Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) avoir, posséder
 2. (disponovat) avoir, posséder
 3. (za určitým účelem) co na co avoir qqch à/pour qqch
 4. (nosit, držet ap.) avoirmít v ruce taškuavoir un sac à la main
 5. (dostávat) avoir
 6. (pocit, vlastnost, stav ap.) avoirmít hlad/horečku/strach/pravduavoir faim/de la fièvre/peur/raisonmít rád koho/coaimer qqn/qqch
 7. (být ve vztahu) avoir
 8. (obsahovat něco) co avoir qqch, disposer de qqchByt má pět pokojů.L'appartement a cinq chambres.
 9. (pokládat) koho za koho/co prendre, tenir qqn pour qqn/qqchMěli ho za blázna.Ils l'ont pris pour un fou.
 10. (uchovávat, skladovat) avoir
 11. (zplodit) avoir
 12. ob.(stýkat se) avoirS kým mám tu čest?À qui ai-je l'honneur de parler ?
 13. (nabádat) koho k čemu obliger qqn à faire qqch
 14. (pracovní postavení) avoir
 15. (vymezení obsahu) avoir
 16. (sympatie ap.) avoir
 17. (vyj. nezbytnost) devoirCo mám dělat?Qu'est-ce que je dois faire ?
 18. (vyj. pravděpodobnost) devoirZítra má pršet.Il devrait pleuvoir demain.

Vyskytuje se v

lub: mít za lubemzamýšlet avoir une idée derrière la tête

můj, má, mé, moje: moje, manželka ma femme, přítelkyně ma copine, ma petite amie

nejraději: mít nejradějimilovat aimer le plus

pré: mít préêtre libre comme l'air

rád: mít rádmilovat (dělat) co aimer (bien) (faire) qqch

recht: mít rechtavoir raison

šajn: nemít šajnidée , notion

tu: tu máš, tu mátena, nate tiens, tenez

argument: nemít argumentyêtre à court d'arguments

bolavý: Mám bolavý zub.J'ai mal à la dent.

bolest: mít bolestisouffrir

břicho: mít ploché břichoavoir le ventre plat

čas: Nemám čas.Je n'ai pas le temps.

dobro: mít co k dobru na účtuavoir qqch à son actif

dobrý: mít dobré známkyavoir de bonnes notes

dobrý: mít dobré srdceavoir bon cœur

dobře: mít se dobřese porter bien

dojem: mít dojemavoir l'impression

dost: mít dost(atek) penězavoir assez d'argent

dovolení: mít dovolení k čemuavoir la permission de faire qqch

drahý: (můj) drahý/(má) drahámon cher/ma chère

důkaz: mít důkaz o čemposséder la preuve de qqch

důvěra: mít důvěru v koho/cofaire confiance à qqn/qqch, avoir foi en qqn/qqch

důvod: mít důvody si stěžovatavoir des raisons de se plaindre

formát: mít formátavoir du panache

hanba: mít pocit hanbyavoir honte, ressentir de la honte

hlad: Mám hlad.J'ai faim.

hnízdo: mít účes jak vrabčí hnízdoêtre coiffé en coup de vent

horečka: mít horečkuavoir de la fièvre

hrb: na zádech hrb.Il a une bosse sur le dos.

charakter: mít pokřivený charakteravoir l'esprit tordu

chuť: mít chuť na koho/coavoir envie de qqn/qqch

chuť: nemít chuť dělat coavoir la flemme de faire qqch

jasno: mít jasno v čemvoir clair dans qqch

jiný: mít něco jiného na práciavoir autre chose à faire

jiný: mít rád/ráda jinéhoaimer ailleurs

klika: mít klikuavoir de la veine

kolečko: o kolečko míň.Il a une case en moins.

komplex: mít komplexyavoir des complexes

kontakt: mít dobré kontaktyavoir des relations

kříž: mít bolest v křížiavoir mal aux reins

laskomina: mít laskominy na coavoir des vues sur qqch

linie: mít štíhlou liniiavoir la ligne

lup: mít lupyavoir des pellicules

měsíčky: mít měsíčkyavoir ses règles/ours

mínění: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

můra: mít noční můryfaire des cauchemars

na: mít na vybranouavoir le choix

nad, nade: mít čeho až nad hlavuen avoir par-dessus la tête de qqch

nadranc: mít nervy nadrancêtre à bout de nerfs

nahnat: mít nahnánoêtre dans ses petits souliers, caner

nakvap: mít nakvapêtre pressé

nálada: mít špatnou náladuêtre de mauvaise humeur

nálada: mít náladu na co, dělat coêtre d'humeur à (faire) qqch

napilno: mít napilno s čímêtre pressé de qqch

napjatý: mít s kým napjatý vztahavoir des rapports tendus avec qqn

následek: mít za následek coavoir pour conséquence qqch

normální: mít normální průběhsuivre son cours

obava: mít obavu z čehocraindre qqch

obliba: mít v oblibě coavoir une prédilection pour qqch

obratný: mít obratné ruceêtre habile de ses mains

obzor: mít malý/úzký obzoravoir l'esprit borné

odchod: mít se k odchodus'apprêter au départ

odpor: mít velký odpor k čemuavoir une grande répugnance pour qqch

odpovědnost: mít odpovědnost za coêtre responsable de qqch

ohlas: mít příznivý ohlas v tiskuavoir bonne presse

ohlas: nemít ohlasrester sans écho

orientační: mít orientační smyslavoir le sens de l'orientation

pádný: mít pádné důvody k čemu, pro coavoir de solides raisons pour/de qqch

paměť: mít co v pamětiavoir qqch présent à l'esprit

patent: mít patentêtre détenteur d'un brevet

pěkný: mít pěkné těloavoir une belle anatomie

pevný: mít pevnou vůliavoir une volonté de fer

plán: mít s kým plányavoir des projets sur qqn

plán: mít velké plányvoir large

plný: mít plné kalhoty strachemtrembler dans sa culotte

pohotovost: mít pohotovostêtre de permanence

pochybnost: mít pochybnosti o kom/čemavoir des doutes sur qqn/qqch

poradní: mít poradní hlasavoir voix consultative

porucha: mít poruchutomber/être en panne

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

potíž: mít s kým/čím potížeavoir des ennuis avec qqn/qqch

pověst: mít pošramocenou pověstavoir un accroc à sa réputation

pozor: mít se na pozoru před kým/čímêtre sur ses gardes contre qqn/qqch

pravda: nemít pravduavoir tort

pravda: mít pravduavoir raison

prázdno: mít v duši prázdnoavoir du vague à l'âme

program: mít nabitý programavoir un calendrier très chargé

prospěch: mít z čeho prospěchbénéficier, profiter, tirer avantage, tirer (son) profit de qqch

před, přede: mít přednost před kýmavoir la préférence sur qqn