Hlavní obsah

compter [kɔ̃te]

Vyskytuje se v

commissaire: commissaire aux comptesúčetní revizor, revizor účtů, auditor

compte: comptesúčetnictví

compte: compte renduzpráva, zápis, posudek

compte: se rendre comptede qqch uvědomit si co

courant: compte courantběžný účet, kontokorent

chèque: compte chèque postalpoštovní šekové konto

comptant: au comptantv hotovosti, za hotové

comptant: payer comptantplatit hotově

compte: compte à reboursodpočítávání

compte: tenir compte de qqchpočítat s čím, brát co v úvahu, brát zřetel na co, přihlížet, hledět k čemu

compte: hovor. Vous vous rendez compte !No představte si!, Jen si to představte!

découvert: découvert d'un comptepřekročení účtu

exact: compte rendu exactzevrubná zpráva

fermeture: fermeture d'un compteuzavření účtu

liquider: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

sur: compter sur qqn/qqchspoléhat na koho/co

tenir: tenir compte de qqchbrát v úvahu co, počítat s čím

approvisionner: approvisionner son compte bancaireukládat na účet

compte: Le compte n'y est pas.Výpočet není správný.

compte: compte courant, BeF compte à vueběžný účet, kontokorent

dessus: Comptez là-dessus !Počítejte s tím!

en: compte en banqueúčet v bance

porter: porter au comptepřipsat na účet

prélever: prélever une somme sur son comptevybrat částku z účtu

relevé: relevé de comptevýpis z účtu

ami: Les bons comptes font les bons amis.Pořádek dělá přátele.

comptant: prendre qqch pour argent comptantpovažovat co za bernou minci

compte: au bout du compte, tout compte faitkonec konců, konečně, nakonec, (a tak) přece jen

compte: être en compte avec qqnmít otevřený účet u koho

compte: Les bons comptes font les bons amis.Dobré účty dělají dobré přátele.

ligne: entrer en ligne de comptepřicházet v úvahu

régler: régler son compte à qqnvyřídit si účty s kým

régler: avoir un compte à régler avec qqnmít s kým nevyřízené účty

trouver: trouver son compte à qqchmít prospěch z čeho

bankovní: otevření bankovního účtuouverture d'un compte bancaire

běžný: běžný účetcompte courant

hledět: nehledě, nehledíc k čemusans tenir compte, abstraction faite de qqch

hotový: ekon. hotové penízeargent comptant

jednotka: úč. účetní jednotkaunité de compte

ohled: bez ohledu na cosans acception, sans se soucier, sans tenir compte de qqch

prodej: prodej za hotovévente au comptant

promptní: ekon. promptní obchodnégociation au comptant

připisovat: připisovat co na účet kohoporter qqch sur le compte de qqn, imputer qqch sur le compte de qqn

připsat: připsat co na účet kohoporter/imputer qqch sur le compte de qqn

sčítat: sčítat hlasycompter les votes

starý: vyřídit si s kým staré účtyliquider son vieux compte avec qqn

termínovaný: fin. termínovaný vkladcompte à terme

účet: bavit se na čí účets'amuser sur le compte de qqn

účet: připsat na účetporter au compte

účet: běžný účetcompte courant, BeF compte à vue

účet: výpis z účturelevé de compte

účetní: účetní knihalivre comptable/de comptes

úvaha: brát co v úvahuprendre en considération qqch, tenir compte de qqch

uzávěrka: účetní uzávěrkaarrêté de compte

záležet: Záleží na tom.Cela compte.

hotově: platit hotověpayer en liquide/cash/comptant/en espèces

konto: bankovní kontocompte bancaire

konto: výpis z kontarelevé de compte

poukázat: poukázat částku na účetvirer de l'argent à/sur un compte

spolehnout (se): Můžeš se na ni spolehnout.Tu peux compter sur elle.

vrub: přičíst co na vrub nevědomostimettre qqch sur le compte de l'ignorance

vyzvednout: vyzvednout peníze z banky/z účturetirer de l'argent à la banque/de son compte

založit: založit si kontoouvrir un compte

brát: brát co za bernou minciprendre qqch pour argent comptant

den: Jeho dny jsou sečteny.Ses jours sont comptés.

evidence: mít/vést koho/co v evidencitenir compte de qqn/qqch

považovat: považovat co za bernou minciprendre qqch pour argent comptant

sečíst: Jeho dny jsou sečteny.Ses jours sont comptés.

spočítat: spočítat co na prstech jedné rukycompter qqch sur les doigts d'une main

účet: mít nevyřízené účty s kýmavoir un compte à régler avec qqn