se laver tous les joursdenně se mýt

boží: tirer qqch au grand jourexpr. vytáhnout co na světlo boží

dlouhý: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

dřív: tôt ou tard, un jour ou l'autredřív nebo později

dudy: C'est le jour et la nuit.To je nebe a dudy.

Hromnice: À la Chandeleur, le jour croît de deux heures.pořek. Na Hromnice o hodinu více.

nebe: C'est le jour et la nuit.To je nebe a dudy.

odkládat: Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

přijít: venir à son jour et à son heurepřijít v pravý čas o události řízené osudem

přivést: donner le jour à un enfant, mettre un enfant au mondepřivést na svět dítě

sečíst: Ses jours sont comptés.Jeho dny jsou sečteny.

spatřit: voir le jour, venir au jourspatřit světlo světa

stůl: être à jourmít čistý stůl

vidět: voir qqch sous son vrai jourvidět co v pravém světle

vynést: tirer qqch au grand jourpřen. vynést co na světlo (boží)

výplata: long comme un jour sans paindlouhý jako týden před výplatou

vytáhnout: mettre qqch au jourvytáhnout co na světlo

zítra: Demain il fera jour.Zítra je taky den.

aktualizace: procéder à la mise à jour du logicielprovést aktualizaci softwaru